Mofon’aina 09 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 10 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 08 Novambra 2021

Mofon’aina 09 Novambra 2021

Salamo 25. 1-7

VAVAKA MIADY VAROTRA

Aminao, Jehovah ô, no anandratako ny fanahiko. 2 Andriamanitro ô, Hianao no itokiako, aoka tsy ho menatra aho; aoka tsy hifalian’ny fahavaloko aho. 3 Eny, tsy hisy ho menatra izay rehetra miandry Anao; fa izay mivadika foana no ho menatra. 4 Ampahafantaro ny lalanao aho, Jehovah ô; ampianaro ny sitrakao aho. 5 Tariho amin’ny fahamarinanao aho, ka ampianaro; fa Hianao no Andriamanitry ny famonjena ahy; Hianao no andrasako mandritra ny andro. 6 Tsarovy ny antranao sy ny indrafonao, Jehovah ô, fa hatrizay hatrizay ireny. 7 Aza ny fahotan’ny fahatanorako, na ny ratsy nataoko, no tsarovanao; fa aoka ho araka ny famindram-ponao no hahatsiarovanao ahy, noho ny fahasoavanao Jehovah ô
——————
Araka izay efa nampianarina antsika dia misy karazany maro ny Salamo. Ao ny vavaka, ao ny fiderana an’Andriamanitra, ao ny fanehoana fifandraisana manokana amin’Andriamanitra. Iray amin’ny vavaka nataon’i Davida, izay fantatsika tsara fa anisan’ny nanoratra Salamo maro ny vavaka ady varotra eto. Ady varotra amin’ny
1. Fiarovan’Andriamanitra (and 2)
« Andriamanitro ô, Hianao no itokiako, aoka tsy ho menatra aho; aoka tsy hifalian’ny fahavaloko aho »
Zavatra roa mazava tsara no tena nangatahin’i Davida eto :
a- Tsy ho menatra : tsy ho afa-baraka eo anatrehan’ny fahavalony satria niankina sy niantehitra tamin’Andriamanitra izy. Nialoka ao ambanin’ny helatry ny Tompo izy dia nangataka mba tsy ho afa-baraka noho izany fialofany tamin’ny Tompo izany.
b- Tsy hifalian’ny fahavalo : tsy ho azon’ny fahavalo eo am-pelan-tanany ka hanaovany izay tiany atao no tena tian’i Davida ambara eto. Noho ny fiarovan’Andriamanitra dia tsy hisy hahakasika ny mpanompon’Andriamanitra tokoa.
Azo atao tsara, araka izao ampianarin’i Davida antsika izao ny mivavaka ka mangataka fiarovana avy amin’Andriamanitra. Andriamanitra miasa ny Tompo, ary iray amin’izay asany ny miaro ny olony. Izay ilay nampahatsiavin’i Jesoa hoe : « indro Aho momba (miaro) anareo mandrakariva ».
2. Famelan-keloka (and 7)
« Aza ny fahotan’ny fahatanorako, na ny ratsy nataoko, no tsarovanao; fa aoka ho araka ny famindram-ponao no hahatsiarovanao ahy, noho ny fahasoavanao Jehovah ô »
Fahafatesana no tambin’ny ota araka izay nampianarin’i Paoly. Mendrika ho faty sy ho ringana avokoa izay manota. Ambaran’i Davida eto amin’izao mofonaina izao fa nanamarika ny fiainam-pahatanorany ny fahotana. Noho izany dia mendrika ho faty izy. Ary raha mijery azy Andriamanitra dia hahatsiaro ireo fahotany. Niady varotra anefa Davida mba hijery azy amin’ny indrafo ny Tompo. Tsy ny maha-mpanota azy no hojeren’Andriamanitra sy hotsaroan’Andriamanitra. Azo atao tsara arak’izany ny mivavaka ka mba hijeren’Andriamanitra antsika amin’ny indro fo ka hamelàny heloka.
Andeha hiady varotra ihany koa isika ka hangataka amin’Andriamanitra mba tsy hijery antsika noho ny fahotantsika Andriamanitra. Fa mba hijery an’i Jesoa, Ilay nisolo heloka antsika ka hamindra fo amintsika. Azontsika atao tsara ny mialoka ao amin’i Jesoa, azontsika atao tsara ny mankao amin’i Jesoa. Misitraka famindram-po avy amin’Andriamanitra tokoa izay efa tonga ao amin’i Jesoa. ANDRIAMANITRA Ô ! JESOA ZANAKAO JERENA MANDRAKARIVA KA METEZA HAMINDRA FO AMINAY !