Mofonaina 13 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 14 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 12 Janoary 2021

Mofonaina 13 Janoary 2021

Lioka 4. 14-22

JESOA KRISTY, OLOMBELONA MIAVAKA

Ary Jesosy niverina tamin’ny herin’ny Fanahy nankany Galilia; dia niely tamin’ny tany rehetra manodidina ny lazany. 15 Ary Izy nampianatra teny amin’ny synagogan’ny olona ka nankalazain’izy rehetra. 16 Dia tonga tao Nazareta, izay nahabe Azy, Izy; ary araka ny fanaony dia niditra tao amin’ny synagoga tamin’ny andro Sabata Izy ka nitsangana hamaky teny. 17 Dia natolotra Azy ny bokin’Isaia mpaminany; ary nony namelatra ny boky Izy, dia nahita ny teny voasoratra hoe: 18
“Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy; naniraka Ahy hitory fandefasana amin’ny mpifatotra Izy, sy fampahiratana amin’ny jamba, hanafaka izay nampahorina, 19 Hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah” (Isa. 61. 1, 2).
20 Ary rehefa nahorony ny boky ka naveriny tamin’ny mpanao raharaha, dia nipetraka Izy. Ary nandinika azy ny mason’izay rehetra teo amin’ny synagoga. 21 Ary Jesosy niteny taminy hoe: Andro-any no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. 22 Ary izy rehetra nankalaza Azy sady talanjona noho ny tenin’ny fahasoavana naloaky ny vavany, ka hoy izy: Tsy Zanak’i Josefa va ity?
Ny mpanoratra ny filazantsara raha nanoratra ny amin’i Jesoa Kristy dia niezaka nampiseho fa olombelona miavaka Jesoa. Niavaka tokoa Jesoa ka tonga modely tsara faka tahaka tamin’ny fiainany teto amin’izao tontolo izao. Olombelona niavaka Jesoa satria

1. Feno herin’ny Fanahy Masina Izy (and 14)

« Ary Jesosy niverina tamin’ny herin’ny Fanahy nankany Galilia; dia niely tamin’ny tany rehetra manodidina ny lazany »
Rehefa niverina avy nalain’ny devoly fanahy Jesoa dia ambaran’i Lioka fa niverina feno herin’ny Fanahy Masina. Noho ny herin’ny Fanahy Masina tao Aminy dia resiny ny fakam-panahy. Niara-niasa tamin’ny Fanahy Masina Izy ka mora Taminy ny nandresy an’i satana mpaka fanahy sy ny herin’ny fakam-panahy. Jesoa irery no olombelona nahatohitra sy naharesy fakam-panahy ka tsy tafalatsaka tamin’ny ota. Mampianatra antsika Lioka fa raha te handresy ny fakam-panahy toa an’i Jesoa dia mila manaiky ny asan’ny Fanahy Masina, mila miara-miasa amin’ny Fanahy Masina. Izany koa no hampiavaka antsika Kristianina amin’ny olona eto amin’izao tontolo izao. Meteza hiara-dàlana amin’i Jesoa fa Izy no manome hery antsika ho enti-mandresy ny fakam-panahy.

2. Tia manompo eo amin’ny fiangonana Izy (and 15-19)

« Ary Izy nampianatra teny amin’ny synagogan’ny olona… ary araka ny fanaony dia niditra tao amin’ny synagoga tamin’ny andro Sabata Izy ka nitsangana hamaky teny »
Rehefa tonga tao amin’ny synagoga Jesoa dia niasa, nanompo an’Andriamanitra tao ka sady nampianatra no namaky teny. Tsy mpitazam-potsiny teo amin’ny fiangonana fa tena tia nandray andraikitra. Tsy kristianina tsotra arak’izay filazantsika azy ankehitriny fa tena nahatsiaro ho manana andraikitra eo amin’ny fanompoana an’Andriamanitra eo amin’ny fiangonana. Lojika ihany izany satria ny herin’ny Fanahy Masina tao Aminy dia nandrisika Azy hanompo an’Andriamanitra. Mampianatra antsika Lioka fa Jesoa raha nalaza sy niavaka dia nalaza sy niavaka tamin’ny fandraisany andraikitra teo amin’ny fiangonan’Andriamanitra. Betsaka ihany mantsy ny olo-malaza sy miavaka ao amin’ny fiangonana fa tsy dia amin’ny zava-tsara toa ny an’i Jesoa toa izao. Malaza amin’ny ratsy sy ny zava-mahamenatra. Meteza ho toa an’i Jesoa, nanaiky ny asan’ny Fanahy Masina ka nazoto tamin’ny fanompoana sy ny fandraisana andraikitra.

3. Nanana fahazarana tsara Izy (and 16)

« Dia tonga tao Nazareta, izay nahabe Azy, Izy; ary araka ny fanaony dia niditra tao amin’ny synagoga tamin’ny andro Sabata Izy ka nitsangana hamaky teny »
Rehefa tonga ny sabata dia efa manana fanao mahazatra Azy Jesoa : miditra am-piangonana mampianatra, mamaky teny. Jesoa dia zaza – tanora – olona tia fiangonana. Nifamatotra tamin’ny fiangonana mandrakariva ny fiainany. Tsy mba nataony ambanin-javatra ny fiainam-piangonana rehefa sabata. Ny sabata moa no andro natokan’ny Jiosy hivavahana tamin’Andriamanitra. Fahazarana tsara tao amin’i Jesoa izany. Anisan’izay nampiavaka an’i Jesoa tamin’ny mpiara-monina Taminy rehetra izany. Mampianatra antsika Lioka fa azo atao tsara ny mamboly fahazarana tsara, azo atao tsara ny mampifamatotra ny fiainana amin’ny fiangonana. Azo volena ny ho tsara fifandraisana amin’Andriamanitra toa izao nataon’i Jesoa izao. Tena niavaka Jesoa noho Izy tsara fifandraisana tamin’Andriamanitra, noho Izy tia fiangonana sy tia nanompo an’Andriamanitra tao amin’ny fiangonana.

4. Nahatanteraka ny Soratra Masina Izy (and 21)

« Ary Jesosy niteny taminy hoe: Andro-any no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany »
Manana hevitra roa ny hoe « androany no efa tanteraka… izany soratra izany » :
    • Tanteraka tao amin’i Jesoa ny Soratra Masina. Marina Andriamanitra ka Jesoa no porofo hita maso fa tanteraka avokoa izay nolazainy.
    • Jesoa no nahatanteraka ny Soratra Masina. Noho ny asan’ny Fanahy Masina dia Jesoa irery no afaka nanatanteraka ny Soratra Masina. Izany no maha-olombelona niavaka Azy.
Tsy tonga handrava tokoa Jesoa fa hanatanteraka. Tanterany avokoa izay rehetra voasoratra momba Azy, tanterany koa ny asa rehetra nanirahan’Andriamanitra teto amin’izao tontolo izao. Mampianatra antsika Lioka fa azo atao tsara ny mianatra amin’i Jesoa ny fomba ho enti-manatanteraka ny Soratra Masina.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *