Mofon’aina 09 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 10 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 08 Septambra 2021

Mofon’aina 09 Septambra 2021

Galatiana 3. 26-29

KRISTIANINA AN’I KRISTY

Fa hianareo rehetra dia zanak’Andriamanitra amin’ny finoana an’i Kristy Jesoa. 27 Fa na iza na iza hianareo no natao batisa ho an’i Kristy dia nitafy an’i Kristy. 28 Tsy misy intsony na Jiosy na Grika, na andevo na tsy andevo, na lahy sy vavy; fa iray ihany hianareo rehetra ao amin’i Kristy Jesoa. 29 Fa raha an’i Kristy hianareo, dia taranak’i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana
——————
Anisan’ny teny malaza ankehitriny ny hoe : « an’i Kristy ». Tenin’i Paoly Apostoly izy ity, ho enti-manondro ny Kristianina. Ny hoe an’i Kristy amin’ny ankapobeny dia ho enti-milaza fa Kristy dia ao amin’ny Kristianina, ary ny Kristianina ao amin’i Kristy. Fa ahoana tokoa moa no ilazana fa an’i Kristy ny Kristianina ? ireto no azo ilazana ny kristianina ho an’i Kristy
1. Noho ny finoana (and 26)
« Fa hianareo rehetra dia zanak’Andriamanitra amin’ny finoana an’i Kristy Jesoa »
Noho ny finoana an’i Kristy Jesoa no maha-an’i Kristy ny olona iray. Koa na iza na iza milaza ny tenany fa mino an’i Kristy dia Azy izy izay. Fa na iza na iza tsy mety mino an’i Kristy, na dia kristianina aza izy dia tsy Azy velively. Ny hoe mino moa araka izay fomba tsotra hahazoana azy dia fanekena an’i Jesoa ho Andriamanitra Mpamonjy antsika. Noho io finoana io tokoa arak’izao andininy izao dia tonga zanak’Andriamanitra isika. Tonga mpiray tampo amin’i Jesoa Kristy isika. Amin’ny alalan’io finoana io no hananganan’Andriamanitra antsika ho zanany indray.
Tena manaiky an’i Jesoa ho Tompo sy Andriamanitra tokoa ve isika ? Raha eny no valiny dia Azy isika, ka afaka miteny hoe an’i Kristy aho. Tena zanany tokoa fa tsy zaza sary intsony. Mba tsy ho fitafiana na « depliant » fotsiny ny maha-an’i Kristy fa tena Azy tanteraka isika noho ny finoana Azy.
2. Noho ny batisa (and 27)
« Fa na iza na iza hianareo no natao batisa ho an’i Kristy dia nitafy an’i Kristy »
Ny batisa dia baikon’i Jesoa. Izay mino an’i Jesoa dia manaraka ny baikony. Natao Batisa isika noho isika zanak’Andriamanitra, noho isika mino an’i Jesoa. Ny Batisa izany no marika hita maso ny finoana tsy hita maso ao amintsika. Mino isika ka asehontsika amin’ny alalan’ny fankatoavantsika ny baikon’i Jesoa ny finoantsika Azy. Io fankatoavana ny baikon’i Jesoa io no maha-an’i Kristy antsika. Ny maha-vita batisa antsika arak’izany dia mampahatsiaro fa olon’ny fankatoavana an’Andriamanitra sy Jesoa Kristy isika. Toa an’i Abrahama raintsika nankato tsy misy fepetra an’Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinany ny fankatoavany. Tonga marina eo anatrehan’Andriamanitra isika noho ny finoana, ary io finoana io no mampiditra antsika ho isan’ny vahoakan’Andriamanitra, mankato an’Andriamanitra sy Jesoa Zanany.
Minoa an’i Jesoa arak’izany ka hankatoavy tsara ny baikony rehetra, fa izany no maha-an’i Kristy antsika !
3. Noho ny teny fikasana (and 29)
« Fa raha an’i Kristy hianareo, dia taranak’i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana »
Ny teny fikasana izay nomen’Andriamanitra dia fandovana fiainana mandrakizay ho an’izay rehetra mino an’i Jesoa. Ny finoana arak’izany dia mampiditra antsika ho ao amin’izany teny fikasan’Andriamanitra izany. Tsy vitan’ny hoe tafiditra ao amin’ny teny fikasana isika noho ny finoana fa tena misitraka ny vokatsoan’ny teny fikasana, tena misitraka ny tombontsoa ateraky ny teny fikasan’Andriamanitra. Izay ao amin’i Kristy no mahazo tombony amin’izany. Noho izany ny maha-ao amin’i Kristy dia tena tombontsoa ety an-tany mitohy hatrany an-danitra.
Hatanjao tsara ny finoana an’i Jesoa, hankatoavy tsara ny baikony ary aoka hisitraka tsara ny tombontsoa maha-ao an’i Kristy antsika isika !

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *