Mofon’aina 14 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 15 Oktobra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 13 Oktobra 2021

Mofon’aina 14 Oktobra 2021

Galatiana 6. 11-18

OLOM-BAOVAO ISIKA AO AMIN’I JESOA KRISTY

Indro ny havaventin’ny soratra izay soratan’ny tanako ho aminareo. 12. Na iza na iza te-hiseho ho tsara amin’ny nofo, dia ireo no manery anareo hoforana, nefa noho izao ihany : fandrao henjehina noho ny hazo fijalian’i Kristy izy. 13. Fa na dia ny tenan’izy voafora aza dia tsy mitandrina ny lalàna; kanefa tiany ho forana koa ianareo, mba hireharehany amin’ny nofonareo. 14. Fa sanatria raha mba misy hataoko rehareha afa-tsy ny hazo fijalian’i Jesoa Kristy Tompontsika, Izay* nahavoahombo izao tontolo izao tamin’ny hazo fijaliana, raha ny amiko, ary izaho kosa, raha ny amin’izao tontolo izao. [* Na: izay] 15. Fa samy tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana, fa ny ho olom-baovao. 16. Ary izay rehetra mandeha araka ity fitsipika ity, dia ho aminy anie ny fiadanana sy ny famindram-po, ary ho amin’ny Isiraelin’Andriamanitra. 17. Amin’izao sisa izao aoka tsy hisy hanahirana ahy intsony; fa izaho mitondra ny marik’i Jesoa voatomboka eo amin’ny tenako. 18. Ho amin’ny fanahinareo anie, ry rahalahy, ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompontsika. Amena.
———————–
Paoly no iray tamin’ireo Apostoly nampianatra antsika ny maha-olom-baovao ny kristianina. Izany olom-baovao izany dia
1. Nahazo ny Tenin’Andriamanitra (and 11)
«Indro ny havaventin’ny soratra izay soratan’ny tanako ho aminareo»
Matevina hoy Paoly ny sorany. Betsaka no fanazavana ny Tenin’Andriamanitra efa natolony ny fiangonana. Maro dia maro ny fampianaram-pinoana efa nomeny ny fiangonana sy ny kristianina. Ny tanjon’ireny dia ny hahatonga izay mamaky ny Soratra Masina hahatakatra izay vakiany. Rehefa takany izay vakiany dia ho voaaro amin’izay fampianaran-diso izy toy izay ambarany eo amin’izao mofonaina izao. Ny finoana no zava-dehibe mihoatra ny fanarahana fomba fomba ivelambelany toy ny famorana.
Efa betsaka koa ary tena matevina ny asa soratra teôlôjika efa eo am-pelantanantsika. Raiso tsara izy ireny ho fiarovana antsika amin’izay fampianaran-diso miely etsy sy eroa.
2. Miaina araka ny Tenin’Andriamanitra ka miadana (and 16)
DIEM «Ary fiadanana sy famindrampo avy amin’Andriamanitra no ao amin’izay rehetra hanaraka io fitsipika io»
Rehefa mifanaraka amin’ny Sitrapon’Andriamanitra ny fiainan’ny mino, izany no porofon’ny maha-olom-baovao azy. Olom-baovao nifanena tamin’i Kristy ka nanapa-kevitra hanaraka Azy sy ny teniny. Mahatonga fiadanana ho azy izany arak’izao tenin’i Paoly izao. Ny fiadanana tokoa dia avy amin’Andriamanitra, omeny ho an’izay mahita fitia eo imasony. Ny maha-olom-baovao arak’izany dia fomba tsotra hiadanana eto amin’izao tontolo mikorontana izao.
Meteza hifanena sy hihaona marina amin’i Jesoa, izay ambaran’ny Soratra Masina fa Andrian’ny fiadanana. Izy irery no afaka hanome ny fiadanany ho antsika.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *