Mofon’aina 13 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 14 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 12 Aogositra 2021

Mofon’aina 13 Aogositra 2021

Matio 19. 16-26

IZAY ATAO HAHAZOANA NY FIAINANA MANDRAKIZAY

Ary, indro, nisy anankiray nanatona Azy ka nanao hoe: Mpampianatra ô, inona no tsara hataoko hahazoako fiainana mandrakizay? 17 Fa hoy Jesosy taminy: Nahoana Aho no anontanianao ny amin’izay tsara? Iray no tsara; fa raha te-hiditra any amin’ny fiainana hianao, tandremo ny didy. 18 Hoy ralehilahy taminy: Inona avy moa? Dia hoy Jesosy: Ny hoe: “Aza mamono olona, Aza mijangajanga, Aza mangalatra, Aza mety ho vavolombelona mandainga,” 19 ” Manajà ny rainao sy ny reninao ” (Eks.20.12.16), ary: ” Tiava ny namanao tahaka ny tenanao ” (Lev.19.18). 20 Hoy ilay zatovo taminy: Izany rehetra izany efa voatandriko avokoa; fa inona no tsy mbola mahatanteraka ahy? 21 Dia hoy Jesosy taminy: Raha tia ho tanteraka hianao, mandehana, amidio ny fanananao, ka omeo ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra hianao; ary avia hanaraka Ahy. 22 Fa nony nandre izany teny izany ilay zatovo, dia niala tamin’alahelo izy, satria nanana fananana be. 23 Dia hoy Jesosy tamin’ny mpianany: Lazaiko aminareo marina tokoa fa sarotra ny hidiran’ny manan-karena amin’ny fanjakan’ny lanitra. 24 Ary hoy Izaho aminareo indray: Ho moramora kokoa ny hidiran’ny rameva amin’ny vodi-fanjaitra noho ny hidiran’ny manan-karena amin’ny fanjakan’Andriamanitra. 25 Ary nony nandre izany ny mpianatra, dia talanjona indrindra ka nanao hoe: Iza indray no azo hovonjena? 26 Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe: Tsy hain’ny olona izany fa hain’Andriamanitra ny zavatra rehetra.
Ny fomba hahazoana ny fiainana mandrakizay no fanontaniana napetraka tamin’i Jesoa eto amin’izao mofonaina izao. Satria Mpampianatra Jesoa dia lojika raha napetraka Taminy izany fanontaniana izany. Rehefa mihaino an’i Jesoa isika dia telo no valiny nomen’i Jesoa eto. Ny fomba hahazoana ny fiainana mandrakizay dia

1. Ny fitandremana ny didin’Andriamanitra (and 17)

« Fa raha te-hiditra any amin’ny fiainana hianao, tandremo ny didy »
Ny fitandremana ny didin’Andriamanitra no fomba voalohany indrindra ahafahana mandova na miditra any amin’ny fiainana mandrakizay. Ny olona manana fiainana mifanaraka amin’ny didin’Andriamanitra arak’izany no afaka handova ny fiainana mandrakizay. Aoka tsy hohadinoina tokoa fa raha nomena ny didy folo ny Zanak’Isiraely dia nomena azy ireo tany an’efitra izany. Koa izay nahatandrina ny didy no afaka miditra amin’ny tany Kanana. Tsy misy mankany an-danitra arak’izany raha tsy efa mifanaraka amin’ny filazantsaran’i Jesoa Kristy ny fiainana. Ny fananana fiainana mifanaraka amin’ny filazantsara irery ihany no antoka hahazoana fiainana mandrakizay.

2. Fahafoizana be ho an’ny hafa (and 21)

« Raha tia ho tanteraka hianao, mandehana, amidio ny fanananao, ka omeo ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra hianao »
Anisan’izay fomba hahafahana miditra amin’ny fanjakan’Andriamanitra ny fahalalahan-tànana. Mahafoy ho an’ny hafa ho enti-manampy azy ireo amin’ny fiainana. Eto dia mazava tsara fa izay atolotra dia atolotra an’ny malahelo. Ireo madinika tena mila ampiana no tiana ambara amin’izany. Asa tsara rahateo koa izany fahafoizana ho an’ny malahelo izany. Jesoa raha nampianatra ny amin’izany fahafoizana sy fanomezana izay sarobidy ho an’ny hafa izany dia tsy zavatra nampianariny fotsiny izany fa tena niainany mihitsy. Ny olon’ny fanjakan’ny lanitra arak’izany dia olona mahafoy ho fanampiana ny hafa, indrindra ny malahelo miara-monina aminy.

3. Fanarahana an’i Jesoa (and 21)

« Raha tia ho tanteraka hianao, mandehana, amidio ny fanananao, ka omeo ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra hianao; ary avia hanaraka Ahy »
Izay te ho any amin’ny fanjakan’ny lanitra dia antsoin’i Jesoa hanaraka Azy. Jesoa raha ny marina dia tsy hoe lalana fotsiny fa tena mpanjakan’ny fanjakan’ny lanitra. Mitaona ny olona hanaraka Azy ho any amin’izany fanjakan’ny lanitra izany Izy. Azo antoka mantsy fa raha Jesoa no harahina dia ho tonga marina any amin’ny fanjakan’ny lanitra izay manaraka Azy. Zava-dehibe izany fahaiza-manaraka an’i Jesoa any izany. Ny fandrebirebena saina ankoatra an’izany dia tsy azo antoka. Jesoa irery no afaka miantoka ny hahatongavan’ny olona rehetra any amin’ny fiainana mandrakizay. Koa raha handeha ihany, aleo miaraka amin’izay azo antoka.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *