Mofon’aina 18 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 19 Oktobra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 17 Oktobra 2021

Mofon’aina 18 Oktobra 2021

1 Tesaloniana 5. 12-18

KRISTIANINA MANAIKY NY MPITONDRA AZY

Ary mangataka aminareo izahay, ry rahalahy, mba hekenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin’ny Tompo ary mananatra anareo, 13 ary mba hohajainareo indrindra amin’ny fitiavana izy noho ny asany. Mihavana tsara. 14 Ary mananatra anareo izahay, ry rahalahy; anaro izay tsy mitoetra tsara; omeo toky ny malemy saina; ampaherezo ny reraka; mandefera amin’ny olona rehetra. 15 Tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy olona; fa miezaha mandrakariva hitady izay tsara, na amin’ny namanareo na amin’ny olona rehetra. 16 Mifalia mandrakariva. 17 Mivavaha, ka aza mitsahatra. 18 Misaora amin’ny zavatra rehetra; fa izany no sitrapon’Andriamanitra ao amin’ny Kristy Jesosy ho anareo.
——————
Ny and 12 amin’izao mofonaina izao dia fampianaran’i Paoly ny Kristianina mamaky azy mba hanaiky ny mpitondra azy. Misy antony telo tokony hanekena izay mitondra araka izay ambaran’i Paoly eto. Ireto izany antony izany
1. Noho izy mikely aina eo amin’ny fiangonana
« Ary mangataka aminareo izahay, ry rahalahy, mba hekenareo izay mikely aina eo aminareo »
Ny hoe mikely aina dia tena manao ezaka manokana amin’ny asan’Andriamanitra eo amin’ny fiangonana. Tena miasa sy misasatra hahatanteraka izay kasain’Andriamanitra. Manao ho zava-dehibe ny fampandrosoana ny fanjakan’Andriamanitra. Noho io fikelezan’aina io dia mendrika hajaina sy hekena ny mpitondra. Tsy zavatra azoazo ho azy arak’izany ny faneken’ny hafa, tsy zavatra tongatonga ho azy arak’izany ny fanajana. Vokatr’izay ezaka manokana atao koa izany. Raha mpitondra te hajaina na te hahazo fankatoavana amin’izay hoentiny dia antsoin’ny tenin’Andriamanitra eto hiasa tsara, hiasa mafy, tena hikely aina ho an’ny Tompo sy ny fiangonana.
2. Noho izy mitondra eo amin’ny Tompo
« Ary mangataka aminareo izahay, ry rahalahy, mba hekenareo izay … mitondra anareo amin’ny Tompo »
Ny hoe mitondra eo amin’ny Tompo dia azo adika hoe miezaka mampifandray anareo amin’Andriamanitra. Adidy sy anjaran’izay mitarika sy mitondra tokoa mantsy, raha vakiana ny Soratra Masina, indrindra ao amin’ny tontolon’ny Testamenta Taloha ny manao izay hahatonga izay tarihiny sy hoentiny hifandray amin’Andriamanitra. Adidin’izay mitondra ny manatsara mandrakariva io fifandraisan’ny vahoakan’Andriamanitra amin’ny Tompo io. Hekena sy hajaina ny mpitondra rehefa tena tsara tokoa fa tongany amin’ny fifandraisana velona amin’Andriamanitra isika. Jesoa dia tena nekena sy najaina noho Izy nanao an’io ezaka fampifandraisana amin’Andriamanitra io ho zava-dehibe tamin’ny fanompoany rehetra.
3. Noho izy mananatra
« Ary mangataka aminareo izahay, ry rahalahy, mba hekenareo izay … mananatra anareo »
Ny fananarana dia tena zava-dehibe mandrakariva, indrindra eo amin’ny fiangonan’Andriamanitra. Tsy misy anjely ny Kristianina ka tsy hanan-kilema, samy manana izay mampahalemy azy ny rehetra. Isaorana Andriamanitra mbola maniraka olona, mpitarika, mpitondra hananatra eo amin’ny fiangonany. Ny mananatra koa dia tena ezaka atao ho fanomezana toromarika sy torolalana mahasoa hitondrana ny tena eo amin’ny fiangonan’Andriamanitra sy eo amin’ny fiarahamonina hametrahan’Andriamanitra. Hajaina sy heken-teny tokoa izay rehetra mikely aina tokoa mananatra ny mino. Adidin’izay mitarika sy mitondra izany !

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *