Mofon’aina 18 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 19 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 17 Aogositra 2021

Mofon’aina 18 Aogositra 2021

Matio 7. 15-23

NY TENA ASA TSARA HAHAFANTARAN’I JESOA ANTSIKA RAHATRIZAY

Mitandrema hianareo, fandrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka, izay mankao aminareo amin’ny fitafian’ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia mitoha izy. 16 Ny voany no hahafantaranareo azy. Manoty voaloboka amin’ny tsilo va ny olona, na aviavy amin’ny songosongo? 17 Dia toy izany, ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara; fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy. 18 Ny hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voa tsara. 19 Ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo. 20 Ka dia ny voany no hahafantaranareo azy. 21 Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon’ny Raiko Izay any an-danitra. 22 Maro no hanao amiko amin’izany andro izany hoe: Tompoko, Tompoko, tsy efa naminany tamin’ny anaranao va izahay? Ary tsy efa namoaka demonia tamin’ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin’ny anaranao va izahay? 23 Ary dia hambarako aminy marimarina hoe: Tsy mba fantatro akory hianareo hatrizay hatrizay; mialà amiko, hianareo mpanao meloka.
Ny tanjon’i Matio raha manoratra izao mofonaina izao dia ny hahatonga antsika Kristianina mamaky izao mofonaina izao hanao asa tsara ka ho fantatr’i Jesoa rehefa rahatrizay. Be dia be tokoa mantsy no ho diso fanantenana, nieritreritra nanao asa tsara kanefa tsy ho fantatr’i Jesoa akory izy sy ny asany rahatrizay. Ny tena asa tsara arak’izany dia

1. Asa ateraky ny finoana tsara (and 17-19)

« Dia toy izany, ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara; fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy. 18 Ny hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voa tsara. 19 Ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo. 20 Ka dia ny voany no hahafantaranareo azy »
Ny hoe hazo tsara dia ho enti-milaza ny tena olona manana finoana marina. Ny finoana marina dia miteraka asa tsara mandrakariva. Toa ny hazo tsara mamoa voa tsara mandrakariva. Be ny mpamitaka. Ka izany mpamitaka izany dia azo fantarina tsara dieny ety an-tany, ary ho fantatra ihany koa rahatrizay eo anatrehan’i Jesoa.
Raha hiasa ihany dia aleo miasa tsara, asa tsara noho ny finoana marina, mba tsy ho rera-poana izay miasa fa tena hahazo vokatra tsara hahatsiarovan’i Jesoa antsika.

2. Asa mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra (and 21)

« Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko, no hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon’ny Raiko Izay any an-danitra »
Tsy ny fanajana am-bava fotsiny no tian’i Jesoa lazaina raha miteny Izy eto hoe : Tompoko, Tompoko. Ny tena tadiavin’ny Tompo Jesoa dia fanajana an’Andriamanitra miseho amin’ny asa tanterahina sy atao. Asa mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra no tian’i Jesoa ambara. Noho izany, izay asa rehetra tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra dia tsy tokony hotanterahin’ny mino.
Tsy hofantatr’i Jesoa izay miasa kanefa tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra izany. Asa very maina arak’izany ny asa tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra. Asa tsy hahazoana valim-pitia avy amin’Andriamanitra akory. Raha hiasa ihany, aleo asa izay azo antoka fa hahazoana valim-pitia avy amin’ny Tompo.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *