Mofonaina 16 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 17 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 15 Janoary 2021

Mofonaina 16 Janoary 2021

Salamo 9. 1-10

JEHOVAH ANDRIAMANITRA ARAKA NY FAHITAN’NY MPANAO SALAMO AZY

Hidera an’i Jehovah amin’ny foko rehetra aho; hanambara ny fahagaganao rehetra aho. Ho faly sy ho ravoravo aminao aho; hankalaza ny anaranao aho ry Avo Indrindra o, Satria lasa nihodina ny fahavaloko, nirepirepy izy ka ringana tsy ho eo anatrehanao. Fa efa nitsara ahy Ianao ka nanome ahy ny rariny; mipetraka eo amin’ny seza fitsaranao Ianao ho Mpitsara marina. Efa nanarinao mafy ny jentilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy, ny anarany efa nokosehinao ho faty mandrakizay doria. Ny amin’ny fahavalo, dia tanteraka ho mandrakizay ny fandravàna azy*; ary izay tanàna efa noravanao, dia very na dia ny fahatsiarovana azy aza.[* Na: Ry fahavalo tanteraka ho mandrakizay ny fandravana] Kanefa Jehovah mitoetra mandrakizay, efa nametraka ny sezany hitsarany Izy, Ary Izy hitsara izao tontolo izao amin’ny fahamarinana, eny hitsara ny firenena amin’ny fahitsiana Izy. Ka dia Jehovah no ho fiarovana avo ho an’ny mahantra, ho fiarovana avo amin’ny andro fahoriana Izy. Ary hatoky Anao izay mahalala ny anaranao; fa tsy foinao izay mitady Anao, Jehovah o.
Rehefa nifandray tamin’Andriamanitra Davida dia nilaza mazava tsara ny fahitany an’Andriamanitra. Amin’i Davida, Andriamanitra dia

1. Mpitsara marina (and 4,7,8)

“4. Fa efa nitsara ahy Ianao ka nanome ahy ny rariny; mipetraka eo amin’ny seza fitsaranao Ianao ho Mpitsara marina. 7. Kanefa Jehovah mitoetra mandrakizay, efa nametraka ny sezany hitsarany Izy, 8. Ary Izy hitsara izao tontolo izao amin’ny fahamarinana, eny hitsara ny firenena amin’ny fahitsiana Izy”
Iray amin’izay hahafantarana an’Andriamanitra ny fahamarinany. Tsy miangatra, tsy mizaha tavan’olona, tsy manao mizana tsindrian’ila. Marina Andriamanitra ka tsy azo anaovana kolikoly, tsy toy ny olombelona ka azo vidiam-bola. Mitsara ny olona araka ny asany, mitsara ny olona ka mamaly azy araka izay nataony Andriamanitra.
Ny fitsaran’Andriamanitra irery ihany no tena marina, mifanitsy amin’izay natao ny valin’asa omeny. Misy tokoa fitsarana eto amin’izao tontolo izao, tsy voatery ho ratsy fa noho ny maha-olombelona mpanota dia mety ahitana ny vokatry ny fahotana ihany, aroaroam-pahotana ka mety misy fiangarana sy tsy fahamarinana salihafa.
Jesoa raha hitsara izao tontolo izao rahatrizay dia hiseho amin’izany fitsarany izany ny tena fahamarinan’Andriamanitra, haneho Izy fa Andriamanitra marina ka mitsara amin’ny fahamarinana.

2. Mpiaro ny madinika (and 9,10)

“Ka dia Jehovah no ho fiarovana avo ho an’ny mahantra, ho fiarovana avo amin’ny andro fahoriana Izy. Ary hatoky Anao izay mahalala ny anaranao; fa tsy foinao izay mitady Anao, Jehovah o”
Iray amin’izay nanambaran’Andriamanitra ny tenany ny fiarovany sy ny fiandaniany amin’ireo madinika. Tsy mba manam-piaro mantsy izy ireo eto amin’izao tontolo izao ka mirotsaka an-tsehatra Andriamanitra miaro azy ireo. Andriamanitry ny mahantra, Andriamanitry ny madinika ny Tompo.
Jesoa Kristy raha tonga teto amin’izao tontolo izao dia niezaka naneho an’io maha-izy azy an’Andriamanitra io. Tena niara-dalana mandrakariva tamin’ireo mahantra tokoa Izy, akaikin’ireo madinika sy niharan’ny tsindry hazo lena.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *