Mofon’aina 20 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 21 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 19 Aogositra 2021

Mofon’aina 20 Aogositra 2021

Jaona 14. 12-14

MINO AN’I JESOA SY MANAO NY ASANY

Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa; ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria Izaho mankany amin’ny Ray. 13 Ary na inona na inona no hangatahinareo amin’ny anarako, dia hataoko izany, mba hankalazana ny Ray eo amin’ny Zanaka. 14 Raha mangataka zavatra amiko amin’ny anarako hanareo, dia hataoko izany
Iray amin’izay nikelezan’i Jaona aina ny hampahafantatra amin’izay rehetra mamaky azy fa Jesoa no Zanak’Andriamanitra. Nomen’Andriamanitra izao tontolo izao Jesoa ho mariky ny fitiavany azy. Mitaky amintsika ny finoana Azy anefa Andriamanitra rehefa nanome an’i Jesoa. Ireto hafatra roa ireto no tsara hotadidiana

1. Mino aloha vao miasa (and 12)

« Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa »
Mialohan’ny hiasana dia ampianarin’i Jaona izay mamaky azy hino aloha. Ny hoe mino dia manaiky ny maha-Andriamanitra an’i Jesoa. Manaiky fa Izy no nirahin’Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao. Manaiky fa Izy no nirahin’Andriamanitra hitondra fitahiana ho an’izao tontolo izao. Manaiky fa ao Aminy koa ny hery ho enti-mahatanteraka ny asa fanompoana an’Andriamanitra. Mila manana ny hery sy ny fahendren’Andriamanitra ao amin’i Jesoa izay hiasa ho Azy. Zava-dehibe ny finoana raha hiasa. Ny finoana tsara mantsy, finoana an’i Jesoa, dia miteraka asa tsara mandrakariva.

2. Izay mino manao asa lehibe (and 12)

« Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa; ary hanao asa lehibe noho izany aza izy »
Ilay finoana an’i Jesoa dia mahatonga izay mino Azy hanao asa mitovy Aminy. Midika izany fa misy asa tsy mitovy amin’izay nataon’i Jesoa. Misy asa tena mitovy tsy misy valaka amin’ny an’i Jesoa. Hanao asa be lavitra noho izay nataon’i Jesoa ny mino Azy. Manohy ny asany teto amin’izao tontolo izao, asa izay mitaona ny olona rehetra ho amin’ny fibebahana sy hihavana amin’Andriamanitra ka handova fiainana mandrakizay. Asa manampy ireo mila vonjy, asa manafaka amin’ny geja samihafa eto amin’izao tontolo izao. Asa mampanan-karena ny maro, mba hisitraka ny fahasoavan’Andriamanitra.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *