Mofon’aina 17 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 18 Oktobra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 16 Oktobra 2021

Mofon’aina 17 Oktobra 2021

Apokalypsy 5. 6-10

NY FAHA-IZY-AN’I JESOA KRISTY

Ary hitako fa, indro, teo afovoan’ny seza fiandrianana sy ny zava-manan-aina efatra ary teo afovoan’ny loholona dia nisy Zanak’ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nanan-tandroka fito sy maso fito, dia ny Fanahy fiton’Andriamanitra nirahina hankany amin’ny tany rehetra. 7 Ary tonga Izy ka nandray ny boky teo an-tànana ankavanan’Ilay nipetraka teo ambonin’ny seza fiandrianana. 8 Ary rehefa nandray ny boky Izy, ny zava-manan-aina efatra sy ny loholona, efatra amby roa-polo dia niankohoka teo anatrehan’ny Zanak’ondry, sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno ditin-kazo manitra izy, dia vavaka ataon’ny olona masina izany. 9 Ary nihira fihiram-baovao izy ka nanao hoe: Hianao no mendrika haka ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny; fa voavono Hianao, ary ny ranao no nanavotanao ho an’Andriamanitra olona avy tamin’ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny, sy ny olona ary ny firenena rehetra; 10 Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an’Andriamanitra ireo; ary manjaka ambonin’ny tany izy.
——————
Ny bokin’ny Apokalypsy dia tsy boky fampitahorana velively akory araka izay hampianaran’ireo mpampianatra sandoka azy. Boky tena mamelombelona ny fanantenana izy. Boky milaza ny maha-izy azy an’i Jesoa Kristy izay ambaran’i Jaona mpanoratra fa efa manjaka any an-danitra. Mampahafantatra an’izay mamaky azy Jaona fa ao anatin’ny fanenjehana dia tena sarobidy ny mamaky ny Apokalypsy noho izy maneho an’i Jesoa efa naharesy izao tontolo izao ka efa manjaka tanteraka ao an-danitra, maneho an’i Jesoa izay manana fahefana eto amin’izao tontolo izao. Mahazo manantena isika arak’izany fa Jesoa izay hinoantsika dia afaka mampandresy antsika koa. Ireto no ambaran’i Jaona ho faha-izy-an’i Jesoa Kristy eto amin’izao mofonaina izao
1. Zanak’ondrin’Andriamanitra Jesoa (and 6)
« Ary hitako fa, indro, teo afovoan’ny seza fiandrianana sy ny zava-manan-aina efatra ary teo afovoan’ny loholona dia nisy Zanak’ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nanan-tandroka fito sy maso fito, dia ny Fanahy fiton’Andriamanitra nirahina hankany amin’ny tany rehetra »
Jesoa no ambaran’i Jaona raha milaza ny zanak’ondry izy eto amin’izao andininy izao. Jesoa izay manana hery sy fahefana, tanjaka tsy hay tohaina (tandroka sy maso fito). Jesoa koa izay naniraka ny Fanahy Masina teto amin’izao tontolo izao tamin’ny andro Pentekosta. Jesoa izay nanolo tena teo amin’ny hazo fijaliana ho famonjena izao tontolo izao. Noho izany fanoloran-tenan’i Jesoa izany dia tanteraka ny famonjen’Andriamanitra izao tontolo izao.
2. Miankohoka eo amin’ny Jesoa izao rehetra izao (and 😎
« Ary rehefa nandray ny boky Izy, ny zava-manan-aina efatra sy ny loholona, efatra amby roa-polo dia niankohoka teo anatrehan’ny Zanak’ondry, sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno ditin-kazo manitra izy, dia vavaka ataon’ny olona masina izany »
Ny zava-manan’aina efatra dia ho enti-manondro izao tontolo izao (vazan-tany efatra). Ny loholona dia ho enti-milaza ireo manam-pahefana na eo amin’ny fiangonana na eo amin’ny fiarahamonina. Ambaran’i Jaona fa samy miankohoka eo anatrehan’i Jesoa avokoa ireo. Ity fiankohofana eto ity dia manamarina ny fitantaran’i Matio fa efa nomena an’i Jesoa tokoa ny fahefana rehetra na any an-danitra na ety ambonin’ny tany. Noho ny fahefan’i Kristy dia tonga mandohalika sy miankohoka eo anatrehany avokoa izao rehetra izao. Marina tokoa fa « amin’ny anaran’i Jesosy no handohalehan’ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin’ny tany » Fil 2. 10.
3. Mamonjy Jesoa (and 9)
« Fa voavono Hianao, ary ny ranao no nanavotanao ho an’Andriamanitra olona avy tamin’ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny, sy ny olona ary ny firenena rehetra »
Ny fahafatesan’i Kristy tokoa no nahafahan’Andriamanitra namonjy olona maro. Olona tsy hita isa no ambaran’i Jaona fa novonjen’i Kristy eto. Famonjena miantefa amin’ny olona rehetra, famonjena izay tsy hanavahana na iza na iza. Afaka misitraka izany avokoa ny olona rehetra. Hamarinin’i Jaona eto indray fa tsy misy tokoa famonjena raha tsy nalatsaka teo amin’ny hazo fijaliana ny ràn’i Kristy. Jesoa izany Kristy nandatsaka ny ràny teo amin’ny hazo fijaliana izany. Sambatra ny Kristianina fa ampy hamonjena olona maro ny ràn’i Kristy. Ary manana anjara amin’izany famonjen’i Kristy izany ny mino Azy rehetra.
4. Manome asa fanompoana an’Andriamanitra Jesoa (and 10)
« Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an’Andriamanitra ireo; ary manjaka ambonin’ny tany izy »
Noho ny amin’i Jesoa, noho ny irany dia tonga mpanompon’Andriamanitra ny mino. Tonga manana anjara amin’ny asan’Andriamanitra. Tonga manana anjara amin’ny fizarana ny famonjen’Andriamanitra izao tontolo izao. ny hoe mpisorona mantsy dia mpanompo eo amin’ny fiangonana, mpanatanteraka ny asan’Andriamanitra eo amin’ny fiangonana. Tonga tomponandraikitra eo amin’ny fiangonan’Andriamanitra ny mino noho ny amin’i Jesoa izay namonjy sy nanome anjara fanompoana azy.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *