Mofon’aina 08 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 09 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 07 Novambra 2021

Mofon’aina 08 Novambra 2021

Isaia 64. 3-11

NY MAHA-IZY AZY AN’ANDRIAMANITRA

Fa hatrizay hatrizay dia tsy mbola ren’ny olona, na nohenoiny, na hitan’ny masony, Izay Andriamanitra miasa ho an’ny miandry Azy afa-tsy Hianao. 4 Mitsena izay mifaly hanao ny marina Hianao, dia izay mahatsiaro Anao amin’ny lalanao; indro, Hianao dia tezitra, ary hita fa meloka izahay; Hatramin’ny ela dia izany no toetray, ka dia hovonjena va? Fa samy efa tahaka ny olo-maloto izahay rehetra, ary tahaka ny lamba mihosin-drà ny fahamarinanay rehetra; Malazo tahaka ny ravina izahay rehetra, ary ny helokay mipaoka anay tahaka ny rivotra, 6 Tsy misy miantso ny anaranao, na mifoha hifikitra aminao; fa efa nanafina ny tavanao taminay Hianao ka nandevona anay noho ny helokay. 7 Fa ankehitriny, Jehovah ô, rainay Hianao; izahay dia tanimanga, ary Hianao no mpanefy anay, ary asan’ny tananao izahay rehetra. 8 Aza dia tezitra mafy loatra, Jehovah ô. Ary aza dia mahatsiaro heloka mandrakizay; masina Hianao, tsinjovy, fa olonao izahay rehetra. 9 Tonga efitra ireo tanànanao masina, Eny, tany lavavolo Ziona, ary efa lao Jerosalema. 10 Ny tranonay masina sady mendrika, Izay nideran’ny razanay Anao, dia voadotry ny afo, ary rava ny zavatray mahafinaritra rehetra. 11 Ary mbola mahatsindry fo amin’izany zavatra izany ihany va Hianao, Jehovah ô? Hangina va Hianao ka hampahory anay mafy loatra?
——————
Rehefa mamaky izao mofonaina izao isika dia mahita tsara ireo maha-izy azy an’Andriamanitra ka mampiavaka Azy amin’ireo izay tsy Andriamanitra akory. Ny Tompo tokoa dia
1. Andriamanitra miasa (and 3, 7)
« Fa hatrizay hatrizay dia tsy mbola ren’ny olona, na nohenoiny, na hitan’ny masony, Izay Andriamanitra miasa ho an’ny miandry Azy afa-tsy Hianao… ary asan’ny tananao izahay rehetra »
Ny asany no iray amin’izay hahafantarana an’Andriamanitra. Ary raha vao mamaky ny Soratra Masina isika dia Andriamanitra miasa no hanehoan’Andriamanitra ny tenany. Noho ny asan’Andriamanitra tokoa mantsy dia indro nisy izao tontolo izao, ary iray amin’ny asan’Andriamanitra ny olombelona. Rava sy potiky ny fahababoana ny maha-izy azy ny Jiosy. Ny teôlôjian’ny fanarenana, asa fahariana vaovao no tena ampianarin’i Isaia. Jesoa dia nampahatsiaro an’io Andriamanitra miasa io raha niteny hoe : « ny Raiko miasa mandraka ankehitriny, ary Izaho koa miasa » Jao 5. 17. Niezaka naneho an’izay Andriamanitra miasa izay Jesoa raha teto amin’izao tontolo izao Izy.
2. Andriamanitra miafina (and 6)
« Fa efa nanafina ny tavanao taminay Hianao ka nandevona anay noho ny helokay »
Raha tao Edena fahizay dia nifandray sy nifanerasera tamin’ny olombelona mivantana Andriamanitra. Noho ny fahotana anefa dia tapaka io fifandraisana mivantana tamin’Andriamanitra io. Lasa miafina amin’olona Andriamanitra. Tsy afa-mifandray mivantana amin’ny olona Andriamanitra noho ny fahotana. Raha misy izany dia ho ringana isika noho ny fahamasinan’Andriamanitra. Tonga lavitra an’Andriamanitra ny Jiosy noho ny fahotany. Soa ihany fa efa nanao ny ezaka rehetra Andriamanitra ka niezaka nanatona ny olona tamin’ny alalan’i Jesoa. Ka Andriamanitra tsy hita maso ny Tompo fa azo jerena sy ifandraisana ao amin’i Jesoa Kristy.
3. Andriamanitra mamonjy (and 8 )
« Aza dia tezitra mafy loatra, Jehovah ô. Ary aza dia mahatsiaro heloka mandrakizay; masina Hianao, tsinjovy, fa olonao izahay rehetra »
Noho ny fahotana dia nirehitra ny fahatezeran’Andriamanitra. Naringan’Andriamanitra izay rehetra nanohitra Azy, niala Taminy. Na izany aza, Andriamanitra afaka miala amin’ny fahatezerany Andriamanitra ka mamindra fo sy mamela heloka, Andriamanitra mpamonjy. Miantso famonjena amin’Andriamanitra ny vahoakany fa mafy loatra ny vokatr’izany fahatezeran’Andriamanitra izany. Soa fa « Tsy mandaha-teny mandrakariva Izy, na mitahiry fahatezerana mandrakizay » Sal 103. 9. Tsapa sy tena hita tao amin’i Jesoa ity Andriamanitra afaka tamin’ny fahatezerany ity ka namonjy izao tontolo izao.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *