Mofon’aina 22 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 23 Oktobra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 21 Oktobra 2021

Mofon’aina 22 Oktobra 2021

Isaia 56. 6-8

NY FIANGONAN’ANDRIAMANITRA

Ary ny hafa firenena izay efa manaiky ho an’i Jehovah mba hanompo Azy sy ho tia ny anaran’i Jehovah mba ho mpanompony dia izay rehetra mitandrina ny Sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko 7 Dia ho entiko ho any an-tendrombohitro masina, ka hampifaliko ao an-tranoko fivavahana; ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hafa alatsa-drà dia hankasitrahana eo ambonin’ny alitarako, fa ny tranoko hatao hoe trano fivavahana ho an’ny firenena rehetra. 8 Izao no lazain’i Jehovah Tompo, Izay mamory ny Isiraely voaroaka: Mbola hamory ny sasany koa ho eo aminy Aho, hanampy izay efa voavory eo aminy.
——————
Ny zanak’isiraely no fiangonan’Andriamanitra tao tamin’ny Testamenta Taloha. Vahoakan’Andriamanitra izay navelany ho babo tany Babylona rehefa tsy nety niala tamin’ny faharatsiana. Eto amin’izao mofonaina izao dia misy fampanantenana lehibe nomena azy ireo fa hovorian’Andriamanitra indray izy ireo rehefa naparitaky ny Babylonianina tany amin’ny tany samihafa. Hovorian’Andriamanitra ho ao an-tranony araka izay hita eto. Ny tranon’Andriamanitra tokoa mantsy dia
1. Sehatra ivavahana amin’Andriamanitra (and 7e)
« Fa ny tranoko hatao hoe trano fivavahana ho an’ny firenena rehetra »
Afaka nivavaka ihany ny Jiosy na dia tany am-pahababoana aza. Fa tsy nitovy tamin’ny fivavahana tao amin’ny tempoly tany Jerosalema izany ka tsy dia tian’ny Jiosy. Nantsoin’Andriamanitra izy ireo eto amin’izao mofonaina izao, nantsoin’Andriamanitra ho ao an-tranony hivavaka Aminy. Ny mivavaka dia mifandray amin’Andriamanitra. Rehefa tena dinihina anefa ity andininy eto ity dia tsy ny Jiosy ihany no antsoin’Andriamanitra hivavaka sy hifandray Aminy fa ny olona rehetra. Sehatra ho an’ny olona rehetra nantsoin’Andriamanitra hifandraisana amin’Andriamanitra arak’izany ny fiangonana. Antso tsy manavaka ny an’Andriamanitra, antso te hifandray amin’ny olona nohariany rehetra. Iantefan’izany antson’Andriamanitra ho any amin’ny fiangonany izany koa isika, antso misisika hifandray tsara Aminy. Koa aoka samy hamaly izany antso izany isika rehetra ka hivavaka sy hifandray tsara amin’Andriamanitra. Handeha ho ao amin’i Jesoa fa rehefa tonga ao amin’i Jesoa isika dia tafaray tanteraka sy feno amin’Andriamanitra miantso antsika.
2. Sehatra hanompoana an’Andriamanitra (and 6)
« Ary ny hafa firenena izay efa manaiky ho an’i Jehovah mba hanompo Azy sy ho tia ny anaran’i Jehovah mba ho mpanompony »
Ambara eto amin’izao and 6 izao fa ireo voaantso dia manaiky hanompo an’Andriamanitra. Izay rehetra manaiky ho ao an-tranon’Andriamanitra arak’izany dia mivonona hanompo an’Andriamanitra. Seha-panompoana an’Andriamanitra tokoa ny fiangonana. Sehatra ho enti-mampiasa ireo fanomezam-pahasoavana samihafa amin’ny fanatanterahana ireo asa fanompoana niantsoan’Andriamanitra. Tonga amin’izay vonona hiasa ho an’Andriamanitra, hampandroso ny fanjakan’Andriamanitra, hampiroborobo ny finoana sy ny filazantsara ny antson’Andriamanitra. Sehatra malalaka hanatanterahana izany ny fiangonana. Meteza ho isan’ny fiangonana, tompoy ao ny Tompo, ampiasao avokoa ny hery rehetra hahatanteraka izay niantsoan’ny Tompo.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *