Mofon’aina 21 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 23 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 20 Aogositra 2021

Mofon’aina 21 Aogositra 2021

1 Petera 5. 1-4

NY MAHA-LOHOLONA EO AMIN’NY FIANGONANA

Koa ny amin’ny loholona izay eo aminareo, izaho, izay naman’ny loholona sy vavolombelon’ny fijalian’i Kristy ary mpiombona ny voninahitra efa haseho koa, dia mananatra azy hoe: 2 Andraso ny ondrin’Andriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy an-tery, fa amin’ny sitrapo [araka an’Andriamanitra]; tsy amin’ny fitiavana harena maloto, fa amin’ny zotom-panahy; 3 tsy ho mpanjakazaka amin’ny anjara-fiandrasana, fa ho fianaran’ny ondry. 4 Ary rehefa miseho ny Lohan’ny mpiandry, dia hahazo ny satroboninahitra tsy mety simba hianareo.
Epistily katolika no fiantso ny Epistily nosoratan’i Petera. Taratasy nosoratany ho fampaherezana ireo Kristianina niely tany am-pielezana. Eto amin’izao mofonaina izao dia lazain’i Petera ny amin’ny maha-izy azy ny Loholona eo amin’ny fiangonana. Ny maha-loholona tokoa dia

1. Vavolombelon’i Jesoa Kristy (and 1)

« Koa ny amin’ny loholona izay eo aminareo, izaho, izay naman’ny loholona sy vavolombelon’ny fijalian’i Kristy ary mpiombona ny voninahitra efa haseho koa »
Ny hoe vavolombelona dia midika hoe olona nahita maso marina ny zavatra iray ka afaka mitantara an-tsipiriany izay hitany. Eto dia lazaina fa vavolombelon’ny fijalian’i Jesoa ny Loholona, izany hoe vavolombelona ny asam-pamonjena nataon’i Jesoa. Ny tena loholona arak’izany dia olona afaka hilaza amin’ny mpiara-mivavaka ny momba an’i Jesoa. Olona afaka hampita amin’ny taranaka mifandimby ny momba ny finoana an’i Jesoa. Ny maha-loholona dia olona afaka mampita amin’ny zanaky ny fiangonana ny tena finoana marina an’i Jesoa Kristy.

2. Miandry ny ondrin’Andriamanitra (and 2)

« Andraso ny ondrin’Andriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy an-tery, fa amin’ny sitrapo [araka an’Andriamanitra]; tsy amin’ny fitiavana harena maloto, fa amin’ny zotom-panahy »
Mikarakara ny Kristianina, mitarika azy ireo amin’ny lala-marina, mitandrina ny fiainam-panahy no azo ilazana ihany koa ny hoe mitandrina. Miaro ny finoan’ny fiangonana tsy ho simba na ho ravan’ny fampianaran-diso. Rehefa manao izany asa izany ny loholona dia ny fitiavana an’i Jesoa sy ny fiangonana no manery azy hanao izany. Paoly rahateo nampianatra hoe : « fa ny fitiavan’i Kristy no manery anay ». Olona teren’ny fitiavan’Andriamanitra sy ny fiangonana ny tena loholona ka manao izay hampandroso ny olona rehetra amin’ny finoana marina an’Andriamanitra. Miaro ny Kristianina tsy handray fampianarana hafahafa fa tena hijoro amin’ny finoana an’i Jesoa izay maha-vavolombelona azy.

3. Faka tahaka ho an’ny Kristianina (and 3)

« Fa ho fianaran’ny ondry »
Ny hoe loholona faka tahaka dia mifanohitra tanteraka amin’ny hoe : « antitra vao misary adala ». Antitra vao tena modely ny hoe loholona. Manana fahamatirana ara-panahy, manana toetra mendrika alain-tahaka. Modely tsara amin’ny finoana sy ny fanarahana an’i Jesoa Kristy. Nanambara ny tenany ho loholona Petera, satria raha ny marina ny Apostoly dia niezaka nijoro ho modely tsara alain-tahaka amin’ny finoana sy ny fanarahana an’i Kristy. Tsy nisy intsony koa mantsy olona nahita an’i Jesoa, noho izany ireo Apostoly, ireo loholona dia niezaka naneho an’i Jesoa tamin’izay nataony tamin’ireo mpiara-belona taminy. Na iza na iza manana toe-panahy matanjaka, finoana marina, toe-panahy mendrika, fitondran-tena masina mifanaraka amin’ny Filazantsara dia loholon’ny fiangonana no iantsoana azy. Loholona noho izy afaka mampita amin’ny taranaka mifandimby ny finoana Kristianina hita teo amin’i Jesoa.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *