Mofon’aina 16 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 17 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 15 Aogositra 2021

Mofon’aina 16 Aogositra 2021

Salamo 34. 11-22

NY FAHASAMIHAFAN’NY MARINA SY NY RATSY FANAHY

Avia, anaka, mihainoa ahy; ny fahatahorana an’i Jehovah no hampianariko anareo. 12 Na iza na iza ianao no maniry fiainana ka tia andro maro hahitana ny soa, 13 Dia arovy ny lelanao amin’ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka. 14 Halaviro ny ratsy, manaova soa; mitadiava fihavanana, ka araho izany. 15 Ny mason’i Jehovah dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny mihaino ny fitarainany. 16 Ny tavan’i Jehovah tezitra amin’ny mpanao ratsy kosa, mba hofongorany tsy ho eo amin’ny tany ny fahatsiarovana azy. 17 Mitaraina ny marina, ary mihaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin’ny fahoriany rehetra. 18 Akaikin’izay manana fo mangorakoraka Jehovah, ary mamonjy izay torororo fanahy. 19 Maro ny fahorian’ny marina; nefa Jehovah manafaka azy amin’izany rehetra izany. 20 Miaro ny taolany rehetra izy; tsy hisy ho tapaka ireny na dia iray akory aza. 21 Hahafaty ny ratsy fanahy ny fahoriana; ary ny mankahala ny olo-marina hohelohina. 22 Fa Jehovah manavotra ny fanahin’ny mpanompony, ka tsy mba hisy hohelohina izay rehetra mialoka aminy
Manana tombony manokana ny marina raha mitaha amin’ny ratsy fanahy. Toy izao izay tombony sy fahasamihafana izany

1. Ny ratsy fanahy (and 16, 21)

« Ny tavan’i Jehovah tezitra amin’ny mpanao ratsy kosa, mba hofongorany tsy ho eo amin’ny tany ny fahatsiarovana azy… Hahafaty ny ratsy fanahy ny fahoriana; ary ny mankahala ny olo-marina hohelohina »
Mahatezitra an’Andriamanitra ny faharatsiam-panahy ka mitarika Azy hamongotra. Izany famongorana izany dia miafara amin’ny fanamelohana mandrakizay. Sady hofongorana ety ambonin’ny tany ny ratsy fanahy no hahazo fanamelohana mandrakizay ka tsy mba isan’izay hahazo fiainana mandrakizay. Sady iharan’ny fahafatesana eto an-tany izy no iharan’ny fahafatesana faharoa izay haharitra mandrakizay. Faty antoka roa sosona no hahazo ny ratsy fanahy arak’izany. Faty antoka dieny ety an-tany sy faty antoka rahatrizay miala eto amin’izao tontolo izao. Tsy misy mangirana mihitsy arak’izany ny fiainan’ny ratsy fanahy, tsy avelan’Andriamanitra hanam-piadanana mihitsy izy ireo. Fampitandremana antsika ny mamaky izao mofonaina izao mba tsy ho isan’izay ratsy fanahy, ka manao asa amin’ny faharatsiam-panahy.

2. Ny marina (and 15,17,19,20,22)

« Ny mason’i Jehovah dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny mihaino ny fitarainany… Mitaraina ny marina, ary mihaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin’ny fahoriany rehetra… Akaikin’izay manana fo mangorakoraka Jehovah, ary mamonjy izay torororo fanahy… Miaro ny taolany rehetra izy; tsy hisy ho tapaka ireny na dia iray akory aza… Fa Jehovah manavotra ny fanahin’ny mpanompony, ka tsy mba hisy hohelohina izay rehetra mialoka aminy »
Zavatra telo misongadina tsara no tombontsoa azon’ny marina, na izay manao soa araka ny and 14. Ireto avy izany araka izay ahitantsika azy : henoin’Andriamanitra – vonjen’Andriamanitra – arovan’Andriamanitra.
a- Henoin’Andriamanitra : amin’izay mampitaraina ny mpanompony marina dia mihaino azy Andriamanitra ka mamaly izay fitarainany. Iray amin’izay hahafantarana an’Andriamanitra dia Izy afaka mihaino ny mpanompony. Eo amin’ny and 17 aza moa dia lazaina mihitsy fa akaikin’izay marina ny Tompo. Tena efa nanakaiky antsika tamin’ny alalan’i Jesoa tokoa Izy. Noho Izy afaka nanakaiky antsika olony dia afaka mihaino antsika Izy. Tombony lehibe ho antsika olo-marina izany.
b- Vonjen’Andriamanitra : tsy hoe mihaino fotsiny Andriamanitra fa tena mamonjy amin’ny fotoana mampahory Izy. Tsy mitazam-potsiny ny zava-manjo mampahory sy mampitaraina Izy fa tena mamonjy tokoa. Manaisotra izay mampahory ny mpanompony noho Izy tsy mahazaka ny olo-marina mijaly. Tombony lehibe ho antsika mivavaka amin’Andriamanitra izany.
d- Miaro Andriamanitra : Andriamanitra maaro ny mpanompony marina ny Tompo. Momba mandrakariva no ilazan’i Jesoa izany. Miaro amin’ny ratsy rehetra tokoa Andriamanitra, miaro amin’ny fakam-panahy koa Izy. Miaro antsika tsy ho azon’ny ratsy atao na inona na inona, fa miaro antsika tsy ho tratry ny fanamelohana ho avy. Izany no nanirahany an’i Jesoa hamonjy antsika. Fiarovana lehibe ho antsika izany.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *