Mofonaina 15 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 16 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 14 Janoary 2021

Mofonaina 15 Janoary 2021

Apokalypsy 21. 22-27

JEROSALEMA VAOVAO

NY FAHA-IZY-AN’NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA

Ary tsy nahita tempoly teo aho; fa ny Tompo Andriamanitra, dia ny Tsitoha, sy ny Zanak’ondry no tempoliny. Ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana hamirapiratra aminy; fa ny voninahitr’Andriamanitra no nanazava ary, ary ny Zanak’ondry no fanazavana azy*. [* Grika: jirony] Ary ny firenena maro no handeha amin’ny fahazavany; ary ny mpanjakan’ny tany dia mitondra ny voninahiny ho ao anatiny. Ary ny vavahadiny tsy harindrina akory amin’ny andro (fa tsy mba hisy alina ao). Ary ny voninahitra sy ny hajan’ny firenena maro dia ho entina ao anatiny. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin’ny bokin’ny fiainana izay an’ny Zanak’ondry ihany.
Miresaka ny amin’ny maha-izy azy ny Fanjakan’Andriamanitra Jaona eto amin’izao mofonaina izao. Araka ny fahitan’i Jaona azy, ny Fanjakan’Andriamanitra dia

1. Hamirapiratan’ny Voninahitr’Andriamanitra (and 23)

“Ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana hamirapiratra aminy; fa ny voninahitr’Andriamanitra no nanazava ary, ary ny Zanak’ondry no fanazavana azy”
An’Andriamanitra ity fanjakana ity, noho izany lojika raha mamirapiratra ao ny Voninahitr’Andriamanitra. Io famirapiratan’ny Voninahitr’Andriamanitra io no hahafantarana fa Fanjakan’Andriamanitra io. Jesoa rahateo no manazava azy. Tsy mila zavatra noharian’Andriamanitra mba hampahazava azy fa Jesoa, izay Andriamanitra rahateo no manazava azy.
Efa teto amin’izao tontolo izao Jesoa no efa niezaka nampamirapiratra ny Voninahitr’Andriamanitra. Izay nahita izany teto amin’izao tontolo izao mbola hahita izany indray rahatrizay ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra rahatrizay.

2. Hitoeran’ny olona maro (and 24)

“Ary ny firenena maro no handeha amin’ny fahazavany; ary ny mpanjakan’ny tany dia mitondra ny voninahiny ho ao anatiny”
Ny hoe firenena maro dia ho enti-milaza olona maro izay hiditra amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. Olona avy amin’ny vazan-tany maro. Toerana afaka mandray olona maro satria efa nomaniny handray olona maro ny Fanjakan’Andriamanitra. Afaka manana anjara ao avokoa na iza na iza. Jesoa rahateo raha niresaka ny amin’io Fanjakan’Andriamanitra io dia nilaza mazava hoe:”handeha hamboatra fitoerana ho ANAREO”. Ilay ianareo dia ho entin’i Jesoa milaza fa toerana ho an’ny olona maro ny Fanjakan’Andriamanitra, mahazaka olona maro ny Fanjakan’Andriamanitra.

3. Hitoeran’ny olona masina, voasoratra ao amin’ny bokin’i Kristy (and 27)

“Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin’ny bokin’ny fiainana izay an’ny Zanak’ondry ihany”
Misy fepetra ihany anefa ny fidirana ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. Takiana amin’izay te hiditra ao ny fahamasinana. Jesoa ihany no manana ao amin’ny fitehirizany ny lisitr’ireo afaka mandova izany. Ny fananan’i Jesoa ny lisitra dia fanehoana fa marina tsy misy kolikoly ny lisitry ny olona ao.
Na dia natao ho an’ny olona maro aza ny Fanjakan’Andriamanitra, izay eken’i Kristy ihany no tena hahazo hiditra ao. Izay manana an’i Kristy ka mahafeno ny fepetram-pahamasinana no miditra ao.
Azo atao tsara ny hanam-pahamasinana noho ny asan’ny Fanahy Masina mba hidirana ap amin’ny Fanjakan’Andriamanitra.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *