Mofonaina 08 Febroary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 09 Febroary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 07 Febroary 2021

Mofonaina 08 Febroary 2021

Asan’ny Apostoly 17. 10-15

NY FITORIANA NY FILAZANTSARA

Ary Paoly sy Silasy dia nampandehanin’ny rahalahy niaraka tamin’izay nony alina hankany Beria; koa raha tonga tany izy, dia niditra tao amin’ny synagogan’ny Jiosy. 11. Ary ny toe-panahin’ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika; satria nandray ny teny tamin’ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny Soratra Masina isan’andro, na marina izany, na tsia. 12. Koa maro tamin’ireo no nino, ary tsy vitsy tamin’ny vehivavy jentilisa* nanan-kaja sy ny lehilahy. [*Grika: Grika] 13. Fa raha ren’ny Jiosy tany Tesalonika fa Paoly nitory ny tenin’Andriamanitra tany Beria, dia nankany izy ka nampikotrana sy nampitabataba ny vahoaka. 14. Ary niaraka tamin’izay dia nasain’ny rahalahy nandeha hatrany amoron-dranomasina Paoly; fa Silasy sy Timoty kosa dia mbola nijanona teo ihany. 15. Ary izay nanatitra an’i Paoly dia nitondra azy nankany Atena; ary rehefa nahazo teny holazainy amin’i Silasy sy Timoty izy mba hankanesan’izy roa lahy any aminy faingana, dia lasa nandeha ireo
Ny Asan’ny Apostoly dia bokin’ny fitantarana ny asa fitoriana ny filazantsara. Mitantara ny dia misionera nataon’i Paoly tany Beria Lioka eto. Dia misionera izay tena nahomby tokoa noho ny fizarana ny tenin’Andriamanitra nataon’i Paoly ka nampiova fo olona. Araka izany, ny fitoriana ny filazantsara dia

1. Mahatonga finoana (and 12)

“Koa maro tamin’ireo no nino, ary tsy vitsy tamin’ny vehivavy jentilisa nanan-kaja sy ny lehilahy”
Rehefa nahatratra ny olona ny filazantsara, ny tenin’Andriamanitra notorian’i Paoly, dia finoana no vokatra voalohany azon’izay nihaino sy nandray ny tenin’Andriamanitra. “Koa ny finoana dia avy amin’ny tori-teny, ary ny tori-teny kosa avy amin’ny tenin’i Kristy”. — Romana 10 : 17. Ny fikelezan’i Paoly hampianatra ny tenin’Andriamanitra tamin’ireo izay nitoriany ny filazantsara no nahatonga izao vokatra tsara izao. Tratry ny filazantsara ny maro, ary tonga tamin’ny fanekena fa Jesoa no Mesia, izay mantsy ilay hoe mino.
Ny tenin’Andriamanitra toriana sy ampianarina ihany no mitondra ho amin’ny finoana marina an’Andriamanitra. Ny finoana tena marina, avy amin’Andriamanitra dia avy amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny teniny.

2. Mahatonga fialonana (and 13)

“Fa raha ren’ny Jiosy tany Tesalonika fa Paoly nitory ny tenin’Andriamanitra tany Beria, dia nankany izy ka nampikotrana sy nampitabataba ny vahoaka”
Nialona ny jiosy rehefa niroborobo ny tenin’Andriamanitra sy ny fandrosoan’ny filazantsara. Niara-dalana tamin’ny fandrosoan’ny filazantsara mantsy ny fanenjehana ny filazantsara. Nampiasain’ilay ratsy ireo jiosy tamin’izany nanao ny fomba rehetra ho enti-manakana ny fiitaran’ny finoana Kristianina. Niara-dalana mandrakariva tamin’ny fandrosoan’ny finoana ny fanenjehana. Ny mahafaly anefa dia ny mahafantatra fa na dia nenjehina aza ny mpitory filazantsara, na dia nosakanana aza ny tenin’Andriamanitra, tsy voatana na voaazona tsy handroso izany. Ary noho ny tenin’Andriamanitra tsy voatana no nahatonga ny filazantsara sy ny finoana Kristianina tonga aty amintsika ankehitriny.
Sambatra isika, fa na dia be mpialona aza ny fivavahana Kristianina, na dia karohina amin’ny fomba rehetra ny famotehana azy, rehefa tena mandray ny tenin’Andriamanitra ny olona dia tonga amin’ny finoana. Fikelezan’aina takiana amintsika ny hampiely ny tenin’Andriamanitra.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *