Mofonaina 04 Febroary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 05 Febroary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 03 Febroary 2021

Mofonaina 04 Febroary 2021

Josoa 1. 1-9

NY TENIN’ANDRIAMANITRA, TENY FANOMEZAN-TOKY NY IRAK’ANDRIAMANITRA

Ary rehefa maty Mosesy, mpanompon’i Jehovah, dia hoy Jehovah tamin’i Josoa, zanak’i Nona, mpanompon’i Mosesy: 2. Efa maty Mosesy mpanompoko; koa mitsangàna, mità ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin’ny tany izay omeko azy, dia ny Zanak’Isiraely. 3. Ny tany rehetra izay hodiavin’ny faladianareo dia efa nomeko anareo, araka izay voalazako tamin’i Mosesy. 4. Hatramin’ny efitra sy iry Libanona iry ary hatramin’ny ony lehibe, dia ny ony Eofrata, ny tany rehetra izay an’ny Hetita, ka hatramin’ny Ranomasina Lehibe any andrefana no ho taninareo. 5. Tsy hisy olona hahajanona eo anoloanao amin’ny andro rehetra hiainanao; tahaka ny nombako an’i Mosesy no hombako anao koa; tsy handao anao na hahafoy anao Aho. 6. Mahereza sy matanjaha; fa ianao no hampandova ity firenena ity ny tany izay nianianako tamin’ny razany homena azy. 7. Koa mahereza sy matanjaha tsara ianao, hitandremanao hanao araka ny lalana rehetra, izay nandidian’i Mosesy mpanompoko anao; aza miala aminy, na ho amin’ny ankavanana, na ho amin’ny ankavia, mba hambinina* ianao amin’izay rehetra alehanao. [* Na: ho hita ho hendry] 8. Aoka tsy hiala amin’ny vavanao ity bokin’ny lalàna ity, fa saintsaino andro aman’alina, hitandremanao hanao araka izay rehetra voasoratra eo; ary amin’izany dia hahalavorary ny lalanao ianao sady hambinina*. [* Na: ho hita ho hendry] 9. Tsy efa nandidy anao va Aho? Koa mahereza sy matanjaha; aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin’izay rehetra alehanao.
Nantsoin’Andriamanitra Josoa handimby an’i Mosesy hitarika ny vahoakany ho any amin’ny tany efa nampanantenaina ho azy. Izany dia midika fa tsy avelan’Andriamanitra ny zanak’Isiraely raha tsy tafiditra ao amin’izay nampanantenainy. Tsy mandainga Andriamanitra, manatanteraka ny teniny Izy eto. Fa eo anatrehan’ny andraikitra lehibe nomena an’i Josoa dia nomena toky sy fampanantenana ary fampaherezana izy. Fomban’Andriamanitra izany, toy izay nataony tamin’i Mosesy rahateo no nataony tamin’i Josoa. Josoa no ilay taratr’i Jesoa aty amin’i Testamenta Vaovao mitarika ny Kristianina handova ny fanjakan’Andriamanitra. Raha nomena ny tenin’Andriamanitra Josoa dia tsotra ny tanjona

1. MBA hambinina izy (and 7)

“Koa mahereza sy matanjaha tsara ianao, hitandremanao hanao araka ny lalana rehetra, izay nandidian’i Mosesy mpanompoko anao; aza miala aminy, na ho amin’ny ankavanana, na ho amin’ny ankavia, mba hambinina* ianao amin’izay rehetra alehanao”
Ny teny hoe ambinina dia midika hoe hanam-pahendrena eo am-panatanterahana ny asa fanompoana an’Andriamanitra sy ny vahoaka Isiraely. Mora kokoa ny hitarika rehefa Hendry, izany hoe miavaka amin’ny rehetra ny mpitarika.
Ny hoe ambinina koa dia midika ho fahalavorarian’ny asa napetraky ny Tompo. Tsy miankina velively amin’ny iraka ny fahatanterahan’ny asa arak’izany, miankina amin’izay hanambinan’Andriamanitra.
Amin’ny andraikitra omen’Andriamanitra dia miaraka amin’izay mandrakariva ny tenin’Andriamanitra hanampy hampahomby ny asany. Koa aza dia misaraka amin’izay teny omen’Andriamanitra fa tena manampy tokoa ireny.

2. MBA hahatandrina izy (and 8 )

“Aoka tsy hiala amin’ny vavanao ity bokin’ny lalàna ity, fa saintsaino andro aman’alina, hitandremanao hanao araka izay rehetra voasoratra eo; ary amin’izany dia hahalavorary ny lalanao ianao sady hambinina”
Ny tenin’Andriamanitra tsy miala eo amin’i Josoa no nahatonga an’i Josoa nahatandrina ny toro-marika nomena azy raha nitarika ny vahoakan’Andriamanitra niditra ny tany kanana izy. Manampy hananam-pahendrena hoy isika izany, fa tena tolotsaina avy amin’ny Tompo koa haneken’izay tarihina hanaraka ny mpitarika azy.
Aza misaraka amin’ny tenin’Andriamanitra isika izay mpitarika fa manampy amin’ny fitarihana izany, manampy antsika hanam-pahendrena, manampy tsy hiala amin’izay toromariky ny asa fanompoana, manampy amin’ny fahaiza-mandresy lahatra. Rehefa ialohavan’ny tenin’Andriamanitra matetika ny zavatra rehetra dia mahomby, ary tena mandresy lahatra avy hatrany. Tenin’Andriamanitra rahateo fa tsy tenin’olombelona. Fahendren’Andriamanitra fa tsy an’olombelona.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *