Mofon’aina 09 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 10 Oktobra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 08 Oktobra 2021

Mofon’aina 09 Oktobra 2021

Josoa 24. 23-28

JOSOA, MPANOMPON’ANDRIAMANITRA

Arionareo ankehitriny ary ny andriamani-kafa, izay eo aminareo, ka ampanatony an’i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, ny fonareo. 24 Dia hoy ny vahoaka tamin’i Josoa: Jehovah Andriamanitray no hotompoinay, ary ny feony no hohenoinay. 25 Ary dia nanao fanekena tamin’ny vahoaka Josoa tamin’izany andro izany ka nanome azy lalàna sy didy tany Sekema. 26 Dia nosoratan’i Josoa tao amin’ny bokin’ny lalàn’Andriamanitra ireo teny ireo, ary naka vato lehibe izy ka nanangana azy teo ambanin’ny hazo terebinta, izay teo anilan’ny fitoera-masin’i Jehovah. 27 Dia hoy Josoa tamin’ny vahoaka rehetra; Indro, io vato io ho vavolombelona amintsika; fa efa nahare ny teny rehetra nolazain’i Jehovah tamintsika io, dia ho vavolombelona aminareo io, fandrao handainga amin’Andriamanitrareo hianareo. 28 Dia nampodin’i Josoa ny vahoaka samy ho any amin’ny lovany avy.
—————-
Rehefa maty Mosesy dia Josoa no nofidian’Andriamanitra hitarika ny vahoakan’Andriamanitra. Josoa no nitarika ny vahoakan’Andriamanitra hiditra sy handova ny tany Kanana. Nianatra zavatra maro tamin’i Mosesy izy tamin’ny fitahirana ny vahoakan’Andriamanitra. Mamarana ny fanompoana amin’ny maha-mpitarika ny Zanak’Isiraely azy izy eto amin’izao mofonaina izao. Nasehon’i Josoa avy amin’izao mofonaina izao fa ny mpanompon’Andriamanitra, mpitarika ny vahoakan’Andriamanitra dia
1. Mitaona ny olona hanatona an’Andriamanitra (and 23)
« Arionareo ankehitriny ary ny andriamani-kafa, izay eo aminareo, ka ampanatony an’i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, ny fonareo »
Avy amin’izao andinin-tSoratra Masina izao no hahafantarantsika fa raha mbola manompo andriamani-kafa ny vahoakan’Andriamanitra dia mbola lavitra an’Andriamanitra izy. Tsy tian’i Josoa ho lavitra an’Andriamanitra ny vahoakany dia notaomina hanatona an’Andriamanitra. Ny fomba tsotra indrindra hanatonana an’Andriamanitra dia manomboka amin’ny fisarahana amin’ireo andriamani-tsy izy. Ariana no matoanteny ampiasain’i Josoa, fisarahana tanteraka no tiany ambara, ny zavatra ariana koa dia izay tsy ilaina mihitsy, izay tsy ilaina intsony.
Izay tafasaraka amin’ireo andriamani-tsy izy no afaka hifanatona amin’Andriamanitra. Soa fa efa nanatona antsika tamin’ny alalan’i Jesoa Andriamanitra mba ho mora amintsika, izay efa nisaraka tamin’ireo andriamani-kafa ny manatona marina an’Andriamanitra. Aza avela arak’izao hisy andriamani-kafa hampisaraka antsika, izay efa novonjen’i Kristy amin’Andriamanitra velona Rain’i Jesoa Kristy Tompontsika, izay nanolotena ho antsika, nanolo-tena hitarika antsika ho any amin’ny tany Kanana vaovao. Ny tena mpanompon’Andriamanitra arak’izany dia izay mitarika antsika ho eo amin’i Jesoa, Izay tena Mpanalalana antsika marina amin’Andriamanitra, Ilay tena mampifandray antsika marina amin’Andriamanitra. Rehefa tongan’ny mpanompon’Andriamanitra ao amin’i Jesoa mantsy isika dia tsy lavitra an’Andriamanitra intsony.
2. Mitaona ny olona hankato ny didin’Andriamanitra (and 25)
« Ary dia nanao fanekena tamin’ny vahoaka Josoa tamin’izany andro izany ka nanome azy lalàna sy didy tany Sekema »
Ny vahoakan’Andriamanitra dia mila ny tenin’Andriamanitra hitondrany ny fiainany. Ny vahoakan’Andriamanitra dia mila ny toromariky ny tenin’Andriamanitra mandrakariva. Io didin’Andriamanitra io, io toromarika avy amin’ny tenin’Andriamanitra io no mahatsara ny fiainan’ny vahoakan’Andriamanitra. Sahirana sy mikorontana ny fiainan’ny vahoakan’Andriamanitra raha tsy eo io didin’Andriamanitra io. Adidin’izay mpanompon’Andriamanitra, mpitarika ny vahoakan’Andriamanitra no manome izany didy avy amin’Andriamanitra izany. Tsy hoe omena fotsiny anefa ny didy fa tarihina sy resena lahatra mihitsy ny vahoakan’Andriamanitra ho tonga amin’ny fankatoavana izany. Izany no anton’ilay nananganana vato ho vavolombelona teo amin’Andriamanitra sy ny vahoakany.
Ny tena mpanompon’Andriamanitra dia izay mitarika ny vahoakan’Andriamanitra hankato sy hanaja ary hanatanteraka mandrakariva ny didin’Andriamanitra. Ny tena mpanompon’Andriamanitra dia izay mampifamatotra ny vahoakan’Andriamanitra amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny teniny. Raha mbola izany no hitarihan’izay mpanompon’Andriamanitra eo amin’ny fiangonan’Andriamanitra dia aza misalasala mihitsy manatanteraka sy mankato izay lazainy.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *