Mofonaina 16 Febroary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 17 Febroary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 15 Febroary 2021

Mofonaina 16 Febroary 2021

2 Tantara 34. 29-33

JOSIA MPANJAKA TIA TENIN’ANDRIAMANITRA

Ary ny mpanjaka naniraka olona ka nampivory ny loholon’ny Joda sy Jerosalema rehetra. 30. Dia niakatra ho ao an-tranon’i Jehovah ny mpanjaka sy ny lehilahy rehetra tamin’ny Joda sy ny mponina tany Jerosalema mbamin’ny mpisorona sy ny Levita ary ny vahoaka rehetra, na lehibe na kely; dia novakiny teo anatrehany ny teny rehetra teo amin’ny bokin’ny fanekena, izay hita tao an-tranon’i Jehovah. 31. Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin’ny fitoeran’andriana, dia nanao fanekena teo anatrehan’i Jehovah hanaraka Azy sy hitandrina ny lalàny sy ny teni-vavolombelony ary ny didiny amin’ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra, hankatò ny tenin’ny fanekena izay voasoratra ao amin’izany boky izany, 32. sady nampifikiriny tsara koa ny olona rehetra tany Jerosalema sy ny Benjamina. Ary ny mponina tany Jerosalema dia nanao araka ny faneken’Andriamanitra, dia Andriamanitry ny razany 33. Ary Josia nanaisotra ny fahavetavetana rehetra tamin’ny tany rehetra izay an’ny Zanak’isiraely sady nandidy izay rehetra teo amin’ny Isiraely hanompo an’i Jehovah Andriamaniny. Tamin’ny andro rehetra niainan’i Josia dia tsy mba niala tamin’ny fanarahana an’i Jehovah, Andriamanitry ny razany, ny olona.
Araka izay hahafantarantsika azy dia nisy karazany roa ny mpanjaka teo amin’ny isiraely. Ny iray dia mpanjaka tsy natahotra an’Andriamanitra. Nanompo sampy be, ka sady nampahory vahoaka no nanao ireo karazam-paharatsiana rehetra. Ny iray faharoa dia mpanjaka natahotra an’Andriamanitra. Tia fivavahana, nitarika ny olona hanompo an’Andriamanitra. Tia vahoaka ka niezaka nampandroso ny fanjakany araka izay sitrapon’Andriamanitra. Josia dia iray amin’izy ireny. Ary raha vakiana ny tetiharan’i Jesoa dia anisan’izay voalaza ao Josia. Tia tenin’Andriamanitra Josia ka

1. Nitarika ny vahoaka ho ao an-tranon’Andriamanitra (and 30)

«Dia niakatra ho ao an-tranon’i Jehovah ny mpanjaka sy ny lehilahy rehetra tamin’ny Joda sy ny mponina tany Jerosalema mbamin’ny mpisorona sy ny Levita ary ny vahoaka rehetra, na lehibe na kely»
Ny hoe niakatra tao an-tranon’Andriamanitra dia ho enti-milaza fifandraisana indray amin’Andriamanitra. Mpanjaka namerina ny olona teo ambany fifehezany hifandray indray amin’Andriamanitra Josia. Tsy ny mpitondra fanjakana rehetra no toa azy. Ary anisan’izay laza tsarany izany.
Adidin’izay nomen’Andriamanitra fahefana arak’izao ny manao izay hahatsara fifandraisana ny vahoaka eo ambany fahefany jo tsara fifandraisana amin’Andriamanitra mpanjakany. Andraikitra nomen’Andriamanitra ny mpitondra izany ka tsy maintsy himasoany.

2. Nandray tsara ny tenin’Andriamanitra (and 31)

«Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin’ny fitoeran’andriana, dia nanao fanekena teo anatrehan’i Jehovah hanaraka Azy sy hitandrina ny lalàny sy ny teni-vavolombelony ary ny didiny amin’ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra, hankatò ny tenin’ny fanekena izay voasoratra ao amin’izany boky izany»
Rehefa novakiana tamin’izay tao amin’ny tempoly ny tenin’Andriamanitra rehefa niangona tao izy ireo, dia voarain’ny mpanjaka tsara ny hafatry ny tenin’Andriamanitra. Rehefa voarainy izany dia nanapa-kevitra hankato izany izy. Notaominy koa ny vahoaka rehetra hanao toa azy. Nisy vokany tsara teo aminy sy teo amin’ny olona rehetra ny tenin’Andriamanitra re.
Rehefa tena voaray tsara ny tenin’Andriamanitra dia mahatonga fanapahan-kevitra fankatoavana mandrakariva.
Izay mandray tsara ny tenin’Andriamanitra dia hanam-pahavononana hankato mandrakariva.

3. Nandray andraikitra hanaisotra izay tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra (and 33)

«Ary Josia nanaisotra ny fahavetavetana rehetra tamin’ny tany rehetra izay an’ny Zanak’isiraely sady nandidy izay rehetra teo amin’ny Isiraely hanompo an’i Jehovah Andriamaniny»
Asa tsara no vokatry ny fandraisana tsara ny tenin’Andriamanitra. Asa fanesorana izay rehetra tsy mifanaraka amin’ny Sitrapon’Andriamanitra eo amin’ny fiaraha-monina. Asa tsara mandrava izay rehetra manimba ny fifandraisana amin’Andriamanitra. Ny fandravana ny sampy dia ezaka ho amin’izany.
Ny hahafantarana fa voarainao tsara ny tenin’Andriamanitra dia miseho eo amin’ny fandravanao izay tsy mifanaraka amin’ny Sitrapon’Andriamanitra eo amin’ny fiaraha-monina misy anao. Ravao avokoa izay manimba ny fifandraisanao sy ny mpiara-belona aminao noho ny tenin’Andriamanitra noraisinao.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *