Mofon’aina 10 Novambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 11 Novambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 09 Novambra 2021

Mofon’aina 10 Novambra 2021

Matio 13. 36-43

NY MPIANATR’I JESOA KRISTY

Ary rehefa nampody ny vahoaka Jesoa dia niditra tao an-trano Izy, ary ny mpianany nankao aminy ka nanao hoe: Lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin’ny tsimparifary tany an-tanimbary. 37 Ary namaly Izy ka nanao hoe: Ny mpamafy ny voa tsara dia ny Zanak’olona; 38 ny tanimbary dia izao tontolo izao; ny voa tsara dia ny zanaky ny fanjakana; ny tsimparifary dia ny zanak’ilay ratsy; 39 ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly; ny fararano dia ny fahataperan’izao tontolo izao; ary ny mpijinja dia anjely. 40 Koa tahaka ny anangonana ny tsimparifary sy andoroana azy amin’ny afo, dia toy izany no hatao amin’ny fahataperan’izao tontolo izao. 41 Ny Zanak’olona haniraka ny anjeliny, ary ireny dia hanangona ka hamoaka amin’ny fanjakany ny zavatra mahatafintohina rehetra mbamin’izay manao meloka, 42 dia hanipy azy any amin’ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy; any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify. 43 Ary amin’izany ny marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin’ny fanjakan’ny Rainy. Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino.
——————
Iray amin’ny fampianarana nomen’i Jesoa mahakasika ny mampiavaka ny mpianany ity. Ny mpianatr’i Jesoa tokoa dia
1. Manana fifandraisana manokana amin’i Jesoa (and 36)
« Ary rehefa nampody ny vahoaka Jesoa dia niditra tao an-trano Izy, ary ny mpianany nankao aminy »
Ambaran’i Matio fa nampodian’i Jesoa ny vahoaka, ny mpianatra kosa anefa nijanona niaraka tamin’i Jesoa. Ambara aza eto fa afaka miditra ao amin’ny trano nitoeran’i Jesoa ka manontany Azy manokana. Asehon’ny tantara fa nanana fifandraisana manokana tamin’i Jesoa izy ireo, akaiky kokoa an’i Jesoa mihoatra ireo vahoaka. Tombony amin’ny maha-Mpianatr’i Jesoa ity fifandraisana akaiky Aminy ity. Tombony mbola hananantsika Kristianina izany, mbola afaka mifandray manokana sy mifandray akaiky kokoa amin’i Jesoa isika amin’ny maha-mpianany antsika. Ny mpiantr’i Jesoa, miandry an’i Jesoa dia mifandray manokana Aminy.
2. Mahazo tombom-pampianarana manokana (and 36)
« Ary ny mpianany nankao aminy ka nanao hoe: Lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin’ny tsimparifary tany an-tanimbary »
Fomba fanaon’i Jesoa ny manome fampianarana ankapobeny ho an’ny vahoaka, ary rehefa miaraka amin’ny mpianatra Izy dia miezaka manome fanazavana an-tsipiriany kokoa. Misy fotoana mantsy tsy azon’ny mpianatra ny fampianaran’i Jesoa, koa tsy avelan’i Jesoa hitoetra ao amin’izany tsy fahalalana izany izy ireo. Manana tombom-pahasoavana manokana ny mpianatr’i Jesoa arak’izany, indrindra eo amin’ny fahatakarana ny fampianaran’i Jesoa Mpampianatra azy. Misy zavatra maro mantsy andrasan’i Jesoa amin’ireo mpianany ka mahatonga an’i Jesoa manome tombony manokana ho azy ireo. Ny mpianatra miandry ny fiavian’i Kristy, misitraka manokana ny fahasoavan’i Kristy.
3. Masoandro mamirapiratra (and 43)
« Ary amin’izany ny marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin’ny fanjakan’ny Rainy »
Ny marina dia ireo olona nanaraka an’i Jesoa, nanaraka ny fombany, ny toetrany, ny fanaony, ny sitrapon’Andriamanitra teo amin’ny fiainany. Ny mpianatra no tian-kambara amin’izany. Iray amin’izay nampiavaka ny mpianatr’i Jesoa dia ny fiezahan’izy ireo naka tahaka an’i Jesoa. Paoly dia nilaza izany ka niteny hoe « Aoka hanahaka ahy ianareo, dia tahaka ny anahafako an’i Kristy » (1 Korintiana 11:1). Koa satria nanahaka an’i Kristy dia tonga mamirapiratra toa an’i Kristy. Eo am-piandrasana an’i Kristy isika mpianany, aoka ho hita taratra eo amintsika Izy mba hamirapiratantsika toa Azy ao amin’ny fanjakany rahatrizay.