Mofonaina 20 Febroary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 21 Febroary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 19 Febroary 2021

Mofonaina 20 Febroary 2021

Nehemia 8. 1-8

NY FOMBA HAHATAKARANA NY HEVITRY NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ary rehefa tonga ny volana fahafito, dia samy tany an-tanànany avy ny Zanak’Isiraely. Dia nivory tahaka ny olona iray izy rehetra ho eo an-kalalahana teo anoloan’ny vavahadin-drano; ary niteny tamin’i Ezra mpanora-dalàna izy mba ho entiny ny bokin’ny lalan’i Mosesy izay nandidian’i Jehovah ny Isiraely. 2 Dia nentin’i Ezra mpisorona ny lalàna tamin’ny andro voalohany tamin’ny volana fahafito ho eo anatrehan’ny fiangonana, na lehilahy na vehivavy, mbamin’izay rehetra efa mahahaino. 3 Dia novakina teo an-kalalahana teo anoloan’ny vavahadin-drano izy hatramin’ny vao maraina koa ka ambara-pitataovovonan’ny andro, dia teo anatrehan’ny lehilahy sy ny vehivavy mbamin’izay efa mahahaino; ary ny olona rehetra dia nampandry sofina hihaino ny bokin’ny lalàna. 4 Ary Ezra mpanora-dalàna nitsangana teo ambonin’ny lampihazo fitoriana, izay efa natao ho fitoriana izany; ary Matitia sy Sema sy Anaia sy Oria sy Hilkia ary Mahaseia no nitsangana teo anilany ankavanana; ary Pedaia sy Misaela sy Malkia sy Hasoma sy Hasbadana sy Zakaria ary Mesolama no teo anilany ankavia kosa. 5 Dia nosokafan’i Ezra teo imason’ny olona rehetra ny boky (fa ambony toerana noho ny olona rehetra izy); ary rehefa nosokafany izany, dia nitsangana koa ny olona rehetra. 6 Ary Ezra nisaotra an’i Jehovah, Andriamanitra lehibe; ary ny olona rehetra nanandra-tanana ka namaly hoe: Amena, Amena; dia niondrika izy sady niankohoka tamin’ny tany teo anatrehan’i Jehovah. 7 Ary Jesoa sy Bany sy Serebia sy Jamina sy Akoba sy Sabetahy sy Hodia sy Mahaseia sy Kelita sy Azaria sy Jozabada sy Hanana sy Pelaia ary ny Levita dia nampianatra ny olona ny lalàna; ary ny olona dia teo amin’izay nitoerany ihany. 8 Dia novakiny mazava ny teny tao amin’ny bokin’ny lalàn’Andriamanitra, sady nohazavainy tsara ny heviny, ka dia azon’ny olona tsara ny teny novakina.
Tena nila fampaherezana be tamin’Andriamanitra ireo sisa nody avy tany am-pahababoana raha nanatanteraka ny asa rehetra tamin’ny fanarenana tany Jerosalema. Sarotra sady mafy ny asa ka tena nilàna fampaherezana lehibe avy tamin’Andriamanitra. Ny tenin’Andriamanitra no nentin’ireo mpitarika ny fanarenana indray ny rava hampahery ireo jiosy nanatanteraka ny fanarenana. Raha mamaky izao and 8 izao isika dia ambaran’ny mpanoratra fa azon’ny olona tsara ny teny izay novakiana. Izany hoe nahazo fampaherezana tsara ireo jiosy nody avy tamin’ny fahababoana raha niasa ho an’Andriamanitra. Inona marina moa no anton’izay fahazoana tsara ny tenin’Andriamanitra izay. Ireto antony roa ireto no azo anazavana izany

1. Faharetana amin’ny fihainoana ny tenin’Andriamanitra (and 3

« Dia novakina teo an-kalalahana teo anoloan’ny vavahadin-drano izy hatramin’ny vao maraina koa ka ambara-pitataovovonan’ny andro, dia teo anatrehan’ny lehilahy sy ny vehivavy mbamin’izay efa mahahaino; ary ny olona rehetra dia nampandry sofina hihaino ny bokin’ny lalàna »
Ora enina fara-fahakeliny no namakiana ny tenin’Andriamanitra raha nanomboka vao maraina ka hatramin’ny mitataovovonana. Fotoana lava izany, fotoana lava nihainoana ny tenin’Andriamanitra. Koa satria lava sy ampy tsara ny fotoana nihainoana ny tenin’Andriamanitra dia lojika raha nazava izany. Tena zava-dehibe ny fanokanana fotoana lava, fotoana maharitra toa izao hamakiana ny tenin’Andriamanitra. Arakaraky ny hanomezan’ny olona lanja ny fihainoana sy ny famakiana ny tenin’Andriamanitra no hahaizan’izy ireo tenin’Andriamanitra. zava-dehibe ny fanokanana fotoana handinihina Soratra Masina. Manampy be amin’ny fahatakarana ny heviny izany.
Fahalemen’ny olona ankehitriny ny mihaino, ferana aza ny fotoana hihainoana, tsy dia zatra mampiasa sofina firy ny olona, maika hiteny aza ny hakamaroany. Isika Kristianina dia ampianarin’izao tenin’Andriamanitra izao hanokana fotoana maharitra tsara, ampy tsara handinihina Soratra Masina. Jesoa dia tena nanokam-potoana nifandraisana manokana tamin’Andriamanitra. Tsy mahagaga raha nahatanteraka hatramin’ny farany ny asa fanompoany Izy, tsy mahagaga raha nahery mandrakariva Izy niasa ho an’Andriamanitra. Azo atao tsara ny mianatra amin’i Jesoa.

2. Fanekena hihaino ny fanazavana ny tenin’Andriamanitra (and 8)

« Dia novakiny mazava ny teny tao amin’ny bokin’ny lalàn’Andriamanitra, sady nohazavainy tsara ny heviny, ka dia azon’ny olona tsara ny teny novakina »
Rehefa novakiana ny tenin’Andriamanitra tamin’izany fotoana izany dia narahim-panazavana izany. Nahay nanazava tsara ny tenin’Andriamanitra koa Ezra mpisorona ka mora tamin’ny olona ny nahatakatra ny hevitry ny tenin’Andriamanitra. Raha tiana hazava ny tenin’Andriamanitra dia ilaina ny mamaky izany, ilaina ihany koa ny fahaiza-manazava izany. « Ny finoana dia avy amin’ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin’ny tenin’i Kristy » hoy Paoly. Ny tenin’i Kristy (tenin’Andriamanitra), hazavaina amin’ny alalan’ny toriteny amin’i Paoly no mahatonga finoana ho an’izay mihaino.
Tsara ny mamaky Soratra Masina, atao amin’ny fotoana maharitra izany. Zava-dehibe koa anefa ny mihaino ny fanazavana izany. Miasa amin’ny olona maro mantsy ny Fanahy Masina, koa izay nazavainy tamin’ny olona iray mety tsy nazavainy tamin’ny olona iray hafa. Samy manana izay hahatakarany azy ny Soratra Masina, ny fifamenoan’ny fanazavana samihafa no hahazoana tsara ny tenin’Andriamanitra. Mazotoa mihaino fanazavana tenin’Andriamanitra fa tena mitondra ho amin’ny fahatakarana ny hevitry ny tenin’Andriamanitra izany.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *