Mofonaina 19 Febroary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 20 Febroary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 18 Febroary 2021

Mofonaina 19 Febroary 2021

1 Jaona 2. 14-17

NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nanoratra taminareo ray aho, satria efa nahalala Ilay hatramin’ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho, satria mahery ianareo, ary mitoetra ao anatinareo ny tenin’Andriamanitra, sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. 15. Aza tia izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin’izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny Ray. 16. Fa ny zavatra rehetra eo amin’izao tontolo izao, dia ny filan’ny nofo sy ny filan’ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao, dia tsy avy amin’ny Ray, fa avy amin’izao tontolo izao ihany. 17. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany; fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay.
Ny epistily nosoratan’i Jaona dia ho fampaherezana ireo kristianina niely tany am-pielezana. Fampaherezana noho ny fijoroan’izy ireo ho vavolombelon’i Jesoa. Fampianaram-pinoana ihany koa ho fampahafantarana ny hasarobidin’ny tenin’Andriamanitra. Ny tenin’Andriamanitra araka izao mofonaina izao dia

1. Miantefa ho an’ny olona rehetra (and 14)

«Nanoratra taminareo ray aho, … Nanoratra taminareo zatovo aho»
Ny Soratra dia ho enti-milaza ny Soratra Masina na ny tenin’Andriamanitra. Eto dia samy nahazo ny anjarany tamin’ny Soratra nataon’i Jaona na ny ray na ny zatovo. Ny ray izay ho enti-milaza ny ray aman-dreny, ireo efa zokiolona, ny zatovo kosa dia ilazana ireo zanaka, ny tanora. Raha nanoratra Jaona dia nomena anjara avokoa ny olona rehetra ho enti-maneho fa manana ny anjarany avokoa ny rehetra amin’ny tenin’Andriamanitra. Faizian’ny tenin’Andriamanitra rahateo izany. Manana anjara amin’ny tenin’Andriamanitra avokoa ny olona rehetra. Miteny amin’ny olona rehetra Andriamanitra. Miteny amin’ny taranaka rehetra Andriamanitra, miteny amin’ny vanimpotoana rehetra Andriamanitra.

2. Manampy antsika ho tia an’Andriamanitra (and 14)

«satria mahery ianareo, ary mitoetra ao anatinareo ny tenin’Andriamanitra, sady efa naharesy ilay ratsy ianareo»
Isika olombelona dia antsoin’i Jaona ho tia an’Andriamanitra. Asainy isika tsy ho variana amin’ny rehak’izao tontolo izao. Ny fitoeran’ny tenin’Andriamanitra ao amintsika no mahatonga antsika ho tia an’Andriamanitra. Rehefa itoeran’ny tenin’Andriamanitra isika dia haharesy ilay ratsy izay mitaona antsika handrafy an’Andriamanitra. Rehefa tena feno tenin’Andriamanitra isika dia hampian’izany tenin’Andriamanitra ho tia an’Andriamanitra izay tia antsika. Tsy zavatra tongatonga ho azy arak’izany ny fitiavana an’Andriamanitra, vokatsoa omen’ny tenin’Andriamanitra antsika izany.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *