Mofon’aina 14 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 15 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 13 Aogositra 2021

Mofon’aina 14 Aogositra 2021

Jaona 5. 17-29

JESOA KRISTY : MANAHA-DRAY

Fa Jesosy namaly azy hoe: Ny Raiko miasa mandraka ankehitriny, ary Izaho koa miasa. 18 Nefa vao mainka nitady hamono Azy ny Jiosy, tsy noho ny namahany ny amin’ny Sabata ihany, fa noho ny nilazany koa fa Andriamanitra no Rainy, ka nanao ny tenany ho mitovy amin’Andriamanitra Izy. 19 Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Ny Zanaka tsy mahazo manao na inona na inona ho Azy, afa-tsy izay hitany ataon’ny Ray; fa na inona na inona no ataon’ny Ray dia toy izany koa ny ataon’ny Zanaka. 20 Fa ny Ray tia ny Zanaka ka maneho Azy ny zavatra rehetra izay ataon’ny tenany; ary asa lehibe noho ireny no hasehony Azy, mba ho gaga hianareo. 21 Fa toy ny Ray manangana sy mamelona ny maty, dia tahaka izany koa no ameloman’ny Zanaka izay tiany. 22 Fa ny Ray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny Zanaka, 23 mba hanajan’ny olona rehetra ny Zanaka, tahaka ny fanajany ny Ray. Izay tsy manaja ny Zanaka dia tsy manaja ny Ray, Izay naniraka Azy. 24 Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hohelohina; fa tafafindra niala tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana izy. 25 Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Avy ny andro ary tonga ny ankehitriny, izay handrenesan’ny maty ny feon’ny Zanak’Andriamanitra: ary izay mandre dia ho velona. 26 Fa tahaka ny Ray manana fiainana ho Azy, dia tahaka izany koa ny Zanaka nomeny hanana fiainana ho Azy; 27 ary nomeny fahefana hitsara Izy, satria Zanak’olona. 28 Aza gaga amin’izany; fa avy ny andro izay handrenesan’ny olona rehetra any am-pasana ny feony; 29 dia hivoaka izy: izay nanao ny tsara dia ho any amin’ny fitsanganana ho fiainana; fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin’ny fitsanganana ho fahamelohana.
Anisan’izay tsy zakan’ny Jiosy tamin’i Jesoa ny filazany fa Andriamanitra Izy. Andriamanitra manaha-dRay. Tsy mifanohitra amin’Andriamanitra Jesoa. Maneho an’Andriamanitra eto amin’izao tontolo izao Izy. Izay nataon’Andriamantira no nataony ihany koa. Tsy misy nahita an’Andriamanitra na iza na iza. Jesoa no maneho an’Andriamanitra izay tsy hita maso. Jesoa manaha-dRay ka

1. Miasa toa Azy ihany (and 17)

« Raiko miasa mandraka ankehitriny, ary Izaho koa miasa »
Andriamanitra miasa no iray amin’izay hanehoan’Andriamanitra ny tenany eto amin’izao tontolo izao. Vao manomboka mantsy ny fiandohan’izao tontolo izao dia asa nandritry ny enin’andro no nisehoan’Andriamanitra. Asa fahariana izay nampisy izao tontolo izao. Tsy mitsarahatra miasa Andriamanitra araka ny tenin’i Jesoa. Toa an-dRainy ihany Jesoa, miasa mandrakariva ihany koa. Tena maha-Andriamanitra an’Andriamanitra ny asa. Faha-izy-an’Andriamanitra ny asa. Ny filazantsara raha mampiseho an’i Jesoa dia nampiseho Azy ho Andriamanitra miasa. Sady mitety toerana maro no manao karazan’asa maro Jesoa. Noho izany, izay milaza fa mino an’i Jesoa, araka izay nolazainy dia ny asa nataony no ataony koa. Arak’izany raha mino dia tsy maintsy miasa toa an’Andriamanitra sy Jesoa Kristy.

2. Manao ny asa toa izay nataony (and 19,21)

« Ny Zanaka tsy mahazo manao na inona na inona ho Azy, afa-tsy izay hitany ataon’ny Ray; fa na inona na inona no ataon’ny Ray dia toy izany koa ny ataon’ny Zanaka… Fa toy ny Ray manangana sy mamelona ny maty, dia tahaka izany koa no ameloman’ny Zanaka izay tiany »
Tsy mifanohitra velively amin’izay nataon’Andriamanitra no nataon’i Jesoa Kristy. Ary raha ny marina, izay Jiosy mamaky ny Testamenta Taloha dia tokony hahita fa tsy mifanohitra amin’izay nataon’Andriamanitra no asan’i Jesoa Kristy. Ny fijerena ny asan’i Jesoa dia tokony ho ampy tamin’ny Jiosy hanekeny ny maha-Andriamanitra an’i Jesoa. Zanaka manaha-dRay tokoa Jesoa ka tsy mahay manao zavatra hafa ivelan’izay nataon’Andriamanitra Rainy. Fa raha nahary ny olombelona tokoa Andriamanitra, nanome fiainana sy fahavelomana, nanome fofonaina mahavelona dia toa izany koa Jesoa, namelona indray ny olombelona, nahary indray ny olombelona. Koa izay mino an’i Jesoa tsy hoe nahazo fahariana vaovao fa tena nahazo fahavelomana vaovao ka mahatonga azy ho velona mandrakizay. Mpahary sy Mpamelona indray Jesoa arak’izany. Arak’izany no hananan’i Jesoa fahasahiana niteny hoe : izay mino Ahy, ny asa ataoko no ataony koa. Izany hoe ny finoana an’i Jesoa dia mahatonga ny mino tsy hanao zavatra hafa ankoatra na mifanohitra amin’izay nataon’i Jesoa. Asehoy fa mino an’i Jesoa isika, handeha izay nataony ihany no ataontsika. Izany no tena asa tsara.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *