Mofon’aina 20 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 21 Oktobra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 19 Oktobra 2021

Mofon’aina 20 Oktobra 2021

Matio 22. 1-14

JESOA NO ZANAK’ANDRIAMANITRA

Ary Jesosy namaly, dia nilaza fanoharana taminy indray ka nanao hoe: 2 Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka, izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an’ny zanani-lahy. 3 Ary izy naniraka ny mpanompony hiantso izay efa nasaina mba hankao amin’ny fampakaram-bady; fa tsy nety ho avy ireo. 4 Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe: Lazao amin’izay efa nasaina hoe: Indro, efa voavoatra ny nahandroko; efa voavono ny ombiko sy ny nafahiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra; koa mankanesa aty amin’ny fampakaram-bady hianareo. 5 Nefa tsy nahoany akory izany, fa samy lasa nandeha izy, ny anankiray ho any amin’ny sahany, ary ny anankiray ho any amin’ny varony. 6 Ary ny sisa nisambotra ny mpanompony, dia nisetrasetra taminy ka namono azy. 7 Ary dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany, dia nandringana izany mpamono olona izany sady nandoro ny tanànany. 8 Dia hoy izy tamin’ny mpanompony: Efa voavoatra ny fampakaram-bady, fa izay efa nasaina no tsy mendrika. 9 Koa mankanesa hianareo any amin’ny sampanan-dàlana, ary izay hitanareo any amin’ny sampanan-dàlana, dia asao ho ao amin’ny fampakaram-bady. 10 Dia nivoaka ho any amin’ny làlana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy, na ny tsara; ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady. 11 Ary nony efa niditra ny mpanjaka hizaha ny mpihinana, dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin’ny fampakaram-bady. 12 Dia hoy izy taminy: Ry sakaiza, ahoana no idiranao eto, nefa hianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin’ny fampakaram-bady? Dia sina izy. 13 Ary dia hoy mpanjaka tamin’ny mpanompony: Afatory ny tongony aman-tànany, dia ario any amin’ny maizina any ivelany izy; any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify. 14 Fa maro ny antsoina, nefa vitsy no fidina.
——————
Fanoharana fahatelo nataon’i Jesoa ity ho famaliana ny fanontanian’ny Mpisorona sy ny Loholona teo amin’ny Jiosy mahakasika ny fanomezana fahefana an’i Jesoa hampianatra teo an-kianjan’ny Tempoly. Teo amin’ny Jiosy mantsy izay nomena fahefana ihany no afaka mampianatra, indrindra raha eo an-kianjan’ny Tempoly. Rehefa tena novalian’i Jesoa ity fanontaniana ity dia mazava fa Andriamanitra mihitsy no manome fahefana Azy noho Jesoa zanak’Andriamanitra. Notarihan’i Jesoa hahalala aza ireto manam-pahefana Jiosy ireto hahatakatra fa Izy no manam-pahefana hampiditra ny olona any amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. Arak’izany dia ireto no tsara hotadidiana amin’izao mofonaina izao
1. Jesoa no Zanaka manasa ny jiosy hiditra amin’ny fanjakan’Andriamanitra (and 3)
« Ary izy naniraka ny mpanompony hiantso izay efa nasaina mba hankao amin’ny fampakaram-bady »
Ambaran’i Jesoa fa misy fanasana eto. Fanasana ny Jiosy izay vahoakan’Andriamanitra, nofidian’Andriamanitra manokana hiditra amin’ny fanjakan’ny Lanitra. Tian’Andriamanitra manokana ity vahoaka Jiosy ity ka nasainy manokana. Milaza izany fa nirahin’Andriamanitra eto amin’izao tontolo izao Jesoa hanamafy izany fanasan’Andriamanitra izany amin’izy ireo. Tena zava-dehibe ny mandre fa tian’Andriamanitra handova ny fanjakany ireto vahoakany ireto. Isika Kristianina izao no Zanak’Isiraely vaovao. Mahafaly ny mahafantatra fa miantefa amintsika koa izany fanasan’Andriamanitra handova ny fanjakan’ny Lanitra izany. Aoka ary isika tsy mba ho toy ny Jiosy, izay ambara eto amin’ny famaranana ity andininy ity hoe : « fa tsy nety ho avy ireo ». Aoka hanaiky am-pifaliana izany fanasan’ny Tompo handova ny fanjakan’ny lanitra izany.
2. Jesoa no Zanaka miala nenina mandrakariva (and 4)
« Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe: Lazao amin’izay efa nasaina hoe: Indro, efa voavoatra ny nahandroko; efa voavono ny ombiko sy ny nafahiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra; koa mankanesa aty amin’ny fampakaram-bady hianareo »
Andininy iray tena mampieritreritra eto amin’izao mofonaina izao ity and 4 ity. Tsy mbola nisy teto amin’izao tontolo izao olona nasaina ka rehefa tonga ny andro nanasana azy dia nampahatsiahivina azy fa tonga ilay andro. Tsy mbola nisy olona nasaina ka nalaina tany amin’ny nisy azy nilazana fa efa vonona ny fanasana. Raha olona sarobidy sy manan-danja ilay nanasa dia tsaroana tsara izany fanasana izany ka tsy voatery maniraka mpanompo toa izao vao ho avy ny nasaina. Tena fanaovan’ny Jiosy tsinotsinona ny fanasan’Andriamanitra izao. Kanefa asehon’izao and 4 izao fa tena miala nenina amin’izay nasaina Andriamanitra. Tsy manaiky Izy raha tsy miditra any amin’ny fanjakan’ny Lanitra ireto Jiosy. Tiany izy ireo ka ialàny nenina manokana arak’izao fampianaran’i Jesoa izao. Misy tokoa karazan’olona hanaovan’Andriamanitra ezaka manokana, ialàny nenina manokana satria tia handova ny fanjakan’ny Lanitra.
3. Jesoa no Zanaka miantso ny olona rehetra hiditra amin’ny fanjakan’ny Lanitra (and 9)
« Koa mankanesa hianareo any amin’ny sampanan-dàlana, ary izay hitanareo any amin’ny sampanan-dàlana, dia asao ho ao amin’ny fampakaram-bady »
Ny sampanan-dàlana dia ho enti-milaza ny toerana ifamezivezen’ny olona maro, ireo karazan’olona maro. Ny olona rehetra arak’izany dia nantsoin’Andriamanitra handova ny fanjakan’ny Lanitra. Manana anjara toerana ao amin’ny fanjakan’ny Lanitra ny olona rehetra. Tsy nijanona fotsiny tamin’ny Jiosy fa nitodika tamin’ny olona maro ny fanasan’Andriamanitra handova ny fanjakan’ny Lanitra. Isika na dia tsy Jiosy aza, dia manana anjara handova izany fanjakan’ny Lanitra izany. Isika dia manana tombony manokana fa rehefa antsoina dia tsy mila ialàna nenina, avy hatrany dia manaiky. Fitiavan’Andriamanitra antsika manokana izany.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *