Mofon’aina 15 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 16 Oktobra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 14 Oktobra 2021

Mofon’aina 15 Oktobra 2021

2 Tantara 30. 13-20

IZAY TAKIANA AMIN’IZAY MANDRAY NY FANASAN’NY TOMPO

Ary tamin’ny volana faharoa dia nisy olona maro nivory tany Jerosalema hitandrina ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia fivoriana lehibe tokoa. 14 Ary nitsangana izy, dia nandrava ireo alitara tany Jerosalema; ary ny alitara fandoroana ditin-kazo manitra rehetra dia noravany koa ka nariany tany amin’ny lohasahan-driaka Kidrona. 15 Dia namono ny Paska izy tamin’ny andro fahefatra ambin’ny folo tamin’ny volana faharoa; ary menatra ny mpisorona sy ny Levita, dia nanamasina ny tenany ka nampiditra ny fanatitra dorana ho ao an-tranon’i Jehovah. 16 Ary nitsangana teo amin’ny fitoerany tahaka ny fanao izy, araka ny lalàn’i Mosesy, lehilahin’Andriamanitra; ary ny mpisorona nanopy ny ra izay teny an-tànan’ny Levita. 17 Fa nisy maro tao amin’ny fiangonana izay tsy mba nanamasina ny tenany, ka dia ny Levita no nampamonoina ny Paska hisolo izay rehetra tsy madio mba hanamasina azy ho an’i Jehovah. 18 Fa nisy olona betsaka, dia maro avy tamin’ny Efraima sy ny Manase sy ny Isakara ary ny Zebolona, no tsy mba nanadio ny tenany, kanefa nihinana ny Paska ihany izy, fa tsy araka izay voasoratra. Ary Hezekia nivavaka ho an’ireny ka nanao hoe: Jehovah tsara ô, mamelà 19 izay rehetra efa nampiomana ny fony hitady an’Andriamanitra, dia Jehovah, Andriamanitry ny razany, na dia tsy madio araka ny fahadiovan’ny fitoerana masina aza izy. 20 Ary Jehovah nihaino an’i Hezekia ka nahasitrana ny olona.
——————
Misy asa manokana takian’ny maha-mpandray ny fanasan’ny Tompo raha mamaky izao mofonaina izao isika. Ny mpandray ny fanasan’ny Tompo arak’izany dia
1. Mandrava izay rehetra tsy araka ny sitrapon’Andriamanitra (and 14)
« Ary nitsangana izy, dia nandrava ireo alitara tany Jerosalema; ary ny alitara fandoroana ditin-kazo manitra rehetra dia noravany koa ka nariany tany amin’ny lohasahan-driaka Kidrona »
Ireo alitara fanompoan-tsampy rehetra tamin’ny andron’i Hezekia dia noravana tamin’ny fotoana nitandremana ny andro firavoravoana fihinana ny mofo tsy misy masirasira. Fandravana izay rehetra tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra izany. Fandravana izay rehetra mitsangana ho fahavalon’Andriamanitra izany. Fandravana izay rehetra najoro ka nasolo an’Andriamanitra tao amin’ny tanàna masina izany. Adidy sy andraikitry ny mpandray ny fanasan’ny Tompo arak’izany ny mandrava izay rehetra mampisaraka amin’Andriamanitra. Asa notanterahin’i Jesoa izany fony Izy teto amin’izao tontolo izao. Noho ny amin’io fandravana ny asan’i satana io no nanolorany ny tenany teo amin’ny hazo fijaliana. Raha mpandray ny fanasan’ny Tompo ianao, ravao avokoa izay rehetra miteraka fisarahana amin’Andriamanitra.
2. Mivavaka ho an’ny hafa (and 18,19)
« Ary Hezekia nivavaka ho an’ireny ka nanao hoe: Jehovah tsara ô, mamelà 19 izay rehetra efa nampiomana ny fony hitady an’Andriamanitra »
Rehefa nisy ireo olona nihinana kanefa ambara eto amin’izao mofonaina izao fa tsy nadio dia nivavaka nifona ho azy ireny Hezekia. Rehefa nifona ho azy ireny Hezekia dia ambara eo amin’ny and 20 fa nihaino azy Andriamanitra ary nanasitrana ny olona. Ilay vavaka fifonana nataon’i Hezekia arak’izao no nahatonga fanasitranana ho an’ny hafa. Tsy navelan’i Hezekia ho ringan’ny fahalotoana ireto vahoaka fa noentiny am-bavaka. Fitiavana no anton’izany. Adidin’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo arak’izany ny mivavaka ho an’ny hafa, mifona ho an’ny hafa. Tena henoin’Andriamanitra ny vavaka atao ho an’ny hafa, indrindra raha fangataham-pamelana ny helok’izy ireo. Jesoa dia tena nivavaka ho an’ny hafa, nivavaka ho an’ny Apostoly, nivavaka ho an’ny mpiara-belona Taminy. Ary ny vavaka nataon’i Jesoa dia tena nohenoin’Andriamanitra. Fotoana mety izao hanandratana vavaka ho an’ny mpiara-belona amintsika, hifonana sy hangataham-pamelan-keloka ho azy ireo. Adidin’izay miray latabatra amin’i Jesoa izany.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *