Mofonaina 05 Febroary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 06 Febroary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 04 Febroary 2021

Mofonaina 05 Febroary 2021

1 Mpanjaka 17. 7-16

ANDRIAMANITRA MIAHY NY MPANOMPONY AMIN’NY FOTOAN-TSAROTRA

Ary nony ela, dia ritra ny renirano noho ny tsy fisian’ny ranonorana tamin’ny tany. 8. Ary ny tenin’i Jehovah tonga taminy ka nanao hoe: 9. Miaingà ka mankanesa any Zarefata, izay naman’i Sidona, ary mitoera any; fa, indro, misy vehivavy mpitondratena any izay notendreko hamelona anao. 10. Dia niainga izy ka nankany Zarefata. Ary nony mby teo am-bavahadin’ny tanàna izy, dia, indro, nisy vehivavy mpitondratena nanangona kitay hazo teo; ary niantso azy Elia ka nanao hoe: Masïna ianao. itondray rano kely amin’ny fisotroana aho mba hosotroiko. 11. Ary nony lasa naka ravehivavy, dia miantso azy Elia ka nanao hoe: Masïna ianao, itondray mofo kely koa eny an-tananao aho. 12. Fa hoy ravehivavy: Raha velona koa Jehovah Andriamanitrao, tsy manana mofo na dia iray akory aza aho, fa koba kely eran-tanan’ila ao amin’ny barika sy diloilo kely foana ao amin’ny tavoara; ary, he! maka tapa-kazo roa aho izao, ka hiditra hanamboatra ireo hohaninay mianaka, dia ho faty izahay. 13. Fa hoy Elia taminy: Aza matahotra, fa andeha miditra, ka manaova araka izany lazainao izany; nefa anaovy mofo kely ihany aho aloha, ka ento ety amiko, ary rehefa izany, dia vao manaova ho anao sy ny zanakao koa. 14. Fa izao no lazain’i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Tsy ho lany ny koba ao amin’ny barika, ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin’ny tavoara mandra-pihavin’ny andro handatsahan’i Jehovah ranonorana amin’ny tany. 15. Dia nandeha ravehivavy ka nanao araka ny tenin’i Elia, ary izy sy ravehivavy mbamin’ny ankohonany dia nanan-kohanina elaela ihany. 16. Nefa tsy lany ny koba tao amin’ny barika, ary tsy ritra ny diloilo tao amin’ny tavoara, araka ny tenin’i Jehovah izay nampilazainy an’i Elia.
Nirahin’Andriamanitra ho any Zarefata Elia rehefa maina ny tany noho ny tsy fisian’ny orana. Vehivavy mpitondratena no nikarakara azy tany ka namelona azy. Mahagaga ny fiasan’Andriamanitra fa miahy ny mpanompony amin’izay tsy takatry ny saina Izy. Amin’ny fotoan-tsarotra tokoa dia miahy ny mpanompony Andriamanitra ka

1. Manome toromarika hahavelona azy (and 7-10)

“Ary nony ela, dia ritra ny renirano noho ny tsy fisian’ny ranonorana tamin’ny tany. 8. Ary ny tenin’i Jehovah tonga taminy ka nanao hoe: 9. Miaingà ka mankanesa any Zarefata, izay naman’i Sidona, ary mitoera any; fa, indro, misy vehivavy mpitondratena any izay notendreko hamelona anao. 10. Dia niainga izy ka nankany Zarefata”
Tsy navelan’Andriamanitra ho ringana sy ho faty ny mpanompony ka nomeny toromarika hahavelona azy. Rehefa nankato izany Elia dia velona izy. Marika izany fa raha te ho velona ny mpanompon’Andriamanitra, indrindra amin’ny fotoan-tsarotra lalovana sy diavina dia antsoina amin’ny fankatoavana ny tenin’Andriamanitra. Ny fananana fiainana mifanaraka amin’ny tenin’Andriamanitra sy ny toromarika omeny no miantoka tanteraka izay hahavelona.
Miaina ao anaty haitany matsiravina isika eto Madagasikara ankehitriny. Heverina fa zava-dehibe ny fieritreretana hanam-piainana mifanaraka amin’ny filazantsara izay toromarika mahavelona, indrindra ho antsika Kristianina. Aoka hifanaraka amin’ny tenin’Andriamanitra ny fiainantsika fa izany ihany no hahavelona antsika.

2. Mampianatra toe-panahy mifampitsinjo

Nasain’i Elia hanome mofo sy rano ho azy ity mpitondratena. Tsy nanafina ny nisy tao aminy ity vehivavy, ary tsy mba namorona ny tsy nisy ihany koa. Izay kely nananany no nahirany ka namelomany ny mpanompon’Andriamanitra. Noho ny fitahian’Andriamanitra ity vehivavy sy Elia mpanompony dia tsy nety ritra ny koba. Ka sady afaka namelona azy mianakavy no afaka nozaraina tamin’i Elia.
Tsy mba mety ritra ny fitahian’Andriamanitra ny olona mahay mifampitsinjo sy mifanampy amin’ny fotoan-tsarotra. Voatahin’Andriamanitra manokana izay mahay mizara ny eo am-pelan-tanany ho enti-mitsinjo ny hafa.
Fotoana mety ny fotoana ankehitriny hifampitsinjovana sy hifanasoavana. Aza hafenina tokoa izay misy, ary aza mamorona ny tsy misy. Izay kely nomen’Andriamanitra no andeha ifampizarana sy ifanasoavana.
Handeha hianatra amin’i Jesoa izay nahafoy ny zavatra rehetra hahasoa ny mpiara-belona Aminy.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *