Mofon’aina 15 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 16 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 14 Aogositra 2021

Mofon’aina 15 Aogositra 2021

Lioka 18. 18-30

IZAY MAHAFOY HO AN’ANDRIAMANITRA, MIASA TSARA, HAHAZO VALIM-PITIA

Ary nisy mpanapaka anankiray nanontany Azy hoe: Mpampianatra tsara ô, inona no hataoko handovako fiainana mandrakizay? 19 Fa hoy Jesosy taminy: Nahoana Aho no ataonao tsara? Tsy misy tsara afa-tsy Iray ihany, dia Andriamanitra. 20 Fantatrao ny didy hoe: “Aza mijangajanga, Aza mamono olona, Aza mangalatra, Aza mety ho vavolombelona mandainga,” “Manajà ny rainao sy ny reninao” (Eks.20.12-16) 21 Ary hoy kosa izy: Izany rehetra izany dia efa notandremako hatry ny fony aho mbola kely. 22 Ary rehefa nandre izany Jesosy, dia hoy Izy taminy: Mbola diso zavatra iray loha hianao: amidio ny fanananao rehetra, ka zarao ho an’ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra hianao; ary avia, manaraha Ahy. 23 Ary rehefa nandre izany ralehilahy, dia nalahelo loatra; fa nanan-karena dia nanan-karena izy. 24 Ary Jesosy, raha nijery azy, dia nanao hoe: Manao ahoana ny hasarotry ny hidiran’ny manan-karena amin’ny fanjakan’Andriamanitra! 25 Fa ho moramora kokoa ny hidiran’ny rameva amin’ny vodi-fanjaitra noho ny hidiran’ny manan-karena amin’ny fanjakan’Andriamanitra! 26 Ary izay nandre dia nanao hoe: Iza indray moa no azo hovonjena? 27 Fa hoy Jesosy : Izay zavatra tsy hain’ny olona dia hain’Andriamanitra. 28 Dia hoy Petera: Indro, izahay efa nahafoy izay nety ho anay ka nanaraka Anao. 29 Ary hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina tokoa: Tsy misy olona izay efa nahafoy trano, na vady, na rahalahy, na ray na reny, na zanaka, noho ny fanjakan’Andriamanitra, 30 izay tsy handray be lavitra amin’izao andro ankehitriny izao, ary amin’ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay.
Nametra-panontaniana tamin’i Jesoa Petera ny amin’izay ho valim-pitiany raha nahafoy ny zavatra rehetra ny Apostoly ka nanaraka an’i Jesoa. Nametraka fanontaniana Petera fa taitra izy tamin’ny tenin’i Jesoa momba ilay mpanankarena. Sao ho sarotra toa izany koa ny fomba hidiran’izy ireo amin’ny fanjakan’Andriamanitra. Raha nahafoy ny zavatra rehetra tokoa ny mpianatra ka nanaraka an’i Jesoa marina dia hahazo valim-pitia avy amin’Andriamanitra. Tsy misy asa tsy hahazoana valim-pitia avy amin’Andriamanitra izany. Valim-pitia toy ny ahoana tokoa moa ? valim-pitia

1. Ety an-tany (and 29,30)

« Tsy misy olona izay efa nahafoy trano, na vady, na rahalahy, na ray na reny, na zanaka, noho ny fanjakan’Andriamanitra, 30 izay tsy handray be lavitra amin’izao andro ankehitriny izao »
Ny asa tsara atao : mahafoy ho an’ny malahelo, mikely aina hampandroso ny hafa sy hanampy azy ireo dia ambaran’i Jesoa fa hahazoana valim-pitia dieny ety an-tany. Fitahiana sy fahasoavana no omen’Andriamanitra ho an’izay tena mahafoy ho an’ny hafa ho fanampiana azy ireo. Andriamanitra mijery sy mitahy manokana ireo izay malala-tànana. Andriamanitra manome fahasoavana manokana ho an’ireo izay mahafoy be ka tonga mpanara-dia an’i Jesoa marina tokoa. Ny soa atao amin’ny hafa arak’izany dia mivaly ety an-tany ihany. Eo ny fahasoavana amam-pitahiana azo, eo koa ny fifaliana noho ny fanomezana ho an’ny hafa. Mazava izay ambaran’i Lioka hoe : « mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray » Asa 20. 35. Ilay fahasambarana eo am-panomezana no efa valim-pitia sahady ho an’ny mpanome.

2. Any an-danitra (and 29,30)

« Tsy misy olona izay efa nahafoy trano, na vady, na rahalahy, na ray na reny, na zanaka, noho ny fanjakan’Andriamanitra, 30 izay tsy handray be lavitra amin’izao andro ankehitriny izao, ary amin’ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay »
Ny fiainana mandrakizay dia fanomezana omen’Andriamanitra ho an’izay rehetra mahafoy be ety an-tany. Raha tena mahajery ny mandinika isika ka manampy azy, Andriamanitra koa mba mijery antsika ka manome fiainana mandrakizay ho azy. Io fiainana mandrakizay io no valim-pitia lehibe indrindra ho an’izay niasa tsara ka nahafoy be ho an’Andriamanitra. Miasa tsara isika satria manantena valim-pitia lehibe avy amin’ny Tompo. Koa satria nalala-tànana isika dia malala-tànana koa Andriamanitra manokatra ny lanitra ho antsika.
Noho isika efa manana be lavitra noho ny zava-tsoa eto an-tany no manosika antsika hiasa tsara ka hahafoy zava-tsoa ho an’Andriamanitra sy fanampiana be dia be ho an’ny malahelo.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *