Mofonaina 17 Febroary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 18 Febroary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 16 Febroary 2021

Mofonaina 17 Febroary 2021

Jaona 8. 39-47

KRISTIANINA AVY AMIN’ANDRIAMANITRA

39. Dia namaly ireo ka nanao taminy hoe: Abrahama no rainay. Hoy Jesoa taminy: Raha zanak’i Abrahama ianareo, dia ny asan’i Abrahama no hataonareo. 40. Fa ankehitriny ianareo mitady hamono Ahy, Izay Lehilahy nilaza ny marina taminareo, dia izay efa reko tamin’Andriamanitra; tsy mba nanao izany Abrahama. 41. Ianareo manao ny asan’ny rainareo. Hoy ireo taminy: Tsy mba teraka avy tamin’ny fijangajangana izahay; iray Ray izahay, dia Andriamanitra ihany. 42. Hoy Jesoa taminy: Raha Andriamanitra no Rainareo, dia ho tia Ahy ianareo, satria avy tamin’Andriamanitra no nivoahako sy nankanesako aty ; fa Izaho tsy tonga ho Ahy, fa Izy no naniraka Ahy. 43. Nahoana no tsy azonareo ny teniko? satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. 44. Ianareo avy tamin’ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo hatao. Izy dia mpampono olona hatramin’ny taloha, ary tsy nitoetra tamin’ny* marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy, dia ny azy no lazainy, satria mpandainga izy sady rain’ny lainga. [* Na: (mitoetra amin’)] 45. Fa satria milaza ny marina Aho, dia tsy inoanareo. 46. Iza moa aminareo no mampiseho Ahy ho nanota? Raha ny marina no lazaiko, nahoana ianareo no tsy mino Ahy? 47. Izay avy amin’Andriamanitra dia mihaino ny tenin’Andriamanitra; izany no tsy ihainoanareo, satria tsy mba avy amin’Andriamanitra ianareo.
Nanizingizina tamin’i Jesoa ny jiosy fa taranak’i Abrahama izy ireo. Ary satria taranak’i Abrahama dia avy amin’Andriamanitra na raha ny marina kokoa mivavaka amin’i Andriamanitra. Nambaran’i Jesoa tamin’izy ireo anefa fa raha jerena ny asan’izy ireo, raha dinihina ny fombany sy ny fanaony dia tsy hita amin’izany mihitsy ny maha-taranak’i Abrahama azy ireo. Etsy an-kilany raha avy amin’Andriamanitra izy ireo dia tokony hanaiky ny maha-Mesia an’i Jesoa. Avy amin’izao mofonaina izao no hafantarantsika fa izay avy amin’Andriamanitra, ny taranak’i Abrahama dia

1. Tia an’i Jesoa (and 42)

«Hoy Jesoa taminy: Raha Andriamanitra no Rainareo, dia ho tia Ahy ianareo, satria avy tamin’Andriamanitra no nivoahako sy nankanesako aty ; fa Izaho tsy tonga ho Ahy, fa Izy no naniraka Ahy»
Nikasa hamono an’i Jesoa ny jiosy. Araka ny hita eo amin’ny and 37 dia noho ny tenin’i Jesoa, tenin’Andriamanitra tsy noraisin’izy ireo izany. Avy amin’Andriamanitra Jesoa, ka izay rehetra avy amin’Andriamanitra, taranak’i Abrahama dia hahalala Azy ka ho tia Azy.
Na iza na iza tia an’i Jesoa dia avy amin’Andriamanitra izy, ary tena taranak’i Abrahama. Noho Jesoa tia antsika mialoha no mahatonga antsika tia Azy koa. Izay mahatsapa io fitiavan’i Jesoa io no hahay hamaly fitia Azy ka ho tia Azy koa.
Tiavo Jesoa fa izany no marika hamantarana anao fa avy amin’Andriamanitra ianao, taranak’i Abrahama ianao.

2. Mihaino sy mandray ny tenin’i Jesoa – tenin’Andriamanitra (and 47)

«Izay avy amin’Andriamanitra dia mihaino ny tenin’Andriamanitra; izany no tsy ihainoanareo, satria tsy mba avy amin’Andriamanitra ianareo»
Izay tia an’i Jesoa mihaino ny teniny ka mandray tsara izany. Tsy hoe mihaino fotsiny fa mandray tsara mihitsy izay notenen’i Jesoa. Dingana voalohany ny mihaino, dingana manaraka ny mandray ka miaina sy mankaty ny tenin’i Jesoa. Jesoa mantsy tamin’ny taonjato voalohany no Andriamanitra teto amin’izao tontolo izao. Izy no Andriamanitra niteny tamin’izany.
Asehoy fa tena tianao Jesoa koa mazoto mifandray tsy tapaka Aminy amin’ny alalan’ny teniny. Io no Marika hamantarana ny tena fitiavantsika an’i Jesoa.
Efa tena fanehoam-pitiavana an’i Jesoa arak’izany ny ezaka ataontsika mamaky tsy tapaka ny mofonaina isan’andro. Tohizo sy hamafiso hatrany izany ho fanehoana amin’izao tontolo izao fa tia antsika Jesoa ka tiantsika koa.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *