Mofonaina 09 Febroary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 10 Febroary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 08 Febroary 2021

Mofonaina 09 Febroary 2021

Lioka 5. 1-11

KRISTIANINA MAHAFOY NY ZAVATRA REHETRA KA MANARAKA AN’I JESOA

Ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hihaino ny tenin’Andriamanitra, dia nijanona teo amoron’ny Farihin’i Genesareta Jesoa; 2. ary nahita sambokely roa nijanona teo an-tsisin’ny farihy Izy; fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny haratony. 3. Ary niditra teo amin’ny sambokely anankiray izay an’i Simona Izy, dia nangataka taminy hihataka kely amin’ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambokely Izy ka nampianatra ny vahoaka. 4. Ary rehefa nitsahatra niteny Jesoa, dia hoy Izy tamin’i Simona: Mandrosoa ho any amin’ny lalina, dia alatsaho ny haratonareo hahazoana hazandrano. 5. Fa Simona namaly ka nanao hoe: Tompoko, mandritra ny alina no efa nikelezanay aina, nefa tsy nahazo na inona na inona; kanefa noho ny teninao; dia halatsako ihany ny harato. 6. Ary rehefa nataony izany, dia nahazo hazandrano be dia be izy, ka efa nisy triatra ny haratony. 7. Ary izy nanatsika ny namany, izay teo amin’ny sambokely hafa, mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny, ary nofenoiny ny sambokely roa, ka efa saiky nilentika. 8. Ary rehefa hitan’i Simona Petera izany, dia niankohoka tamin’ny tongotr’i Jesoa izy ka nanao hoe: Tompoko, mialà amiko, fa olo-meloka aho. 9. Fa talanjona izy sy izay rehetra teo aminy noho ny haben’ny hazan-drano izay azony. 10. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona, zanak’i Zebedio, izay niombon-draharaha tamin’i Simona. Dia hoy Jesoa tamin’i Simona: Aza matahotra; hatramin’izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. 11. Ary rehefa nampiantsona ny sambokeliny teo an-tanety izy, dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an’i Jesoa.
Tantaran’ny fomba niantsoan’i Jesoa an’i Petera hanaraka an’i Jesoa ity. Ireto misy dingana nahatonga an’i Petera nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an’i Jesoa

1. Nahazo baiko hankatoavina (and 4)

“Ary rehefa nitsahatra niteny Jesoa, dia hoy Izy tamin’i Simona: Mandrosoa ho any amin’ny lalina, dia alatsaho ny haratonareo hahazoana hazandrano”
Rehefa nitsahatra tamin’ny fampianarana ny tenin’Andriamanitra Jesoa dia nibaiko an’i Petera mba hiroso indray any amin’ny lalina. Rehefa nankato izany Petera dia nahazo hazandrano sady betsaka no vaventy izy. Ny fankatoavana ny baikon’i Jesoa no nahombiazany. Izay mihaona amin’i Jesoa dia mahazo baiko vaovao hotandremana mandrakariva. Io fahazoana baiko vaovao hankatoavina io no marika fa nihaona tamin’i Jesoa ny olona iray.

2. Nahomby tamin’izay tsy nahombiazana fahiny (and 6)

“Ary rehefa nataony izany, dia nahazo hazandrano be dia be izy, ka efa nisy triatra ny haratony”
Tsy tokony hohadinoina fa teo amin’izay tsy nahombiazan’i Petera na dia matihanina amin’ny asany aza izy no nampahombiazan’i Jesoa izy. Ilay fidiran’i Jesoa teo amin’izay tsy nahombiazany no tena anton’izany. Na inona na inona sehatra misy ny olona, rehefa tafiditra eo Jesoa, mety tsy nahomby izany tany aloha, fa rehefa hidiran’i Jesoa dia misy fiovana ho amin’ny tsara mandrakariva izany.

3. Mahatsiaro ny maha-mpanota (and 8 )

“Ary rehefa hitan’i Simona Petera izany, dia niankohoka tamin’ny tongotr’i Jesoa izy ka nanao hoe: Tompoko, mialà amiko, fa olo-meloka aho”
Ny zavatra voalohany tsapan’i Petera rehefa nahomby izy dia ny maha-mpanota azy. Tsapany fa anton’ny tsy fahombiazany fahiny ny fahotana, ny maha-olo-meloka azy. Ary zava-dehibe izao tantara izao fa rehefa tafahaona amin’i Jesoa tokoa dia miharihary mandrakariva ny fahotana, miseho ny maha-meloka eo anatrehan’Andriamanitra. Raha mbola lavitra an’i Jesoa ny olona tsy mety mahatsapa ny maha-mpanota azy izy. Irio ny ho eo anilan’i Jesoa hihariharian’ny fahotana mba hirosoana amin’ny fibebahana.

4. Nahatsiaro ny antom-pisiana (and 10)

“Dia hoy Jesoa tamin’i Simona: Aza matahotra; hatramin’izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao”
Nampahafantarin’i Jesoa an’i Petera ny antom-pisiany marina nanomboka teo. Tsy ho mpanarato trondro intsony fa olona. Nomen’i Jesoa an’i Petera, nazavain’i Jesoa taminy ny antom-pisiany teto amin’izao tontolo izao. Rehefa takatr’i Petera izany dia nafoiny ny zavatra rehetra ka nanaraka an’i Jesoa izy nanomboka teo. Fantaro ny antom-pisianao eto amin’izao tontolo izao, fantaro izay ilàn’Andriamanitra anao. Raha fantatra mantsy izany dia mora ny manaraka an’i Jesoa
Mpanarato trondro= mpamono, manala ny trondro avy amin’ny toerana mahavelona ho amin’ny toerana mahafaty azy
Mpanarato olona = mpamelona, manaisotra ny olona amin’ny toerana mahafaty ho amin’izay mahavelona. Manaisotra avy amin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana mandrakizay.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *