Mofon’aina 20 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 21 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 18 Septambra 2021

Mofon’aina 20 Septambra 2021

Asan’ny Apostoly 8. 4-17

VOKATSOA ATERAKY NY FITORIANA NY FILAZANTSARA

Ary izay niely dia nandeha nitory teny tontolo eny. 5. Ary Filipo nidina tany an-tanàna any Samaria ka nitory an’i Kristy tamin’ny olona tao. 6. Ary ny vahoaka betsaka dia niray hevitra nihaino izay nolazain’i Filipo, raha nandre azy sy nahita ny fahagagana nataony. 7. Fa ny fanahy maloto niantso tamin’ny feo mahery, dia nivoaka tamin’ny maro izay nanana azy; ary maro ny mararin’ny paralysisa sy ny mandringa no nositraniny. 8. Dia nisy fifaliana lehibe tao amin’izany tanàna izany. 9. Ary nisy lehilahy anankiray rahateo teo an-tanàna, atao hoe Simona, izay nanao ody ka nahatalanjona ny olona tany Samaria sady nandoka tena nanao azy ho zavatra; 10. ary nihaino azy ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, ka nanao hoe: Ity lehilahy ity no herin’Andriamanitra, izay atao hoe hery lehibe. 11. Ary nihaino azy ny olona, satria efa ela no talanjona tamin’ny odiny. 12. Ary rehefa nino an’i Filipo nitory ny teny soa mahafaly ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra sy ny anaran’i Jesoa Kristy ireo, dia natao batisa avokoa na lahy na vavy. 13. Ary Simona koa mba nino; ary rehefa natao batisa izy, dia nanaraka an’i Filipo. Ary talanjona izy, raha nahita ny famantarana sy ny asa lehibe izay natao. 14. Ary nony ren’ny Apostoly tany Jerosalema fa Samaria efa nandray ny tenin’Andriamanitra, dia naniraka an’i Petera sy Jaona izy hankany aminy. 15. Nony tafidina tany izy roa lahy, dia nivavaka ho an’ny olona mba handraisany ny Fanahy Masina. 16. Fa tsy mbola nisy nilatsahany izy na dia iray akory aza; fa natao batisa tamin’ny anaran’i Jesoa Tompo ihany izy. 17. Ary izy roa lahy nametra-tanana taminy, ka dia nandray ny Fanahy Masina ireo.
—————
Mitantara amintsika ity mofonaina ity ireo vokatsoa nateraky ny fitorian’i Filipo ny filazantsara. Ireto izany araka izay hitany eto
1. Niala tamin’ny olona ny fanahy maloto (and 7)
«Fa ny fanahy maloto niantso tamin’ny feo mahery, dia nivoaka tamin’ny maro izay nanana azy»
Tsy mahazaka mandre ny Tenin’Andriamanitra ny fanahy maloto ka rehefa mandre Tenin’Andriamanitra noho ny fitoriana ny filazantsara izy dia mivoaka amin’ny olona. Tombon- tsoa lehibe ateraky ny fizarana ny Tenin’Andriamanitra sy ny fitoriana an’i Jesoa Mpamonjy izany. Aza malaina mitory filazantsara raha te handresy ny fanahy maloto arak’izany.
2. Sitrana ny marary (and 7)
«ary maro ny mararin’ny paralysisa sy ny mandringa no nositraniny»
Rehefa mandre Tenin’Andriamanitra ny olona dia afaka amin’ny rofiny rehetra izy. Marina eto ilay hoe: fahasalamana ho an’ny nofony rehetra». Misy akony tsara eo amin’ny ara-nofon’ny olona ny fandrenesana ny Tenin’Andriamanitra. Ny aretina dia geja mahazo ny olona. Koa rehefa hitoriana ny filazantsara izy dia afaka amin’izay rehetra mamatotra azy.
3. Faly ny mpiara-belona (and 8 )
«Dia nisy fifaliana lehibe tao amin’izany tanàna izany»
Miteraka fifaliana mandrakariva ny fandrenesana ny Tenin’Andriamanitra. Lojikan’ny ilay fifaliana noho ny voka-tsoa azo sy hita rehetra. Misy akony tsara ho an’ny mpiaramonina ilay Tenin’Andriamanitra ka ara-dalana tsara ilay fifaliana.
Raha tiana ny hampisy fifaliana eo amin’ny fiaraha-miaina dia aoka hazoto hitory filazantsara ny kristianina.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *