Mofon’aina 18 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 20 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 17 Septambra 2021

Mofon’aina 18 Septambra 2021

Asan’ny Apostoly 19. 1-7

NY FIAINANA MAHA-KRISTIANINA SY NY ASAN’NY FANAHY MASINA

Ary raha mbola tany Korinto Apolosy, dia nitety ny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy, dia nahita mpianatra sasany teo izy 2 ka nanao taminy hoe: Efa noraisinareo va ny Fanahy Masina, fony vao nino hianareo? Fa ireo nanao taminy hoe: Tsy renay akory fa efa nomena ny Fanahy Masina. 3 Ary hoy Paoly: Ho amin’inona ary no nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo: Ho amin’ny batisan’i Jaona. 4 Fa hoy Paoly: Jaona nanao ny batisan’ny fibebahana ka nilaza tamin’ny olona hino Izay ho avy manaraka azy, dia Jesosy. 5 Ary raha nahare izany izy, dia natao batisa ho amin’ny anaran’i Jesosy Tompo. 6 Ary rehefa nametrahan’i Paoly tànana izy, dia nilatsaka taminy ny Fanahy Masina; ary niteny tamin’ny teny tsy fantatra izy sady naminany. 7 Ary tokony roa ambin’ny folo lahy no isan’izy rehetra.
——————
Mampianatra antsika ny momba ny Fanahy Masina Lioka amin’izao fitantarana ny fitoriana ny filazantsara nataon’i Paoly sy Apolosy tany Efesosy. Zava-dehibe amin’ny maha-Kristianina ny asan’ny Fanahy Masina. Ireto no tsara hotadidiana raha miresaka ny Fanahy Masina Lioka
1. Omen’Andriamanitra ny Fanahy Masina rehefa mino isika (and 2)
« Efa noraisinareo va ny Fanahy Masina, fony vao nino hianareo? »
Ny hoe raisina dia misy hevitra manome sy manolotra. Omen’Andriamanitra tokoa araka ny voasoratra ao amin’ny Soratra Masina ny Fanahy Masina. Petera koa efa nilaza hoe : « ary ianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina » Asa 2. 38. Arak’izany dia omen’Andriamanitra ny Fanahy Masina. Ary omen’Andriamanitra ho an’izay tonga amin’ny finoana. Mila mino aloha arak’izany fa mahazo manantena hahazo Fanahy Masina. Minoa arak’izany mba handraisana ny Fanahy Masina. Tsy mitoetra ao amin’ny olona tsy manaiky ny maha-Andriamanitra Mpamonjy an’i Jesoa noho izany ny Fanahy Masina isika. Sambatra isika Kristianina, mino an’i Jesoa, manana ny Fanahy Masina.
2. Tsapa sy re ny asan’ny Fanahy Masina ao anatintsika (and 2)
« Tsy renay akory fa efa nomena ny Fanahy Masina »
Rehefa nanontanian’i Paoly ireto Kristianina tany Efesosy raha efa nahazo ny Fanahy Masina na tsia dia namaly mazava fa tsy mbola nahatsapa ny asan’ny Fanahy Masina izy ireo. Midika izany fa mbola tsy nanana ny Fanahy Masina izy ireo tamin’izany. Avy amin’izao tantara izao no handraisana lesona momba ny Fanahy Masina. Tena tsapan’izay manana ny Fanahy Masina ao aminy ny asan’ny Fanahy Masina. Tsapa tokoa ny fitarihan’ny Fanahy Masina. Andriamanitra miasa ao amin’ny olona mantsy ny Fanahy Masina, noho izany azo tsapaina tsara ny asany sy ny fitarihany. Mbola mba mahatsiaro ny asan’ny Fanahy Masina ao amintsika ve isika, amin’ny maha-Kristianina antsika.
3. Raisin’ny olona amin’ny alalan’ny fametrahan-tànana ny Fanahy Masina (and 6)
DIEM « nametrahan’i Paoly tànana izy rehetra ka nahazo ny Fanahy Masina »
Zava-dehibe ny fametrahan-tànana fa fomba iray handraisana ny Fanahy Masina izany. Noho izany dia tsy zavatra ataotao foana izany. Asa masina izany ka tsy ny olona rehetra koa no manao izany. Ho antsika fiangonana FJKM ohatra dia ireo olom-boahosotra ihany no manao izany. Fomba maro no handraisan’ny olona ny Fanahy Masina, araka izay sitrapon’Andriamanitra fa iray amin’ireny marobe ireny ny fametrahan-tànana.
4. Mampiasa ny olona hitoerany ny Fanahy Masina (and 6)
« Nametrahan’i Paoly tànana izy rehetra ka nahazo ny Fanahy Masina, ary dia niteny tamin’ny fiteny tsy fantatra sady nilaza hafatra avy amin’Andriamanitra »
Ampiasain’ny Fanahy Masina ny olona rehetra nandray Azy. Ampiasainy hanao asan’Andriamanitra, hilaza hafatra avy amin’Andriamanitra. Fantatra amin’ny asa ataon’ny olona arak’izany ny fanahy monina sy miasa ao aminy. Raha asan’Andriamanitra no tanterahin’ny olona dia mazava fa Fanahin’Andriamanitra izay no ao aminy. Raiso arak’izany ny Fanahy Masina, ary ekeo ny asa asainy tanterahiny.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *