Mofonaina 06 Febroary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 07 Febroary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 05 Febroary 2021

Mofonaina 06 Febroary 2021

1 Timoty 4. 4-16

NY ASAN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA EO AMIN’NY FIANGONANA

Fa ny zavatra rehetra nataon’Andriamanitra dia tsara avokoa, ka tsy misy tokony holavina, raha raisina amin’ny fisaorana, 5 satria hamasinin’ny tenin’Andriamanitra sy ny fivavahana izany. 6 Raha manoro hevitra ny rahalahy ny amin’izany zavatra izany hianao, dia ho mpanompo tsara an’i Kristy Jesosy, tezaina amin’ny tenin’ny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa narahinao. 7 Fa ny anganongano ratsy fanaom-bavy antitra dia lavo, ka mampiasà ny tenaneo ho amin’ny toe-panahy araka an’Andriamanitra. 8 Fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena; fa ny toe-panahy araka an’Andriamanitra no mahasoa amin’ny zavatra rehetra ka manana ny teny fikasana ny amin’ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy koa. 9 Mahatoky izao teny izao ka tokony hekena amin’ny fankasitrahana rehetra. 10 Fa izany no ikelezanay aina sy iezahanay, satria izahay manantena an’Andriamanitra velona, Izay Mpamonjy ny olona rehetra, indrindra fa izay mino. 11 Izany zavatra izany no andidio sy ampianaro. 12 Aoka tsy hisy olona hanao tsinontsinona anao noho ny hatanoranao; fa aoka ho tonga fianarana ho an’ny mino hianao amin’ny fiteny, amin’ny fitondrantena, amin’ny fitiavana, amin’ny finoana, amin’ny fahadiovana. 13 Mandra-pihaviko tandremo ny famakian-teny, ny fananarana, ny fampianarana. 14 Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izao ao anatinao, izay nomena anao tamin’ny faminaniana sy ny fametrahan-tanan’ny loholona [presbytera]. 15 Mazotoa hihevitra izany zavatra izany, mba hiseho amin’ny olona rehetra ny fandrosoanao. 16 Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao, ka mahareta amin’izany; fa raha manao izany hianao, dia hamonjy ny tenanao sy izay mihaino anao.
Fananarana an’i Timoty mba hahomby amin’ny fitondram-piangonana no hitantsika eto amin’izao mofonaina izao. Tsy maintsy nanarina tsara Timoty mba tsy hataon’ny olona tsinotsinona izy noho ny fahatanorany raha nomen’ny fiangonana andraikitra hitondra sy hitarika ny fiangonan’Andriamanitra. Mampahatsiaro an’i Timoty ny asan’ny tenin’Andriamanitra eo amin’ny fiangonana Paoly eto. Ny tenin’Andriamanitra dia

1. Manamasina (and 4,5)

« Fa ny zavatra rehetra nataon’Andriamanitra dia tsara avokoa, ka tsy misy tokony holavina, raha raisina amin’ny fisaorana, 5 satria hamasinin’ny tenin’Andriamanitra sy ny fivavahana izany »
Miresaka ny amin’ny sakafo sy ny fanambadiana Paoly eto amin’izao 1 Tim 4 izao. Misy fampianaran-diso mantsy nandrara ny tsy hanaovana izany. Ambaran’i Paoly mazava tsara fa raha raisina amin’ny fisaorana izany dia mety, mahasoa ny olona. Ary ny tenin’Andriamanitra rahateo dia manamasina izany. Manamasina ny fanambadiana, na hoe manokana ilay tokantrano ho an’Andriamanitra, ankasitrahan’Andriamanitra. Noho ny amin’ny tenin’Andriamanitra, na dia mpanota aza ilay mpivady dia tonga masina eo anatrehan’Andriamanitra, tonga ankasitrahan’Andriamanitra ilay tokantrano. Dia toa izany koa ny sakafo, rehefa hamasinin’ny tenin’Andriamanitra dia tonga manome hery sy fahasalamana ho an’ny tena rehefa avy noentina am-bavaka.
Hamasinin’Andriamanitra hahasoa ny olona rehetra ny zavatra rehetra. Amin’ny alalan’ny teniny no hanatanterahan’Andriamanitra izany. Zava-dehibe ny tenin’Andriamanitra arak’izany fa mamerina ny zavatra rehetra araka izay naharian’Andriamanitra azy, mba ho enti-manasoa ny olombelona.

2. Manoro hevitra (and 6,7)

« Raha manoro hevitra ny rahalahy ny amin’izany zavatra izany hianao, dia ho mpanompo tsara an’i Kristy Jesosy, tezaina amin’ny tenin’ny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa narahinao. 7 Fa ny anganongano ratsy fanaom-bavy antitra dia lavo »
Ambaran’i Paoly fa adidin’i Timoty amin’ny maha-mpitondra fiangonana azy ny manoro hevitra ireo Kristianina ao amin’ny fiangonan’Andriamanitra. Koa raha hanoro hevitra izy dia tsara indrindra raha amin’ny alalan’ny tenin’Andriamanitra no hanaovany izany. Tsy avelan’i Paoly manoro hevitra amin’ny alalan’ny angano fanaon’ny vavy antitra izy fa tsy mahasoa izany. Tsy mitondra ho amin’ny finoana ireny. Ny tenin’Andriamanitra izay mitondra finoana no tsara indrindra ho enti-manoro hevitra, raha hanoro hevitra ihany. Ny tenin’Andriamanitra arak’izany no tsara indrindra ho enti-manolo-tsaina sy manoro hevitra, indrindra ho an’ny kristianina.
Efa nomen’Andriamanitra antsika ny toro-hevitra tsara indrindra ho enti-mitondra ny fiainana, ho enti-mampahomby amin’ny zavatra rehetra. Aoka tsy hisaraka amin’ny tenin’Andriamanitra isika, izany ihany no mahasoa, indrindra ho an’ny mino.

3. Mampianatra (and 11)

« Izany zavatra izany no andidio sy ampianaro »
Ny hoe ampianarina eto dia ny teny milaza fa Mpamonjy ny olona rehetra Andriamanitra eo amin’ny and 10. Ny teny rehetra manambara an’Andriamanitra Mpamonjy amin’ny alalan’i Jesoa no asain’i Paoly ampianarin’i Timoty eo amin’ny fiangonan’Andriamanitra. Izany ihany no hahatonga an’i Timoty tsy hataon’ny olona tsinotsinona na dia tanora aza. Rehefa tena mahatsiaro ny fiangonana fa manasoa azy amin’ny alalan’ny tenin’Andriamanitra, rehefa tsapany fa mitombo ny fahalalany an’Andriamanitra noho ny fampianarana ny tenin’Andriamanitra dia tsy ataony tsinotsinona.
Natao hampianarina eo amin’ny fiangonana ny tenin’Andriamanitra. Izy rahateo no mampianatra ny momba an’Andriamanitra, izay lazaina mazava eto fa Mpamonjy ny olona rehetra. Ny fahalalana ny tenin’Andriamanitra no mampiorina eo amin’ny mino ny maha-Mpamonjy an’Andriamanitra.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *