Mofon’aina 12 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 13 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 11 Septambra 2021

Mofon’aina 12 Septambra 2021

Marka 16. 14-18

MINOA SY MANDEHANA FA HAHOMBY IANAO !

Rehefa afaka izany, dia niseho tamin’ny iraika ambin’ny folo lahy Jesosy, raha nipetraka nihinana ireo; ary Izy nanome tsiny azy noho ny tsi-finoany sy ny hamafin’ny fony satria tsy ninoany ireo efa nahita Azy, rehefa nitsangana Izy. 15 Ary hoy Izy taminy: Mandehana any amin’izao tontolo izao hianareo; ka mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra. 16 Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina. 17 Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino: hamoaka demonia amin’ny anarako izy; hiteny amin’ny fiteny izay tsy mbola hainy izy; 18 handray menarana izy; ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy, dia tsy hampaninona azy izany; hametra-tanana amin’ny marary izy, dia ho sitrana ireny.
——————
Amin’izao Alahadin’ny AFF FJKM izao (Asa Fitoriana ny Filazantsara) dia tombony ho antsika ny mandray indray ny teny nataon’i Jesoa taorian’ny nitsanganany tamin’ny maty ka nihaonany tamin’ireo Apostoly. Ireto no hafatra ho antsika fiangonana amin’izao alahadin’ny AFF FJKM izao
1. Minoa (and 14)
« Rehefa afaka izany, dia niseho tamin’ny iraika ambin’ny folo lahy Jesosy, raha nipetraka nihinana ireo; ary Izy nanome tsiny azy noho ny tsi-finoany sy ny hamafin’ny fony satria tsy ninoany ireo efa nahita Azy, rehefa nitsangana Izy »
Nanome tsiny ireto Apostoly Jesoa noho izy ireo mafy fo ka tsy mety nino fa nitsangana tamin’ny maty tokoa Izy. Ny hoe tsy nino eto dia mandray roa : eo aloha ny tsy fahatsiarovana ny tenin’i Jesoa, izay efa nilaza mialoha fa hitsangana Izy, eo koa ny tsy fahatokiana ireo vehivavy nahita fa velona Jesoa. Rehefa manadino ny tenin’Andriamanitra arak’izany ny mino dia tonga ao aminy ny tsy finoana. Rehefa tsy mahatoky ny namany koa ny mino dia mikisaka tsikelikely amin’ny tsi-finoana (absence de foi). Isika kosa, handeha atao ho zava-dehibe ny fahatsiarovana ny tenin’Andriamanitra, handeha hifampatoky, satria mpiara-miasa amin’Andriamanitra isika rehetra. Fa izany no manampy antsika hatanjaka amin’ny finoana. Tsy tongatonga ho azy ao amin’ny olona arak’izao ny finoana fa mila ny tenin’Andriamanitra isika. « Ny Finoana dia avy amin’ny tenin’Andriamanitra rahateo » Rom 10. 17. Soa fa efa hita maso tamin’ny alalan’i Jesoa velona izany tenin’Andriamanitra izany. Ny fahitana an’i Jesoa no tena mampatanjaka ny finoana.
2. Mandehana (and 15,16)
« Ary hoy Izy taminy: Mandehana any amin’izao tontolo izao hianareo; ka mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra. 16 Izay mino sy atao batisa no hovonjena »
Rehefa matanjaka ny finoana dia miasa amin’izay ny mino. Tsy mipetrapetra-poana ny olona manam-pinoana. Mandeha mitory filazantsara izy. Mandeha mampahafantatra ny olona fa velona Jesoa izy. Mandeha mizara sakramenta ho an’izay olona tonga amin’ny finoana izy. Izay efa nahita fa velona Jesoa, toa an’ireto Apostoly ireto dia manana adidy hizara izany fahaveloman’i Jesoa izany amin’ny hafa.
Ny finoana velona dia mampihetsika ny mino hanitatra ny fanjakan’Andriamanitra eto amin’izao tontolo izao. Ny finoana marina, ny finoana nateraky ny fihaonana amin’i Jesoa dia mampirisika antsika hiasa ho an’Andriamanitra. Ny fiangonana raha ny marina dia mpikambana ao amin’ny AFF FJKM avokoa, nahoana moa, satria ny fiangonana manontolo no efa nahita sy mahafantatra fa velona Jesoa. Noho izany ny fiangonana manontolo no mandeha mitory ny filazantsara dia miezaka mizara ny sakramenta amin’izay rehetra tonga amin’ny finoana.
3. Mahombiaza (and 17,18)
« Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino: hamoaka demonia amin’ny anarako izy; hiteny amin’ny fiteny izay tsy mbola hainy izy; 18 handray menarana izy; ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy, dia tsy hampaninona azy izany; hametra-tanana amin’ny marary izy, dia ho sitrana ireny »
Ny famantarana resahina eto dia tena fanehoana fahombiazana rehefa mandeha ny mino. Te hampahafatatra amin’ireo Apostoly Jesoa eto fa tsy misy olona mino ka tsy mahomby izany. Ireo karazana fanafahana samihafa ireo dia tena mariky ny fahombiazana. Rehefa tena ampiasain’ny mino ny finoana dia mahazo vokatra arak’ireo voalaza eo ireo izy.
Ny fiangonana matanjaka amin’ny finoana ka mandeha arak’izany no mahavoaka demonia, tsy maninona raha sendra ny olana sy ny sarotra, manasitrana izay fatoran’ny aretina. Arak’izany, asehoy fa mino isika, mandehana sy mahombiaza tsara amin’ny asan’ny Tompo.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *