Mofonaina 12 Febroary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 13 Febroary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 11 Febroary 2021

Mofonaina 12 Febroary 2021

Asan’ny Apostoly 18. 23-28

KRISTIANINA MAFANA FO

Ary rehefa nitoetra tao elaela ihany izy, dia lasa nandeha nitety ny tany Galatia sy Frygia ka nampahery ny mpianatra rehetra. 24 Ary tonga tany Efesosy ny Jiosy anankiray atao hoe Apolosy, izay teraka tany Aleksandria, lehilahy nahay nandeha-teny sady nahery tamin’ny Soratra Masina. 25 Izany lehilahy izany efa nampianarina ny làlan’ny Tompo; ary nafana fo izy, dia niteny sy nampianatra marimarina ny amin’i Jesosy, kanefa ny batisan’i Jaona ihany no fantany. 26 Ary izy niteny tamin’ny fahasahiana teo amin’ny synagoga; ary rehefa nandre azy Prisila sy Akoila, dia nandray azy hankao aminy ka nampianatra azy marimarina kokoa ny amin’ny làlan’Andriamanitra. 27 Ary rehefa ta-handroso hankany Akaia izy, dia namporisika azy ny rahalahy sady nanoratra taratasy ho any amin’ny mpianatra mba handray azy tsara; ary rehefa tonga izy, dia nampahatanjaka tsara izay efa nino noho ny fahasoavana; 28 fa izy nahery nandresy lahatra ny Jiosy teo imason’ny olona ka naneho marimarina tamin’ny Soratra Masina fa Jesosy no Kristy.
Eo amin’ny and 25 amin’izao mofonaina izao dia ambaran’ny Lioka fa Apolosy dia lehilahy Jiosy nafana fo tamin’ny fampianarana ny Soratra Masina. Izany hafanam-pony izany dia nanosika azy hampianatra ny amin’i Jesoa izay hitany tao amin’ny Soratra Masina. Avy amin’izao mofonaina izao isika no mahita fa ny Kristianina mafana fo dia

1. Mazoto mampianatra an’i Jesoa (and 24,25)

« Ary tonga tany Efesosy ny Jiosy anankiray atao hoe Apolosy, izay teraka tany Aleksandria, lehilahy nahay nandeha-teny sady nahery tamin’ny Soratra Masina. 25 Izany lehilahy izany efa nampianarina ny làlan’ny Tompo; ary nafana fo izy, dia niteny sy nampianatra marimarina ny amin’i Jesosy »
Jiosy mahay Soratra Masina, mahay lalàna Apolosy, kanefa nafana fo tamin’ny fampianarana an’i Jesoa. Tsy ny jiosy rehetra no toa azy, izay nafana fo tamin’ny fampianarana an’i Jesoa rehefa nampianatra ny Soratra Masina. Ny ankamaroan’ny Jiosy dia nafana fo tamin’ny fampianarana ny lalàn’i Mosesy fotsiny. Niavaka tamin’ny Jiosy rehetra i Apolosy. Avy amin’izao mofonaina izao isika no mahita fa nisy ihany Jiosy, rehefa namaky Soratra Masina no nahita an’i Jesoa tao amin’i Soratra Masina izay nampianariny. Isan’ireny Apolosy. Midika izany, fa ny Soratra Masina, ny Testamenta Taloha tamin’ny andron-dr’i Apolosy dia manambara mazava an’i Jesoa. Izany no mahatonga ny Soratra Masina afaka mampiorina ho mafy tsara ny finoana. Raha te hanana finoana mafy orina arak’izany dia mila mijery an’i Jesoa, mila mifantoka amin’i Jesoa izay ambaran’ny Soratra Masina. Jesoa irery ihany tokoa no tokony hampazoto ny mpampianatra Soratra Masina. Ny hanambara an’i Jesoa no tena tokony hampafana fo amin’izay hampianarina rehetra.

2. Mazoto mihaino ny hafa (and 26)

« Ary izy niteny tamin’ny fahasahiana teo amin’ny synagoga; ary rehefa nandre azy Prisila sy Akoila, dia nandray azy hankao aminy ka nampianatra azy marimarina kokoa ny amin’ny làlan’Andriamanitra »
Ambaran’i Lioka eo amin’ny and 25 fa ny batisan’i Jaona ihany no mba hany fantatr’i Apolosy. Mbola tena zazavao amin’ny fampianaram-pinoana Kristianina izy. Ny fahaizana ny Testamenta Taloha no nanavanana azy. Izy anefa dia ambaran’i Lioka fa tena nanana fahasahiana tokoa tamin’ny fampianarana. Tsapan’i Prisila sy Akoila fa tena mbola tsy feno ny fahalalany ny amin’ny finoana Kristianina. Koa tamin’ny fitiavana no nampianaran’izy ireo azy ny tena finoana Kristianina. Nanaiky sy nandray izany fanampiam-pahalalana ny amin’ny finoana Kristianina izany Apolosy. Fantany fa afaka miteny amin’ny alalan’i Prisila sy Akoila ny Tompo, ary mba hahamarina ny fampianarany, mba tsy hanimbany ny fiangonan’Andriamanitra dia tena nilainy ny nihaino sy nianatra tamin’iretsy farany.
Tsara ny mafana fo, fa tena ilaina koa anefa ny manatevim-pahalalana mba tsy hitenitenenana foana. Raha tsy ampy fahalalana mantsy dia mety ho tonga amin’ny fanaparitahana fampianaran-diso ny mino. Ilaina ny ho feno fahalalana tsara momba ny finoana Kristianina, tena ilaina koa anefa ny mahay Soratra Masina, fa zava-tsarobidy tsy azo ialàna koa ny hafana fo amin’ny fanaparitahana izay fahalalana efa azo.

3. Mazoto mandeha mitory (and 27)

« Ary rehefa ta-handroso hankany Akaia izy, dia namporisika azy ny rahalahy sady nanoratra taratasy ho any amin’ny mpianatra mba handray azy tsara; ary rehefa tonga izy, dia nampahatanjaka tsara izay efa nino noho ny fahasoavana »
Vao nahazo fahalalana vaovao Apolosy dia avy hatrany dia nandeha tany Akaia nitory ny filazantsara, nampianatra ny tenin’Andriamanitra tany. Ary izany fampianarana ny tenin’Andriamanitra notanterahiny tany izany dia nifantoka kokoa tamin’ny fandresen-dahatra izay nihaino azy hanaiky fa Jesoa no Kristy, Jesoa no Mesia, Ilay nosoran’Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao. Rehefa naranitra ny angadin’i Apolosy tamin’ny fiofanana izay azony tamin’i Prisila sy Akoila dia lasa avy hatrany izy nizara izay azony. Izay no mariky ny hafanam-pony tamin’ny fizarana ny tenin’Andriamanitra. Ary io fizarana ny tenin’Andriamanitra io dia ambaran’i Lioka fa tena nampatanjaka tsara ny finoan’izay nihaino azy. Zava-dehibe arak’izany ny mizara ny tenin’Andriamanitra hay fa sady fitoriana ny Filazantsara izany, no tena fampiorenam-pinoana izay efa mino rahateo. Sady hafahana mahazo olom-baovao ao amin’ny Tompo ny hafanam-po mampianatra ny Soratra Masina no mitahiry ihany koa izay efa nanana finoana an’i Jesoa.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *