Mofon’aina 06 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 07 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 05 Septambra 2021

Mofon’aina 06 Septambra 2021

Romana 4. 9-12

FINOANA MAHA-MARINA EO ANATREHAN’ANDRIAMANITRA

Koa izany fahasambarana izany moa an’ny voafora ihany va, sa an’ny tsy voafora koa? Fa lazaintsika fa ny finoana no nisaina ho fahamarinan’i Abrahama. 10 Ary ahoana no nanisana izany? Tamin’izy efa voafora va, sa fony izy tsy mbola voafora? Tsy tamin’izy efa voafora tsy akory, fa fony izy tsy mbola voafora. 11 Ary ny famorana, izay famantarana, dia noraisiny ho tombo-kasen’ny fahamarinana amin’ny finoana izay nananany fony izy tsy mbola voafora, mba ho rain’ny olona rehetra izay mino izy, na dia tsy voafora aza, mba hisaina ho an’ireny ny fahamarinana, 12 ary ho rain’ny voafora, dia tsy izay voafora ihany, fa izay mandeha araka ny dian’ny finoan’i Abrahama razantsika koa, izay nananany fony izy tsy mbola voafora.
——————
Anisan’ny boky iray matanjaka amin’ny fampianaram-pinoana ny bokin’ny Romana. Raha nanao fanitsiam-pivavahana ireo mpanitsy fivavahana tamin’ny taonjato faha-15 dia niezaka nanazava ny bokin’ny Romana izay fototra lehibe amin’ny finoana Kristianina. Eto amin’izao mofonaina izao dia ambara fa marina teo anatrehan’Andriamanitra Abrahama noho ny

1. Finoany (and 9)

« Fa lazaintsika fa ny finoana no nisaina ho fahamarinan’i Abrahama »
Ny finoana tamin’ny andron’i Abrahama dia fahatokiana an’Andriamanitra sy fankatoavana Azy tsy misy fepetra. Rehefa niteny Andriamanitra dia nankatoavin’i Abrahama izany. Mifamatotra amin’ny tenin’Andriamanitra mandrakariva arak’izany ny finoana. Noho Abrahama natoky an’Andriamanitra, noho Abrahama tsy nisalasala fa avy hatrany dia nankato an’Andriamanitra dia neken’Andriamanitra ho marina teo anatrehany izy.
Io finoana io ihany koa no maha-marina antsika eo anatrehan’Andriamanitra. Ny hoe mino mantsy dia mandray an’i Jesoa ho ao am-po ho Tompo sy Mpamonjy. Noho ny amin’ny finoana an’i Jesoa dia eken’Andriamanitra ho marina koa isika. Rehefa mahita an’i Jesoa, Ilay marina ao amintsika Andriamanitra dia manamarina avy hatrany antsika. Tombony ho an’ny fivavahana Kristianina ny mino an’i Jesoa.

2. Asany

Rehefa nobaikon’Andriamanitra Abrahama dia notanterahiny avokoa izay nibaikon’Andriamanitra azy. Olon’ny fankatoavana Abrahama, fankatoavana niseho avy hatrany tamin’ny asa notanterahiny. Iray amin’izay hahafantarana an’i Abrahama ity fankatoavana miseho amin’ny asa ity. Izany rahateo no mahatonga ny mpanoratra ny Testamenta Vaovao manamafy ny maha-taranak’i Abrahama an’i Jesoa. Sady tena nanana finoana tokoa Jesoa no niasa.
Taranak’i Abrahama koa isika, toa an’i Jesoa, koa aoka hatanjaka ny finoana, ary aoka hazoto amin’ny asa, fa ireny asa tanterahina ireny no maneho ny maha-mpankato an’Andriamanitra antsika.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *