Mofonaina 14 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 15 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 13 Janoary 2021

Mofonaina 14 Janoary 2021

Joba 42. 1-6

JEHOVAH ANDRIAMANITRA, ANDRIAMANITRA AKAIKY

1 ARY Joba dia namaly an’i Jehovah ka nanao hoe: 2 Fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra, Ary tsy azo ferana ny fisainanao. 3 Iza no mahatakona ny fisainanao amin’ny tsi-fahalalana? Koa dia nilaza izay tsy fantatro aho, Dia zava-mahagaga loatra amiko, izay tsy takatry ny saiko. 4 Mifona aminao aho, mihainoa, fa hiteny aho; Hanontany Anao aho, ka ampahafantaro. 5 Fandrenesan’ny sofina ihany no nandrenesako Anao; Fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita Anao; 6 Koa dia miaiky sy mibebaka eto amin’ny vovoka sy ny lavenona aho.
Ho antsika FJKM, ny loko manga no maneho indrindra ny vanim-potoan’ny fiangonana dia ny Epifania izany. Izay raha adika dia miara-monina amintsika Andriamanitra. Aorian’ny Krismasy rahateo ny epifania, teraka tety ambonin’ny tany Jesoa ka tonga miara-monina amintsika amin’ny alalany Andriamanitra. Andriamanitra akaiky ny Tompo satria

1. Andriamanitra azo ifandraisana Izy (and 1)

« ARY Joba dia namaly an’i Jehovah ka nanao hoe »
Izao mofonaina izao dia milaza mazava amintsika fa Andriamanitry ny fifandraisana ny Tompo. Afaka miresaka sy mifandray tsara amin’ny olombelona. Raha ny marina Joba dia lehilahy jentilisa, kanefa afaka mifandray tsara amin’ny Tompo izy. Sambatra isika Kristianina fa ny Andriamanitsika ihany no afaka miresaka sy mifandray amintsika toa izao. Ny ankoatr’izay dia andriamanitra moana sy maty avokoa. Ny tena mahafaly dia efa voasoratra ao amin’ny Soratra Masina avokoa ny teny rehetra ifandraisan’Andriamanitra amintsika. Manamafy ny maha-Andriamanitra akaiky Azy ny firesahany amin’ny olona toa izao.

2. Andriamanitra azo fantarina Izy (and 2)

« Fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra, Ary tsy azo ferana ny fisainanao »
Hoy Joba fantatro, izay azo adika hoe manana fahalalana momba an’Andriamanitra izy. Andriamanitra nanambara ny tenany rahateo ny Tompo, niezaka nampahafantatra ny tenany mba tsy hahatonga Azy ho Andriamanitra lavitra ny olona izay noforoniny. Marina fa tsy Andriamanitra intsony Izy raha fantatra avokoa ny momba Azy. Fa na izany aza dia niezaka nampahafantatra ny tenany Andriamanitra mba hahatonga antsika ho akaiky Azy. Jesoa Kristy no endrika feno manambara an’Andriamanitra. Tonga fantatra ny momba an’Andriamanitra noho ny amin’i Jesoa : toetra – fisainana – fiasa – faha-izy-ana rehetra mihitsy. Mivavaka amin’Andriamanitra fantatra isika ka ho sahy hiteny toa ny Apostoly Paoly hoe : « fantatro izay inoako ».

3. Andriamanitra azo jerena Izy (and 5)

« Fandrenesan’ny sofina ihany no nandrenesako Anao; Fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita Anao »
Raha mandinika ny fifandraisan’i Joba amin’Andriamanitra isika dia mivoatra be izany araka izay ambarany. Tamin’ny voalohany dia Andriamanitra niresaka Taminy ny Tompo, taoriana fantany, ary eto dia hitany maso. Asehon’i Joba fa tena akaiky azy tokoa Andriamanitra ka raha fandrenesan’ny sofina teo aloha tonga hitany maso tato aoriana. Noho ny amin’i Jesoa dia azon’ny olombelona tamin’ny taonjato voalohany nojerena maso Andriamanitra. Hita maso tao amin’i Jesoa Izy. Tombontsoa lehibe nananan’ireo olombelona tamin’ny taonjato voalohany izany. Izany no nahatonga an’i Simeona nidera an’Andriamanitra ka niteny hoe :
« Tompo ô, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin’ny fiadanana araka ny teninao; 30 Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao, 31 Izay namboarinao teo anatrehan’ny firenena rehetra, 32 Dia fahazavana hahazava ny firenena sady voninahitry ny Isiraely olonao » Lio 2. 29-32.
Nahatsiaro ho nanam-pahasambarana manokana izy raha mitaha amin’ny olombelona rehetra. Sambatra koa isika Kristianina ankehitriny fa afaka mahita an’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa araka izay voasoratra ao amin’ny Soratra Masina.

Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *