Mofon’aina 08 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 09 Oktobra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 07 Oktobra 2021

Mofon’aina 08 Oktobra 2021

1 Korintiana 11. 23-34

NY FANASAN’NY TOMPO

Fa izaho efa nandray tamin’ny Tompo izay natolotro anareo kosa, fa Jesosy Tompo tamin’iny alina iny izay namadihana Azy, dia nandray mofo, 24 ary rehefa nisaotra Izy, dia novakiny, ka hoy Izy: Ity no tenako izay vakina ho anareo; izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. 25 Dia araka izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana, dia hoy Izy: Ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin’ny rako; izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy, na oviana na oviana no misotro hianareo. 26 Fa na oviana na oviana hianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin’ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan’ny Tompo hianareo mandra-pihaviny. 27 Koa na zovy na zovy no mihinana ny mofo sy misotro amin’ny kapoaky ny Tompo amin’ny fanahy tsy mendrika, dia ho meloka ny amin’ny tena sy ny ran’ny Tompo izy. 28 Fa aoka ny olona hamantatra ny tenany, dia aoka izy hihinana ny mofo sy hisotro amin’ny kapoaka. 29 Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an’ny tenany, raha tsy mamantatra ny tena izy. 30 Noho izany dia betsaka no marary sy marofy eo aminareo, ary maro ihany no efa nodi-mandry. 31 Fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika, dia tsy mba hotsaraina. 32 Fa raha tsaraina isika, dia faizin’ny Tompo mba tsy hohelohina miaraka amin’izao tontolo izao. 33 Koa raha miangona hihinana hianareo, ry rahalahy, dia mifampiandrasa. 34 Ary raha misy olona noana, aoka izy hihinana ao an-tranony, mba tsy hiangonanareo ho fahamelohana. Ary ny zavatra sisa dia halahatro, rehefa tonga aho.
—————-
Fampianaran’i Paoly mahakasika ny fanasan’ny Tompo ity mofonaina ity. Asehon’i Paoly fa na dia tsy niara-nisakafo sy niray latabatra tamin’i Jesoa aza izy fony Jesoa teto amin’izao tontolo izao, dia afaka mampianatra kosa anefa izy ny maha-zava-dehibe ny fanasan’ny Tompo. Hoy mantsy Paoly : « Fa izaho efa nandray tamin’ny Tompo izay natolotro anareo kosa » and 23. Ny fanasan’ny Tompo araka izao ampianarin’i Paoly antsika izao dia
1. Mampahatsiaro ny fanoloran-tenan’i Jesoa Kristy (and 24,25)
« Ity no tenako izay vakina ho anareo… Ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin’ny rako »
Ny fanasan’ny Tompo dia mampahatsiaro antsika ankehitriny ny fanoloran-tenan’i Jesoa ho antsika. Ny tenany novakiana araka izay nolazainy mba hahazoantsika fiainana mandrakizay, ny tenan’i Kristy na koa ny tenin’Andriamanitra tonga nofo tao amin’i Jesoa. Ny firaisana amin’ny tenan’i Kristy, fandraisana ny tenan’i Kristy, ny tenin’Andriamanitra no ahazoana fiainana mandrakizay. Ny ràny kosa dia milaza mazava ny famelan-keloka, famelan-keloka avy amin’Andriamanitra. Noho ny amin’ny ràn’i Kristy no ahazoantsika antoka ny hamelan’Andriamanitra heloka antsika. Raha miresaka fanoloran-tenan’i Kristy isika dia tsy misaraka ireo zavatra roa ireo.
Tsarovy mandrakariva Aho hoy Jesoa, tsarovy ny fanoloran-tenako, tsarovy ny fanomezana sarobidy nomeko anareo. Raha miray latabatra ny Kristianina ao am-piangonana ankehitriny dia ho fahatsiarovana an’i Jesoa mandrakariva izany, fahatsiarovana izay nomeny mba hahazoana famelan-keloka sy fiainana mandrakizay.
2. Mitaky fahamendrehana (and 27)
« Koa na zovy na zovy no mihinana ny mofo sy misotro amin’ny kapoaky ny Tompo amin’ny fanahy tsy mendrika, dia ho meloka ny amin’ny tena sy ny ran’ny Tompo izy »
Tsy raisina foana ny fanasan’ny Tompo, tena mitaky fandinihan-tena lalina izany na mendrika na tsia handray izany. Raha sanatria ka mandray amin’ny tsy fahamendrehana ny mino dia mahameloka azy eo anatrehan’ny Tompon’ny fanasana izany. Aoka hanatona ny latabatra masina amin’ny fo madio ny mino, aoka hanatona ny latabatra amin’ny fitondrantena masina. Aoka tsy hanan-tsiny raha manatona ny Tompo ka hiray latabatra Aminy. Tsy mendrika lotoina ny firaisana latabatra masina, tsy mendrika hanatona izay tsy mendrika satria manao tsinotsinona ilay fanoloran-tenan’ny Tompo sy ny fanomezany izany. Aleo mandini-tena tsara rehefa hiray latabatra amin’ny Tompo, koa raha mahatsiaro tsy fahamendrehana dia tsy olana mihitsy ny tsy mandray aloha. Aleo tsy mandray toy izay mandray kanefa tsy mahazo fahasoavana fa fanamelohana aza.
Zava-dehibe ho antsika, indrindra isika Protestanta Reforme ny famonjena ankatoky ny fandraisana, handraisana ny tenin’Andriamanitra izay manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra. zava-dehibe koa ny fitehirizana ny tenin’Andriamanitra izay afaka mitahiry antsika ho amin’ny fahamasinana mandrakariva. Meteza hotarihan’ny Fanahy Masina mandrakariva koa fa izany no mihazona antsika hanana fiainana mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *