Mofonaina 07 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 08 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 06 Janoary 2021

Mofonaina 07 Janoary 2021

Marka 1. 40-45

JESOA : ANDRIAMANITRA METY MANADIO

Ary nisy boka nanatona Azy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe: Raha mety Hianao, dia mahay manadio ahy. 41 Ary Jesosy dia onena azy ka naninjitra ny tànany, dia nanendry azy ka nanao taminy hoe: Mety Aho; madiova hianao. 42 Ary niaraka tamin’izay dia niala taminy ny habokany, ka dia nadio izy. 43 Ary namepetra azy mafy Jesosy, dia nampandeha azy niaraka tamin’izay 44 ka nanao taminy hoe: Tandremo tsara mba tsy hisy holazainao na amin’iza na amin’iza; fa mandehana, misehoa amin’ny mpisorona, ka manatera ny fanadiovana anao izay nandidian’i Mosesy, ho vavolombelona amin’ireo. 45 Nefa lasa ralehilahy ka nilazalaza sy nampiely izany zavatra izany, ka dia tsy nahazo niditra miharihary tao an-tanàna intsony Jesosy; fa nitoetra tany ivelany tamin’ny tany foana Izy, dia nanatona Azy ny olona avy eny tontolo eny.
Raha tonga teto amin’izao tontolo izao Jesoa dia Izy no Andriamanitra azon’ny olona rehetra natonina. Imanoela rahateo Izy, ka tsy lavitra ny olona fa tena Andriamanitra akaiky ny olona. Ireo nanana olana, ireo sahirana, ireo narary, ireo voahilikilika dia maro no nanatona Azy. Ary na iza na iza nanatona Azy dia nahazo vahaolana avokoa. Jesoa arak’izany no Andriamanitra akaiky vahoaka. Ny boka no anisan’ireo olona voahilika indrindra teo amin’ny Jiosy. Mafy tamin’izy ireo ny niara-nonina tamin’ny olona. Ary raha ny marina dia tsy maintsy nipetraka tany ivelan’ny tanàna aza izy ireo. Ary raha sendra miditra an-tanàna dia miantso mafy hoe : « boka » mba hihataka ny olona ka tsy hifampikasoka sy hifandray amin’izy ireo. Eto amin’izao mofonaina izao anefa dia nanatona an’i Jesoa ny boka. Anisan’ny fandikan-dalàna teo amin’ny fiarahamonina izany. Nanatona an’i Jesoa izy mba handray fanasitranana. Jesoa tokoa no Andriamanitra

1. Onena ny olona marary (and 41)

« Ary Jesosy dia onena azy ka naninjitra ny tànany, dia nanendry azy ka nanao taminy hoe: Mety Aho; madiova hianao »
Ny fahitana ity boka niangavy sy nandohalika nitady fanasitranana ity no nahatonga an’i Jesoa onena azy. Asehon’i Jesoa fa Izy dia Andriamanitra onena ireo mitady vonjy, ireo mangetaheta famonjena. Io fananana fo onena io mantsy no manosika Azy hiasa hanasitrana izay mitady fanasitranana, hamonjy izay mitady famonjena. Andriamanitra irery no manana fo antra sy onena toa izao. Ary satria Andriamanitra Jesoa dia nasehony tamin’ity lehilahy ity izany toe-po onena izany. Andriamanitra tsy mahatanty mahita ny fahorian’ny olony Jesoa, Andriamanitra tsy mahazaka mahatsapa fa ory sy fadiranovana ny mpanompony. Avy hatrany Izy dia mety ka manafaka izay mamatotra ny olony.
Azontsika atao tsara ny mitaraina sy miangavy an’i Jesoa mba hanafaka antsika amin’izay mamatotra antsika, onena antsika koa Izy ka tsy hitazam-potsiny ny mahazo antsika, tena hamonjy sy hanafaka antsika tokoa Izy. Izay no maha-Andriamanitra Azy.

2. Azon’ny olona rehetra hatonina (and 45)

« Nefa lasa ralehilahy ka nilazalaza sy nampiely izany zavatra izany, ka dia tsy nahazo niditra miharihary tao an-tanàna intsony Jesosy; fa nitoetra tany ivelany tamin’ny tany foana Izy, dia nanatona Azy ny olona avy eny tontolo eny »
Na dia naditra aza ity boka sitrana ity, tsy azo notorona hevitra. Vokany tsy nahazo niditra an-tanàna nanasitrana sy namonjy olon-kafa Jesoa. Nefa na dia teo aza izany, tsy nahasakana ny olona tsy hanatona an’i Jesoa izany. Rehefa tsy afa-niditra Jesoa dia nivoaka nanatona Azy ireo nila famonjena. Asehon’ny tantara fa tsy misy mahasakana na iza na iza, na toe-javatra manao ahoana ny fihaonan’ny olona amin’i Jesoa. Rehefa sitrak’Andriamanitra ny hihaonan’ny olona amin’i Jesoa dia tanteraka mandrakariva izany. Ny tantara dia mampianatra antsika fa misy fotoana mila manao ezaka manokana ny olona raha te hihaona amin’i Jesoa izy, raha te hahazo famonjena avy amin’i Jesoa izy.
Andriamanitra tsy manavakavaka rahateo Jesoa, koa na iza na iza dia samy afaka manatona Azy avokoa. Tsy dia sarotra rahateo koa ny manatona an’i Jesoa, nivoaka ny tanàna fotsiny ny olona avy eny tontolo eny dia tafahaona tamin’i Jesoa. Tsy zavatra sarotra toy ny manatona manam-pahefana eto amin’izao tontolo izao ny manatona an’i Jesoa. Efa tena namorain’Andriamanitra tamin’ny nanirahany an’i Jesoa ho ety amin’izao tontolo izao. Koa isika izay tena mila vonjy, aza misalasala manatona an’i Jesoa, azo atao tsara ny mihaona Aminy ao amin’ny Soratra Masina, ao amin’ny fanompoam-pivavahana, sns… efa tena mora ny mihaona sy manatona an’i Jesoa, noho Izy efa tena akaiky antsika tokoa.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *