Mofonaina 22 Febroary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 23 Febroary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 21 Febroary 2021

Mofonaina 22 Febroary 2021

1 Petera 1. 17-25

NY FILAZANTSARA NOTORIAN’NY APOSTOLY PETERA

Ary raha ilay tsy mizaha tavan’olona, fa mitsara araka ny asan’izy rehetra, no antsoinareo hoe Ray, dia mitondrà tena amin’ny fahatahorana mandritra ny andron’ny fivahinianareo ety; 18 fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba, tahaka ny volafotsy sy volamena, no nanavotana anareo tamin’ny fitondrantena adala, izay azonareo tamin’ny nentin-drazana, 19 fa ny ra soan’i Kristy, toy ny ran’ny zanak’ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina; 20 Izay fantatra rahateo, fony tsy mbola ary ny fanorenan’izao tontolo izao, fa efa naseho tamin’izao andro farany izao noho ny aminareo, 21 Izay mino an’Andriamanitra amin’ny alalany, dia Ilay nanangana Azy tamin’ny maty ka nanome voninahitra Azy, mba hiorenan’ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin’Andriamanitra. 22 Satria efa nodiovinareo ny fanahinareo tamin’ny fanarahana ny fahamarinana ho amin’ny fitiavan-drahalahy tsy miangatra, dia mifankatiava fatratra amin’ny fo [amin’ny fo madio]; 23 fa efa teraka indray hianareo, tsy tamin’ny voa mety ho lo, fa tamin’ny tsy mety ho lo, dia ny tenin’Andriamanitra, izay velona sady maharitra. 24 Fa “ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, ary izay mety ho voninahiny dia tahaka ny vonin’ny ahitra. Malazo ny ahitra, ka mihintsana ny voniny; 25 Fa ny tenin’ny Tompo maharitra mandrakizay” (Isa. 40. 6-8). Ary izany no tenin’ny filazantsara izay notorina taminareo.
Anisan’ireo Apostoly miresaka ny amin’ny maha-sarobidy ny tenin’Andriamanitra Petera Apostoly eto amin’izao mofonaina izao. Aminy ireto zavatra roa ireto no manambara ny maha-izy azy ny tenin’Andriamanitra raha nampahery ny fiangonana tany am-pielezana izy. Ambaran’i Petera eto fa ny filazantsara notoriany dia mifantoka amin’ny tenin’Andriamanitra izay

1. Miteraka antsika indray (and 23)

« Fa efa teraka indray hianareo, tsy tamin’ny voa mety ho lo, fa tamin’ny tsy mety ho lo, dia ny tenin’Andriamanitra, izay velona sady maharitra »
Mazava tsara izao fampianaran’i Petera izao fa amin’ny alalan’ny tenin’Andriamanitra no hiterahan’Andriamanitra ny mino indray. Ny fahaterahana dia tsy tokony hohadinoina fa fahatongavana voalohany eto an-tany. Izay teraka indray izany dia toy ny vao tonga indray eto an-tany. Amin’ny alalan’ny tenin’Andriamanitra arak’izany dia mahazo faiziana vaovao indray ny mino. Manavao, manova ny mino ho tonga olom-baovao arak’izany ny tenin’Andriamanitra. Mamerina ny olona amin’ny endrika izay naharian’Andriamanitra azy hatramin’ny voalohany.
Marina mandrakariva izany hafatr’i Petera izany satria tonga olom-baovao tokoa izay tsara fifandraisana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny teniny. Tonga manam-pahendrena ohatra noho ny asan’Andriamanitra aminy amin’ny alalan’ny teniny. Tsy vitan’izay manam-pahendrena fa tena mahery izay mahazo ny tenin’Andriamanitra. Manova ny zavatra rehetra eo amin’ny fiainana an-davanandro ny fifaneraserana amin’ny tenin’Andriamanitra.

2. Mamelona antsika indray (and 23)

« Ny tenin’Andriamanitra, izay velona sady maharitra »
Ny tenin’Andriamanitra izay manana faizina velona no afaka mamelona. Manome fahavelomana Andriamanitra amin’ny alalan’ny teniny. Izany no mahatonga antsika mahita ao amin’ny Soratra Masina hoe tsy ny mofo ihany no iveloman’ny olona fa ny teny rehetra avy amin’Andriamanitra. Izay velona no afaka mamelona. Amin’ny alalan’ny teniny Andriamanitra dia afaka mamelombelona ny zava-boahariny rehetra. Amin’ny alalan’ny teniny Andriamanitra dia afaka mamelona ny fanahintsika. Mahary zava-baovao mihitsy Andriamanitra amin’ny alalan’ny teniny. Ary raha ny marina izay fahariana fahizay nataon’Andriamanitra tao Edena dia mbola azony atao mandraka ankehitriny noho ny hery sy fahefan’ny teniny.
Izay tsara fifandraisana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny teniny no hahatsiaro fahavelomana tanteraka sy feno avy amin’ny Tompo. Ny mahafinaritra dia ny mahafantatra fa Andriamanitra raha mamelona antsika dia mikendry izay hahatonga antsika hananana fahavelomana mandrakizay miaraka Aminy.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *