Mofon’aina 11 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 12 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 10 Septambra 2021

Mofon’aina 11 Septambra 2021

Matio 28. 16-20

IZAY HOMBAN’I JESOA MANDRAKARIVA

Ary ny mpianatra iraika ambin’ny folo lahy dia nankany Galilia, ho any amin’ilay tendrombohitra nasain’i Jesosy halehany. 17 Ary nony nahita Azy izy, dia niankohoka, fa ny sasany niahanahana. 18 Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe: Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany; 19 koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina 20 sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao.
——————
Anisan’ny teny malaza indrindra nataon’i Jesoa ny hoe : « momba mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao ». Teny fanomezan-toky ny Apostoly fa tsy ho irery izy ireo eo am-panatanterahana ny asa fanompoana an’i Jesoa. Teny miantefa manokana koa anefa izany ho an’izay rehetra
1. Mahita fa velona Izy (and 17)
« Ary nony nahita Azy izy »
Ny hoe nahita Azy eto dia nahita an’i Jesoa velona, nitsangana tamin’ny maty, nandresy ny fahafatesana. Nahita an’i Jesoa nahazo ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Zava-dehibe amin’ny fanompoana an’Andriamanitra mantsy izany fahitana fa velona izany Jesoa. Paoly Apostoly dia ambarany fa na dia kely indrindra tamin’ny Apostoly aza dia mba nisehoan’i Jesoa velona koa.
Ianao koa, amin’ny maha-mpanompon’Andriamanitra anao, amin’ny maha-irak’i Jesoa anao, tsarovy fa efa nanehoany ny fahavelomany ianao, ho anao koa izany tenin’i Jesoa momba mandrakariva izany !
2. Mandeha mitory ny filazantsara (and 18)
« Koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra »
Rehefa nahita an’i Jesoa ireto Apostoly dia nirahin’i Jesoa hanao mpianatra ny firenena rehetra. Ny fahitana ny fahaveloman’i Jesoa arak’izany dia miteraka andraikitra hizara izany fahavelomany izany amin’ny hafa. Tsy asa mora anefa izany fizarana ny fahaveloman’i Jesoa izany, tsy asa mora ny manao ho mpianatra ny firenena rehetra, tsy asa mora ny mitory ny filazantsara (velona Jesoa). Noho izany dia ho an’izay mikely aina amin’izany asa masina izany ny tenin’i Jesoa hoe : « Izaho momba mandrakariva ». Tsy miasa irery arak’izany ianao raha tena mikely aina amin’izany, momba anao mandrakariva Jesoa.
3. Mizara ny sakramenta masina (and 18)
« Manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina »
Mampiorina ny finoana ateraky ny tenin’Andriamanitra ny fizarana ny Sakramenta masina. Miaraka amin’ny fizarana sakramenta ny fizarana ny tenin’Andriamanitra. Ilay tenin’Andriamanitra dia aseho amin’ny fomba hita maso ao amin’ny sakramenta. Amin’ny maha-olombelona antsika dia mila mahita maso isika, mila mahatsapa isika. Koa ny fizarana ny Sakramenta dia tena fomba mahomby hampiorina ny finoana azo tamin’ny fihainoana ny tenin’Andriamanitra. Fahasoavana tokoa mantsy ny sakramenta, aseho ho hita maso izany fahasoavana izany ma hampiorina tsara ny finoana.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *