Mofon’aina 08 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 09 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 07 Septambra 2021

Mofon’aina 08 Septambra 2021

Lioka 3. 21,22

JESOA KRISTY SY NY FANAHY MASINA

Ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra, ary Jesoa koa efa natao batisa sy nivavaka, dia nisokatra ny lanitra; 22 ary ny Fanahy Masina nidina teo amboniny, ka ny endriny dia tahaka ny voromailala; ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: Hianao no Zanako malalako; Hianao no sitrako.
——————
Fotoana nanaovan’i Jaona Batisa an’i Jesoa tao Jordana ity mofonaina ity. Avy amin’izao mofonaina izao no hahafantarantsika bebe kokoa momba an’i Jesoa. Jesoa mantsy dia

1. Nanana ny Fanahy Masina (and 22)

« Ary ny Fanahy Masina nidina teo amboniny, ka ny endriny dia tahaka ny voromailala »
Tsy hoe teto amin’izao fotoana nanaovana batisa an’i Jesoa izao akory Jesoa vao nanana ny Fanahy Masina. Aza adinoina fa Andriamanitra Jesoa noho ny Fanahy Masina izay Rainy, raha nitoe-jaza Maria. « Rehefa nanaiky Maria, renin’i Jesosy, ho fofombadin’i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoe-jaza avy tamin’ny Fanahy Masina izy » Mat 1. 18. Efa hatrany an-kibon’i Maria Jesoa no efa nanana ny Fanahy Masina. Tian’Andriamanitra ho fantatr’izay rehetra teo amin’i Jordana fa Jesoa dia manana ny Fanahy Masina. Tamin’ny andron’i Noa mantsy, tsy nisy olona na iray aza azon’ny Voromailala nitoerana noho ny safo-drano. Tsy nanan-toerana teto amin’izao tontolo izao ny Fanahy Masina. Fa rehefa tonga teto amin’izao tontolo izao kosa Jesoa dia tonga nisy olona afaka nitoeran’ny Fanahy Masina.
Tena anisan’izay nampiavaka an’i Jesoa teto amin’izao tontolo izao ny fananany ny Fanahy Masina, ary tena nitarika Azy tamin’ny zavatra rehetra mihitsy ny Fanahy Masina. Isika koa, handeha hianatra amin’i Jesoa, handeha hamela ny Fanahy Masina hitoetra ao amintsika sy hitarika antsika amin’ny zavatra rehetra.

2. Zanaka, sitrak’Andriamanitra (and 22)

« Hianao no Zanako malalako; Hianao no sitrako »
Noho ny asan’ny Fanahy Masina, dia lojika raha Zanaka, mahita fitia, mahazo sitraka eo anatrehan’Andriamanitra Jesoa. Mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra avokoa mantsy ny zavatra rehetra nataony. Ny fitoeran’ny Fanahy Masina ao amin’ny olona, ny fitarihan’ny Fanahy Masina ny olona arak’izany no mahatonga azy mahazo sitraka amin’Andriamanitra. Tsy misy na iza na iza hahita fitia eo imason’Andriamanitra raha tsy manana ny Fanahy Masina izy. Noho ny asan’ny Fanahy Masina mantsy dia tanterak’i Jesoa avokoa ny zavatra rehetra nanirahan’Andriamanitra Azy. Ary vitan’i Jesoa arak’izay nandrasan’Andriamanitra Taminy. Tena sarobidy arak’izao ny fitoeran’ny Fanahy Masina ao amin’ny olona. Jereo anie Jesoa, fa na dia Andriamanitra aza dia nanaiky hiasany sy hotarihiny mandrakariva. Tonga nahazo sitraka manokana tamin’Andriamanitra Izy.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *