Mofonaina 13 Febroary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 14 Febroary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 12 Febroary 2021

Mofonaina 13 Febroary 2021

2 Timoty 3. 14-17

NY ASAN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA EO AMIN’NY FIAINAN’NY FIANGONANA

Fa hianao kosa dia mahareta amin’izay zavatra nianaranao sy nampinoana anao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany; 15 fa hatry ny fony vao zaza hianao dia efa nahalala ny Soratra Masina, izay nampahahendry anao ho amin’ny famonjena amin’ny finoana izay ao amin’i Kristy Jesosy. 16 Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana, 17 mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra.
Noho ny fitoriana ny filazantsara nataon’i Paoly no nahatonga an’i Timoty tonga Kristianina. Nobeazin’i Paoly tamin’ny filazantsara tokoa izy ka tonga hendry ary notendren’ny fiangonana hitondra ny fiangonana tao Efesosy. Tsy mora izany andraikitra napetraka tamin’i Timoty izany ka natahotra mafy izy sao tsy hahavita. Nampahery azy Paoly ka nampianatra azy tsy ho menatra ny ho vavolombelony. Notezain’i Paoly tamin’ny tenin’Andriamanitra Timoty, amin’i Paoly mantsy ny tenin’Andriamanitra dia

1. Mampaharitra amin’ny finoana an’i Jesoa (and 14)

« Fa hianao kosa dia mahareta amin’izay zavatra nianaranao sy nampinoana anao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany »
Mahareta amin’izay nampianarina sy nampinoana hoy Paoly. Tena raiamandreny tokoa Paoly satria nitaiza sy nanolokolo tamin’ny tenin’Andriamanitra. Io tenin’Andriamanitra nampianariny io no nahatonga an’i Timoty hanam-pinoana. Ary io tenin’Andriamanitra io ihany no hitahiry azy amin’ny finoana ambara-pahatongan’i Jesoa eny amin’ny rahon’ny lanitra. Sady mamelona ny finoana ny tenin’Andriamanitra no mitahiry amin’ny finoana ihany koa. Be dia be no mandao ny fiangonana satria tsy manam-pinoana, tsy ampy tenin’Andriamanitra ka mora mivily ho amin-java-kafa. Isika kosa handeha hazoto tsara amin’ny tenin’Andriamanitra mba hatanjaka mandrakariva ny finoantsika.

2. Manome fahendrena (and 15)

« Fa hatry ny fony vao zaza hianao dia efa nahalala ny Soratra Masina, izay nampahahendry anao »
Ambaran’i Paoly mazava tsara eto fa hendry Timoty. Tsy zavatra tongatonga ho azy anefa izany fa vokatry ny fikelezany aina nampianatra an’i Paoly tamin’ny tenin’Andriamanitra. Io fanolokoloany an’i Timoty tamin’ny tenin’Andriamanitra na nampahendry azy ka nahatonga ny fiangonana nanendry azy ho amin’ny andraikitra tao Efesosy. Ny mpanao salamo dia miombon-kevitra amin’i Paoly ny amin’ny voka-tsoa ateraky ny tenin’Andriamanitra. Hoy ny mpanao Salamo : « Ny didinao mampahahendry ahy mihoatra noho ny fahavaloko, Satria ato amiko mandrakizay ireny. 99 Hendry noho ny mpampianatra ahy rehetra aho, Satria ny teni-vavolombelonao no fisaintsainako. 100 Hendry noho ny anti-panahy aho, Satria ny didinao no notandremako » Sal 119. 98-100. Raha tiantsika ny hanan-janaka hendry ankehitriny, adidintsika ny mampianatra azy, manazatra azy amin’ny tenin’Andriamanitra.

3. Mampahomby ny fanabeazana (and 16)

« Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana »
Zava-manahirana ny fanabeazana ankehitriny. Zava-manahirana noho ny fandrosoana mirimorimo be. Ny tanora koa tsy dia mahay mandanjalanja intsony ka mihinana am-bolony ny an-kamaroany. Tsy dia manana aro fanina intsony koa ny fiarahamonina ka vao maika manasarotra ny fanabeazana izany. Soa fa mahasoa amin’ny fanabeazana ny tenin’Andriamanitra. Manampy antsika amin’ny fanabeazana sy ny fiarovana ny tanora ankehitriny ny tenin’Andriamanitra. Manampy antsika hiaro azy ho amin’ny fahamarinana ohatra izy. Aoka homena sehatra eo amin’ny lafim-piainana rehetra ny tenin’Andriamanitra fa manampy amin’ny fitaizana sy ny fanabeazana tokoa.

4. Manomana tomponandraikitra tsara (and 17)

« Mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra »
Misy asa sy andraikitra maro eo amin’ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Tsy ny olona rehetra anefa no afaka hanao tsara ireo asa tsara sy andraikitra tsara ireo. Olona efa nomanina ho amin’izany no tokony hanao izany. Soa fa ny tenin’Andriamanitra dia manampy antsika hanomana tomponandraikitra tsara ho amin’ny asa tsara rehetra. Adidin’ny Kristianina, ray sy reny eo amin’ny fiangonana no manomana dieny ankehitriny tomponandraikitra tsara hiasa tsara ho an’ny fiangonan’Andriamanitra sy ny fiarahamonina. Adidy sy andraikitra sahanin’ny ankehitriny izany. Rehefa tena manao izany ny kristianina dia manomana taranaka vanona handimby ho amin’ny zato taona manaraka isika.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *