Mofon’aina 19 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 20 Oktobra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 18 Oktobra 2021

Mofon’aina 19 Oktobra 2021

Eksodosy 34. 18-20

IZAY AMPAHATSIAHIVIN’NY FANASAN’NY TOMPO

Tandremo ny andro firavoravoana, dia ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Hafitoana no hihinananao ny mofo tsy misy masirasira, araka izay nandidiako anao, amin’ny fotoan’andro amin’ny volana Abiba, fa tamin’ny volana Abiba no nivoahanao avy tany Egypta. 19 Izay voalohan-teraka rehetra no Ahy, dia ny lahy amin’ny voalohan­teraky ny bibinao, na omby na ondry aman’osy; 20 fa ny voalohan-teraky ny boriky kosa dia hosoloanao zanak’ondry; ary raha tsy hanolo azy hianao, dia hofolahinao ny vozony; ary ny lahimatoa rehetra amin’ny zanakao dia havotanao. Ary aoka tsy hisy hiseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako.
——————
Rehefa mamaky izao mofonaina izao isika dia mahita fa ny Fanasan’ny Tompo dia mampahatsiahy antsika fa tena zava-dehibe ny
1. Fitandremana ny didin’Andriamanitra (and 18)
« Tandremo ny andro firavoravoana, dia ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Hafitoana no hihinananao ny mofo tsy misy masirasira, araka izay nandidiako anao, amin’ny fotoan’andro amin’ny volana Abiba »
Asaina mitandrina ny andro firavoravoana ny vahoaka Isiraely eto. Raha mitandrina izany izy ireo dia efa omen’Andriamanitra azy ireo ny fomba atao eo amin’ny fitandremana izany. Omena mazava tsara eto ny fotoana hihinanana ny mofo tsy misy masirasira, omena koa fetr’andro hihinana izany (hafitoana). Tandremana arak’izany ny andro firavoravoana fa arahina tsara daholo ihany koa ny fepetra rehetra amin’ny fihinanana ny mofo. Ny fanajana ny fepetra amin’ny fihinanana ny mofo tsy misy masirasira no mahatonga izany ho masina, mifanaraka amin’izay nikendren’Andriamanitra azy. Ho tonga fitahiana sy fahasoavana ho an’ny Zanak’Isiraely.
Tsy mandray ny fanasan’ny Tompo amin’izao arak’izany ny mino, tsaroana tokoa Jesoa araka ny hafany ka miray latabatra ny mino. Fa toe-po amam-panahy mankato ny tenin’Andriamanitra no ho enti-mihinana sy misotro ny tena sy ny ràn’i Kristy.
2. Fanoloran-tena (and 20d)
« Ary aoka tsy hisy hiseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako »
Ny fanatitra dia tena mariky ny fanoloran-tena. Izay manao fanatitra dia manolotra ho an’Andriamanitra. Takian’ny fihaonana amin’Andriamanitra ny fanolorana ho an’Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no mitaky izany. Rehefa hihaona amin’Andriamanitra arak’izany dia aoka ho zava-dehibe ny manolotra ho an’Andriamanitra. Ny tena zava-dehibe indrindra takian’Andriamanitra amin’ny vahoakany ny fony. Hoy mantsy ny Tompo hoe : « Anaka, atolory Ahy ny fonao ». Ny fanasan’ny Tompo dia mampahatsiaro an’i Jesoa nanolotra ny tenany ho fihinana sy ny ràny ho fisotro. Koa izany fanasan’ny Tompo izany dia mampahatsiaro fa antsoin’Andriamanitra ho amin’ny fanolorana ihany koa isika. Fanolorana ny tenantsika sy fanolorana izay rehetra hananantsika. Atolory arak’izany ny tena, atolory koa ny vola, hery, fotoana, fahaizana, sns… Ny hira faha-441 ao amin’ny hira FFPM dia heveriko fa ampy hamintina izay azo atolotra ho an’Andriamanitra.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *