Mofon’aina 07 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 08 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 06 Septambra 2021

Mofon’aina 07 Septambra 2021

Asan’ny Apostoly 2. 37-39

NY VOKATRY NY FANDRENESANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ary raha nandre izany ny olona, dia voatsindrona tam-pony ka nanao tamin’i Petera sy ny Apostoly namany hoe: Ry rahalahy, inona no hataonay? 38. Ary hoy Petera taminy: Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin’ny anaran’i Jesoa Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary ianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina; 39. fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an’izay rehetra lavitra, na iza na iza hantsoin’i Jehovah Andriamanitsika hanatona Azy.
—————
Rehefa nilatsaka tamin’i Petera tamin’ny andro Pentekosta ny Fanahy Masina dia nanana fahasahiana be izy nitory filazantsara. Rehefa nandre ny filazantsara notoriany ny olona dia

1. Voatsindrona tam-pony (and 37)

«Ary raha nandre izany ny olona, dia voatsindrona tam-pony»
Ny Tenin’Andriamanitra rehefa toriana marina dia misy vokany mandrakariva ao am-pon’izay mihaino izany. Nahatsiaro ny fahamarinan’ny Tenin’Andriamanitra mantsy ireo nihaino ka voatsindrona ny fony. Vokatra miabo amin’ny fandrenesana ny Tenin’Andriamanitra ny voatsindrona ao am-po.
Mbola manindrona ny fonao ve ny Tenin’Andriamanitra toriana aminao?

2. Te hahafantatra izay tokony hatao (and 37)

«Ary raha nandre izany ny olona, dia… nanao tamin’i Petera sy ny Apostoly namany hoe: Ry rahalahy, inona no hataonay?»
Teo anatrehan’ny fahamarinan’ny Tenin’Andriamanitra dia azo lazaina fa tsy mahafantatra izay tokony hataony akory ireto jiosy. Mahatsiaro anefa izy ireo fa eo anatrehan’ny fahamarinan’ny Tenin’Andriamanitra dia misy zavatra tokony hatao. Antony nahatonga azy ireo nanontany an’i Petera izany. Mahatonga hetaheta te hiasa sy hihetsika mandrakariva ny fandrenesana NY fahamarinan’ny Tenin’Andriamanitra.
Ianao koa ve rehefa mandre Tenin’Andriamanitra mbola voaentana hanao zavatra mandrakariva ?

3. Notarihana hifandray tsara amin’Andriamanitra (and 38)

«Ary hoy Petera taminy: Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin’ny anaran’i Jesoa Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary ianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina»
Adidin’izay mitory filazantsara ny mampahafantatra amin’izay hitoriany filazantsara izay tsara atao aorian’ny ny fandrenesana ny Tenin’Andriamanitra. Tsy azo avela eo amin’ny toerana maha-very hevitra azy ny olona. Adidy ny mitaona azy hifandray tsara amin’Andriamanitra. Ny fibebahana izay miafara amin’ny fandraisana ny Fanahy Masina dia tena ezaka atao mba hahatsara fifandraisana amin’Andriamanitra.
Efa nibebaka marina tokoa ve enao, efa manana ny Fanahy Masina marina? Vonona ho tsara fifandraisana amin’Andriamanitra?

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *