Mofon’aina 21 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 22 Oktobra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 20 Oktobra 2021

Mofon’aina 21 Oktobra 2021

Filipiana 2. 1-4

KRISTIANINA MANAO NY NAMANY HO MIHOATRA NOHO NY TENANY

Koa raha misy famporisihana ao amin’i Kristy, raha misy fampiononana avy amin’ny fitiavana, raha misy firaisana amin’ny Fanahy, raha misy famindrampo sy fiantrana, 2 dia tanteraho ny fifaliako, mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, 3 tsy manao na inona na inona amin’ny fifampiandaniana, na mandrani-tena foana; fa amin’ny fanetren-tena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. 4 Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny an’ny namany koa.
——————
Fampianarana iray tena matanjaka ao amin’i Paoly Apostoly ny firaisan’ny Kristianina. Noho ny fijery tsy mitovy, noho ny famakiana ny Soratra Masina amin’ny fomba fijery samihafa, noho ny maha-izy azy ny tsirairay dia teraka ho azy eo amin’ny fiangonana ny fisaratsarahana. Vokatry ny fahotana rahateo ny fisarahana. Ampianarin’i Paoly anefa fa ny tena Fiangonana dia tenan’i Kristy, fiombonana amin’i Kristy, firaisana amin’i Kristy. Noho ny amin’i Kristy dia toe-panahin’ny Kristianina ny tia fiombonana sy firaisana. Eto dia ampianarin’i Paoly antsika mamaky azy ny toe-po amam-panahy iray nahafantarana an’i Kristy. Kristy dia nanao ny hafa ho mihoatra noho ny tenany. Izany no nahatonga an’i Kristy nahafoy ny tenany teo amin’ny hazo fijaliana hamonjy izao tontolo izao. ny fanaovana ny namana ho mihoatra noho ny tena dia
1. Vokatry ny fitiavana azy
Tsy ho vitan’ny olona tsy manam-pitiavana ny hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany raha tsy ao aminy ny fitiavana. Mila manana ny fitiavan’Andriamanitra ny olona vao hahay hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Ny mahafaly dia azo atao tsara ny mangataka izany fitiavan’Andriamanitra izany hitoetra ao amintsika. Ary rehefa ao amintsika izany fitiavana izany dia ho haintsika ny hanao toa an’i Jesoa arak’izay nambaran’i Jaona hoe : « tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany » Jao 15. 13. Ny fanolorana ny aina hamonjy ny sakaiza dia mariky ny fanaovana azy ho mihoatra noho ny tena. Ary tena vokatry ny fitiavana azy izany. Noho io fitiavana azy io dia tsy ny an’ny tena ihany no heverina fa ny azy ihany koa araka izay hita eo amin’ny and 4.
2. Fitiavana fiombonana (and 2)
« Tanteraho ny fifaliako, mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra »
Ilay fitiavana ny namana dia mitondra ho amin’ny fiombonana sy ny firaisana aminy. Aza adinoina fa raha vao miresaka fiangonana, mety misy tokoa fisarahana noho ny fomba fijery samihafa, noho ny faha-izy-an’ny tsirairay. Rehefa ao amin’ny mino anefa ny fitiavana, ataony mihoatra noho ny tenany ny namany ary karohany mandrakariva izay hahatonga fiombonana sy firaisana amin’ny namany mba tsy ho simba ny fiangonan’Andriamanitra. Ny tanjona arak’izany raha manao ny namana ho mihoatra noho ny tena dia ny tsy hisian’ny fisaratsarahana ao amin’ny fiangonana, ny hahatonga ny fiombonana sy ny firaisana ho matanjaka sy mafy orina tokoa. Aoka arak’izany ho mihoatra noho isika ny namantsika fa izany no iray mihazona ny firaisan’ny fiangonana tsy ho simba.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *