Mofonaina 07 Febroary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 08 Febroary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 06 Febroary 2021

Mofonaina 07 Febroary 2021

Genesisy 15. 1-6

MATOKY NY FAHAMARINAN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

REHEFA afaka izany, dia tonga tamin’i Abrama ny tenin’i Jehovah tamin’ny fahitana ka nanao hoe: Aza matahotra, ry Abrama; Izaho no ampinganao sy valim-pitia lehibe indrindra ho anao. 2 Ary hoy Abrama: Jehovah Tompo ô, inona no homenao ahy? Fa izaho mandroso fahanterana nefa tsy manan-janaka, ary ny ho tompon’ny ahy dia ilay Eliezera avy any Damaskosy. 3 Ary hoy koa Abrama: Indro, izaho tsy nomenao fara handimby, ka, indro, ny anankiray amin’ny ato an-tranoko no handova ahy. 4 Ary, indro, ny tenin’i Jehovah tonga taminy hoe: Tsy handova anao izany; fa izay haterakao, dia izy no handova anao. 5 Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan’ny lay Izy ka nanao hoe: Jereo ange ny lanitra, ka isao ny kintana, raha mahisa azy hianao. Dia hoy Izy taminy: Ho tahaka izany ny taranakao. 6 Ary nino an’i Jehovah izy; ka dia nisainy ho fahamarinany izany.
Raha vao niantso an’i Abrama Andriamanitra dia natoky an’Andriamanitra Abrama, ka nandeha tany amin’ny tany izay nanirahan’ny Tompo azy. Olon’ny finoana Abrama, olon’ny fankatoavana koa. Natoky an’Andriamanitra sy ny teniny izy, ary ambara eto amin’izao mofonaina izao fa anisan’ny ilazana azy ho olo-marina teo anatrehan’Andriamanitra izany. Ny olona matoky ny fahamarinan’ny tenin’Andriamanitra dia

1. Mifandray tsara amin’Andriamanitra

« Tonga tamin’i Abrama ny tenin’i Jehovah tamin’ny fahitana… Ary hoy Abrama… Ary hoy koa Abrama… Ary, indro, ny tenin’i Jehovah tonga taminy… Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan’ny lay Izy ka nanao hoe… Dia hoy Izy taminy »
Ireo teny ireo dia mirakitra ny resaka nifanaovan’i Abrama tamin’Andriamanitra. Marika mitohoka amin’ny tenda ny fahatsaram-pifandraisana teo amin’Andriamanitra sy Abrama. Tsy zavatra tonga tonga ho azy akory ny fatokian’i Abrama an’Andriamanitra, vokatry ny fifamatoram-pifandraisany tamin’Andriamanitra izany. Mahatonga finoana ihany koa mantsy, izany hoe fahatokiana an’Andriamanitra ny fifandraisana velona Aminy, toa izao misy eo amin’i Abrama sy Jehovah Tompo izao.
Hamafiso, ataovy tsara ny fifandraisana amin’ny Tompo, indrindra amin’ny alalan’ny teniny, izany no hahatonga fahatokiana sy finoana Azy. Jesoa dia tena natoky tanteraka an’Andriamanitra, niantehitra tanteraka Taminy, ary tena nino Azy. Jesoa mantsy no olombelona tsara fifandraisana indrindra tamin’Andriamanitra.

2. Mino ny fahamarinan’ny tenin’Andriamanitra (and 6)

« Ary nino an’i Jehovah izy; ka dia nisainy ho fahamarinany izany »
Rehefa niteny Andriamanitra dia nino avy hatrany Abrama. Tsy nametra-panontaniana tamin’ny Tompo akory izy ny amin’ny fomba hahatanterahan’izany, toa izay nataon’i Saray vadiny. Rehefa niteny Andriamanitra dia natoky izy ka nino fa hain’Andriamanitra tanterahina izay nolazainy sy nampanantenainy taminy. Tsara fifandraisana tamin’ny Tompo rahateo Abrama, efa nanana traikefa maro izy tamin’ny fifandraisana tamin’ny Tompo. Fantany tsara fa manana hery sy fahefana hahatanteraka ny teniny ny Tompo.
Minoa an’Andriamanitra ary minoa an’i Jesoa. Andriamanitra tsy mba mandainga ireo, Andriamanitra mahatanteraka izay nolazainy sy nokasainy, indrindra raha ho an’ny mpanompony, indrindra raha hahasoa ny mpanompony. Fantatsika tsara ny tohin’ny tantara fa tanteraka ny tenin’Andriamanitra hanome taranaka an’i Abrama tamin’ny fahaterahan’i Isaka. Ary raha ny marina, isika Kristianina ankehitriny no ilay taranaka tahaka ny isan’ny kintana nomen’Andriamanitra handova an’i Abrama.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *