Mofon’aina 19 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 20 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 18 Aogositra 2021

Mofon’aina 19 Aogositra 2021

2 Korintiana 9. 6-15

FANALAHIDIN’NY FAHAFOIZANA AMIN’NY ASAN’ANDRIAMANITRA

Fa izao no lazaiko: Izay mamafy kely, dia kely no hojinjany; fa izay mamafy be, dia be kosa no hojinjany. 7 Aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay inian’ny fony avy, tsy amin’ny alahelo, na amin’ny faneriterena; fa “ny mpanome amin’ny fifaliana no tian’Andriamanitra”(Oha.22.😎 8 Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo, mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin’ny zavatra rehetra, ka hitombo amin’ny asa tsara rehetra; 9 araka ny voasoratra hoe: “Namafy izy, eny, nanome ho an’ny malahelo; ny fahamarinany maharitra mandrakizay”(Sal 112.9). 10 Ary Izay manome voa ho an’ny mpamafy sy mofo hohanina dia hanome sy hahabe ny voa afafinareo ary hampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo, 11 dia hanan-karena amin’ny zavatra rehetra hianareo ka handroso amin’ny hitsim-po, izay mahatonga ny fisaoranay an’Andriamanitra. 12 Fa ny fanaovana izany fanompoam-pivavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelon’ny olona masina ihany, fa mahabe ny fisaoran’ny maro an’Andriamanitra koa, 13 satria ny fizahan-toetra anareo amin’izany fanompoana izany no ankalazany an’Andriamanitra noho ny fitananareo tsara ny fanekenareo ny filazantsaran’i Kristy sy noho ny fahazotoanareo amin’ny fiantrana ho azy sy ho an’ny olona rehetra; 14 ary amin’ny fangatahany ho anareo dia manina anareo izy noho ny haben’ny fahasoavan’Andriamanitra aminareo. 15 Isaorana anie Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononina
Omen’i Paoly antsika eto amin’izao mofonaina izao ny fanalahidin’ny fahafoizana amin’ny asan’Andriamanitra. Izao mofonaina izao dia miantefa amin’izay te halala-tànana amin’ny asan’Andriamanitra. Rehefa manome tokoa amin’ny asan’Andriamanitra dia tsy tokony hanadino ireto

1. Arakaraky izay omena no azo antenaina ho azo (and 6)

« Fa izao no lazaiko: izay mamafy kely, dia kely no hojinjany; fa izay mamafy be, dia be kosa no hojinjany »
Oharin’i Paoly amin’ny famafazana ny fanomezana sy ny fahafoizana amin’ny asan’Andriamanitra. Arakarak’izay nafafy no vokatra azo antenaina rehefa mamafy. Raha tena miasa mafy ka mahavita mamafy be dia mahazo manantena vokatra be. Raha kamokamo mamafy dia tsy afaka hanantena vokatra maro. Izay tena mikely aina, mahafoy amin’ny asan’Andriamanitra arak’izany no mahazo manantena be avy amin’Andriamanitra.
Olon’ny finoana isika, olon’ny asa koa. Handeha hiasa be, hanome be ho an’Andriamanitra dia hahazo vokatra be avy amin’Andriamanitra ihany koa.

2. Manome vokatry ny fo feno fitiavana an’Andriamanitra (and 7)

« Aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay inian’ny fony avy, tsy amin’ny alahelo, na amin’ny faneriterena; fa “ny mpanome amin’ny fifaliana no tian’Andriamanitra”(Oha.22.😎 »
Rehefa manome ho an’Andriamanitra arak’izany dia fanomezana vokatry ny fo no tena tsara indrindra. Ny hoe vokatry ny fo dia fanomezana ateraky ny fitiavana an’Andriamanitra. Mahatsiaro ho tian’Andriamanitra ka mamaly fitia an’Andriamanitra dia manome ho Azy. Rehefa amin’ny fitiavana ihany koa no manome, toa an’Andriamanitra nanome tamin’ny fitiavana, dia ny tsara indrindra no voatolotra. Andriamanitra mantsy tia dia nanome ka ny tsara indrindra no nomeny. Tiavo koa Andriamanitra dia manomeza amin’ny fitiavana ho Azy.

3. Mitombo fahasoavana izay manome ho an’Andriamanitra (and 😎

« Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo, mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin’ny zavatra rehetra, ka hitombo amin’ny asa tsara rehetra »
Manamafy izay voalazan’i Lioka Paoly eto hoe : « mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray » Asa 20. 35. Nahoana tokoa moa no sambatra, sambatra satria arakaraky ny hahafoizana no mampitombo ny eo am-pelan-tànana. Efa voalazan’ny olon-kendry Jiosy fahiny koa izany, raha niteny izy hoe : « misy mahafoy, nefa mitombo fananana ihany » Oha 11. 24. Tena mitombo amin’ny fahasoavana tokoa izay tena mahafoy, indrindra ho an’ny asan’Andriamanitra sy ny fampandrosoana ny fiangonana. Handeha hikelezana aina izany !

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *