Mofonaina 03 Febroary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 04 Febroary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 02 Febroary 2021

Mofonaina 03 Febroary 2021

Deoteronomia 6. 1-9

NY TANJON’ANDRIAMANITRA TAMIN’NY FANOMEZANA NY DIDINY

Ary izao no lalàna, dia ny didy sy ny fitsipika, izay nasain’i Jehovah Andriamanitrareo hampianarina anareo mba harahinareo any amin’ny tany izay alehanareo holovana, 2. mba hatahoranao an’i Jehovah Andriamanitrao, hitandremanao ny lalàny rehetra sy ny didiny izay andidiako anao, dia ianao sy ny zanakao ary ny zafinao, amin’ny andro rehetra hiainanao, mba ho maro andro ianao. 3. Koa mihainoa, ry Isiraely, ka mitandrema hanaraka izany, mba hahita soa ianao, ary mba hitomboanareo indrindra, araka izay nolazain’i Jehovah, Andriamanitry ny razanao, taminao, dia any amin’ny tany tondra-dronono sy tantely. 4. Mihainoa, ry Isiraely: Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. 5. Ary tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. 6. Ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiako anao anio izao. 7. Dia ampianaro tsara ny zanakao izany, ary resaho, na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dàlana, na mandry, na mifoha; 8. ary fehezo ho famantarana eo amin’ny tananao ireny, ary aoka ho fehy fampahatsiarovana eo ambonin’ny handrinao, 9. ary soraty eo amin’ny tolam-baravaran’ny tranonao sy eo amin’ny vavahadinao.
Raha nanome ny didiny ho an’ny vahoaka isiraely Andriamanitra dia mazava be ny tanjony tamin’izany

1. Tahotra Azy Andriamanitra (and 2)

“mba hatahoranao an’i Jehovah Andriamanitrao, hitandremanao ny lalàny rehetra sy ny didiny izay andidiako anao, dia ianao sy ny zanakao ary ny zafinao, amin’ny andro rehetra hiainanao”
Ho antsika Malagasy ny teny hoe MBA dia milaza tanjona hotratrarina. Eo amin’ny and 1 mantsy dia nolazaina fa nomena ny didy MBA hahatonga tahotra an’Andriamanitra. Ny tahotra eto dia tena fanajana tanteraka an’Andriamanitra. Tsy ny tena ihany anefa fa ny taranaka rehetra mihitsy no antsoin’ny Soratra Masina amin’izany fanajana an’Andriamanitra izany.
Ny tenin’Andriamanitra izay eo am-pelantanantsika dia manampy antsika hametraka an’Andriamanitra amin’ny toerany. Jesoa no Ilay teny tonga nofo. Nanampy ny mpiara-belona Taminy Izy hanaja an’Andriamanitra.

2. Fahaela velona (and 2)

“mba ho maro andro ianao”
Ny hoe maro andro dia mariky ny fahaela velona. Zavatra iray izay katsahin’ny olombelona fatratra ny ho ela velona eto amin’izao tontolo izao. Ny fananana fiainana mifanaraka amin’ny Sitrapon’Andriamanitra no miantoka izany. Ary fantatsika tsara fa raha nanaraka ny didin’Andriamanitra Adama tsy nisy fahafatesana. Tsy manana anjara toerana eo amin’ny fiainantsika ny fahafatesana rehefa omena laka, omena lanja eo ny tenin’Andriamanitra.
Jesoa dia tena nanana fiainana noho Izy vonton’ny tenin’Andriamanitra ny fiainany. Andeha ianatra Aminy isika, hanome lanja ny tenin’Andriamanitra MBA ho ela velona. Ka tsy ny ho ela velona eto amin’izao fiainana izao ihany fa ny ho velona mandrakizay mihitsy.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *