Mofon’aina 14 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 15 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 13 Septambra 2021

Mofon’aina 14 Septambra 2021

Jaona 3. 22-30

JESOA TSY MAINTSY MITOMBO !

Rehefa afaka izany, dia tonga tany amin’ny tany Jodia Jesoa ! sy ny mpianany; ary niara-nitoetra taminy tao Izy sady nanao batisa. 23 Ary Jaona koa nanao batisa tao Ainona, akaikin’i Saleima, satria nisy loharano maro tao; dia nankany ny olona ka nataony batisa. 24 Fa tsy mbola natao tao an-trano-maizina Jaona. 25 Ary nisy nifandiran’ny mpianatr’i Jaona tamin’ny Jiosy anankiray ny amin’ny fanadiovana; 26 ary tonga tany amin’i Jaona ny mpianany ka nanao taminy hoe: Raby ô, Ilay tany aminao, tany an-dafin’i Jordana, Izay nambaranao, indro, manao batisa Izy, ary ny olona rehetra manatona Azy. 27 Jaona namaly ka nanao hoe: Tsy misy olona mahay mandray na inona na inona, raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. 28 Hianareo no vavolombeloko fa hoy izaho: Tsy izaho no Kristy, fa nirahiny hialoha Azy aho. 29 Izay manana ny ampakarina no mpampakatra; fa ny sakaizan’ny mpampakatra, izay mitsangana sy mihaino azy, dia mifaly indrindra noho ny feon’ny mpampakatra; ary efa tanteraka izany fifaliako izany. 30 Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy mihena.
——————
Lehibe tokoa Jaona mpanao batisa rehefa vakiana tsara ny zavatra nolazainy. Ny teniny eo amin’ny and 30 dia tena mariky ny fanetre-tenany lehibe. Ny lehibe sy ny ambony no mahay manetry tena. Satria lehibe sy ambony Jaona dia afaka manetry tena izy. Ny fanetre-tenany koa dia mariky ny fanekeny ny fandaminan’Andriamanitra ny asa fanompoany sy ny an’i Jesoa. Teo amin’ny fiarahamonina Jiosy izay nanirahana an’i Jaona dia tsy maintsy mihena izy mba hitomboan’i Jesoa. Fa maninona tokoa moa Jesoa no tsy maintsy mitombo ary Jaona tsy maintsy mihena ? Jesoa dia ambaran’ny Soratra Masina hoe : « fahasoavan’Andriamanitra, fitiavan’Andriamanitra, fahamasinan’Andriamanitra, sns… ». Ny hoe mitombo Jesoa dia ireto no dikany arak’izany
1. Mitombo amin’ny fahasoavan’Andriamanitra
Jesoa izay fahasoavan’Andriamanitra no tena ilain’ny fiarahamonina. Noho izany mba hampiadana ny mpiaramonina tamin’i Jaona dia mila mitombo eo amin’izy ireo Jesoa. Izany rahateo no nahatonga an’i Jesoa teraka zaza. Ny zaza amin’ny maha-zaza azy dia mitombo. Raha tian’i Jaona hitombo ny fahasoavan’Andriamanitra dia mila manome sehatra an’i Jesoa hitombo eo amin’ny fiarahamonina Jiosy izy. Ny mampalahelo anefa, rehefa mamaky ny tantara isika dia tsy nandray an’i Jesoa ny Jiosy amin’ny maha-Mesia Azy. Tsy nitombo ny fahasoavan’Andriamanitra ka zary mbola nahantra sy be olana mandrakariva ny Jiosy. Mandraka androany dia mbola tsy misitraka izany fahasoavan’Andriamanitra izany izy ireo.
Mila mitombo eo amintsika Jesoa mba hampitobaka be ny fahasoavan’Andriamanitra eo amintsika.
2. Mitombo amin’ny fitiavan’Andriamanitra
Jesoa no fitiavan’Andriamanitra tonga teto amin’izao tontolo izao. Izay manana an’i Jesoa no manana ny fitiavan’Andriamanitra ao aminy. Ny fiarahamonina Jiosy dia fiarahamonina nanjakan’ny fankahalana sy ny tsy fitiavana noho ny herisetra nateraky ny fanjanahan-tany Romanina. Ny fahatogavan’i Jesoa teo amin’io fiarahamonina io no mampitsimoka indray ny tena fitiavana, dia ny fitiavan’Andriamanitra. Raha tian’i Jaona ny hampivelatra ny fitiavan’Andriamanitra amin’ireo mpiaramonina aminy dia mila mamela an’i Jesoa hitombo izy.
Eto amin’izao fiarahamonina hanjakan’ny fifankahalana sy ny tsy fitiavana izao, hanjakan’ny herisetra noho ny tsy fisian’ny fitiavana intsony, handeha havela hitombo ao am-pontsika koa Jesoa mba ivelaran’ny fitiavan’Andriamanitra eto amin’ny fiarahamonintsika.
3. Mitombo amin’ny fahamasinan’Andriamanitra
Niaina tao anaty fiarahamonina feno fahalotoam-pitondrantena Jaona. Anisan’izay nitenenany sy nananarany an’i Heroda izany. Isika mahalala tsara fa nogadrain’i Heroda sy novonoiny noho ny amin’io fahasahiany niteny sy nananatra azy io Jaona. Raha ny mpitondra tamin’izany no nanana fitondrantena tsy mendrika toa izany dia midika fa ny fiarahamonina mihitsy no efa niaina tao anatin’izany. Raha tian’i Jaona ny hitomboan’ny fahamasinam-pitondrantena dia mila manaiky ny hitomboan’i Jesoa ao anatin’izany fiarahamonina izany izy.
Eo anatrehan’ny fisiam-paharatsiam-pitondrantena mamatotra ny ankamaroan’ny olona eo amin’ny fiarahamonina misy antsika, mila manaiky isika fa mila mitombo eo amintsika Jesoa, mila mitombo eo amin’ny fiangonana Jesoa. Jesoa ilay tsy mba nanan-tsiny mihitsy fony Izy teto amin’izao tontolo izao.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *