Mofon’aina 10 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 11 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 09 Septambra 2021

Mofon’aina 10 Septambra 2021

Asan’ny Apostoly 10. 44-48

NY TENA ZAVA-DEHIBE HO ANTSIKA PROTESTANTA RAHA MISERAKA BATISA ISIKA

Raha mbola nilaza izany teny izany Petera, dia nilatsaka tamin’izay rehetra nandre ny teny ny Fanahy Masina. 45 Ary talanjona ny mino isan’ny voafora izay niaraka tamin’ny Petera, satria nilatsaka tamin’ny jentilisa koa ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina. 46 Fa nandre azy niteny tamin’ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza an’Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao hoe: 47 Moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo, izay efa nandray ny Fanahy Masina tahaka antsika koa? 48 Dia nasainy natao batisa amin’ny anaran’i Jesosy Kristy izy. Ary nangatahin’ireo mba hitoetra ao aminy andro visivitsy izy.
——————
Tena zava-dehibe ny ahafantarantsika izay mamaky ny tenin’Andriamanitra ireo toromarika samihafa avy amin’ny Soratra Masina momba ny batisa. Rehefa manao batisa isika Protestanta dia ireto no zava-dehibe tsara hotadidiana
1. Ialohavan’ny fandrenesana Tenin’Andriamanitra ny fanaovana batisa (and 44)
« Raha mbola nilaza izany teny izany petera »
Nitory momba an’i Jesoa tamin’ny Jentilisa Petera eto amin’izao mofonaina izao. Rehefa avy nandre ny tenin’Andriamanitra ireto jentilisa ireto dia notarihin’i Petera hatao Batisa. Ny batisa amin’ny maha-sakramenta azy dia tsy maintsy ialohavan’ny fandrenesana ny tenin’Andriamanitra. Isika FJKM manokana aza ao amin’ny Litorjia dia manana tenin’Andriamanitra ho enti-manorina izao sakramenta masina izao. Tsy miroso amin’ny fizarana sakramenta mihitsy isika raha tsy misy toriteny aloha. Tsy maika hizara sakramenta isika arak’izany fa maika hizara tenin’Andriamanitra. Ary araka ny fampianaram-pinoantsika dia tenin’Andriamanitra hita maso aza ny sakramenta.
Aoka ho zava-dehibe amintsika arak’izany ny tenin’Andriamanitra. Isika amin’ny maha-protestanta Reforme antsika dia manao ho ivon’ny fanompoam-pivavahana sy ny fanompoana rehetra eo amin’ny fiangonana ny tenin’Andriamanitra.
2. Ny asan’ny Fanahy Masina rehefa manao batisa (and 44)
« Nilatsaka tamin’izay rehetra nandre ny teny ny Fanahy Masina »
Nilatsaka tamin’izay nandre ny tenin’Andriamanitra ny Fanahy Masina eto. Ary rehefa hitan’i Petera izany dia notarihiny hatao batisa ireto olona nihaino ny tenin’Andriamanitra notoriany teto. Tena zava-dehibe ho antsika Protestanta koa ny asan’ny Fanahy Masina rehefa manao batisa isika. Ny Fanahy Masina no mahatanteraka araka ny tokony ho izy ny batisa tanterahin’ny fiangonana. Raha tsy manatrika eo ny Fanahy Masina dia toa ny zava-poana ihany ny sakramenta zarain’ny fiangonana. Izany no mahatonga antsika, ao amin’ny litorjiantsika manao vavaka fangatahana ny Fanahy Masina sy ny asany mialohan’ny fizarana sakramenta. Ny Fanahy Masina mantsy no manamasina ny zavatra rehetra mba hifanaraka amin’izay maha-asan’Andriamanitra azy ny fizarana sakramenta.
Aoka ny Fanahy Masina mandrakariva no hitarika ny fiangonana amin’izay asa fanompoana rehetra tanterahiny. Indrindra raha hizara fahasoavana toa ny Sakramenta izy.
3. Marika hita maso ihany ny rano amin’ny batisa (and 47)
« Moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo »
Nampiasa rano Petera rehefa nanao batisa ireto jentilisa ireto izy. Ny rano izay marika hita maso ho antsika Protestanta Reforme. Tsy maintsy mampiasa rano ny fiangonana Reforme rehefa manao batisa. Amin’ny maha-olombelona antsika mantsy dia fatoran’ny fandrenesana dimy isika, ka tsy mino raha tsy mahatsapa amin’izy ireo. Neken’Andriamanitra ny ampiasana ny rano noho izany fahalemen’ny finoantsika izany. Mino kokoa mantsy isika fa tena nandray ny Sakramenta masina rehefa mahita rano ampiasaina amin’ny batisa.
Ny rano koa amin’ny maha-rano azy, rehefa iasan’ny Fanahy Masina dia tonga mahatanteraka ireo asa ilàna azy amin’ny batisa. Ireto izany asa izany : MANADIO amin’ny fahotana – MAMONO ny herin’ny fahotana – MAMELONA. Noho ny asan’ny Fanahy Masina dia vitan’ny rano ireo asa ireo. Tsara ihany anefa no mampahatsiaro fa rehefa vita ny batisa dia miverina ho toy ny rano rehetra ihany io famantarana io. Noho izany tsy ny karazan-drano, tsy ny habetsahan-drano no zava-dehibe amin’ny batisa fa ny asan’ny rano rehefa avy niasàn’ny Fanahy Masina.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *